Auteur

Herman Vollebergh

Stringente standaarden stimuleren innovatie in doorbraaktechnologieën

Prijsprikkels zouden nodig zijn om onderzoek naar doorbraaktechnologie te stimuleren, en daarom kent het Nederlandse klimaatbeleid forse innovatiesubsidies. Maar de automarkt laat zien dat het ook anders kan. Juist het zetten van standaarden bleek in doorbraaktechnologieën de sleutel naar nieuw onderzoek.

Beleidsdebat brede welvaart prima theoretisch gefundeerd

In zijn ESB-bijdrage aan het debat over brede welvaart stelt Bas Jacobs dat dit debat onvoldoende theoretisch zou zijn onderbouwd. Ik laat in dit artikel zien waarom zijn kritiek onterecht is, en geef aan dat het alternatief van een multidimensionale benadering van brede welvaart prima onderbouwd is.

Klimaatbeprijzing in Nederland ligt onvoldoende op koers

Voor een effectief, doelmatig en rechtvaardig klimaatbeleid is een coherente beprijzing van broeikasgassen belangrijk. Wat is er de afgelopen drie jaar veranderd, en wat zijn de gevolgen van de nieuwe Fit for 55-voorstellen van de Europese Commissie voor de al bestaande beprijzingsmaatregelen?

In memoriam Eric Drissen (1963-2021): Onmisbaar beleidseconoom

Onlangs overleed de econoom Eric Drissen onverwacht. Een portret van een gepassioneerde beleidseconoom op het gebied van milieu en natuur.

Europese Green Deal dwingt tot aanscherping Nederlands klimaatbeleid

De Green Deal van de Europese Unie stelt strengere klimaatdoelen. Wat betekent deze aanscherping voor het Nederlandse klimaatbeleid? – Een update, na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie op 14 juli.

Veel milieuschade bij grondstoffengebruik blijft onbelast

Bij het gebruik van grondstoffen en materialen ontstaat er vaak milieuschade. Welk deel hiervan is onbeprijsd, en om welke grondstoffen en materialen gaat het dan precies? Een analyse van de grondstofstromen door de Nederlandse economie en de daaraan gekoppelde omvang van vervuiling en afval.

Circulaire economie als vliegwiel van klimaattransitie

De aandacht voor het terugdringen van het primaire grondstoffengebruik is nauw gerelateerd aan de inzet van fossiele-energiedragers die worden ingezet als grondstof of bij de verwerking van grondstoffen tot materialen en eindproducten. Welke kansen voor het klimaatbeleid biedt hierbij een beleid gericht op de circulaire economie?

Opties om emissiehandel te laten bijdragen aan de energietransitie

In het licht van de klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt, is het van groot belang om de uitstoot van ­koolstof­dioxide (CO2) adequaat te beprijzen. In de Europese Unie wordt het uitstoten van CO2 beprijsd via het emissiehandelssysteem (EU ETS). Maar de prijs blijft veel lager dan verwacht. Kan Nederland zelf aanvullende maatregelen nemen?

Morrelen aan de energiebelasting voor een beter milieu

Momenteel is er veel discussie over mogelijke aanpassingen van de energiebelasting, mede in het licht van de klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt. Een correctie van de kostenverhouding tussen aardgas en elektriciteit kan leiden tot een welvaartsverbetering.

Instrumenten voor energie- en klimaatbeleid

De beschikbare evaluaties leveren nog onvoldoende kennis op over de effectiviteit en efficiëntie van het huidige instrumentarium om temperatuurstijging in de wereld te beperken.

Pigouviaanse belastingen op energie in Nederland


Economische analyse van de energie-investeringsaftrek


Leren door communiceren tussen onderzoek en beleid: een essay


Consumentenvoorkeuren voor duurzamere consumptie


Dilemma's rond duurzame consumptie


Milieuverdragen stimuleren kennistransfers


Kosten en baten van waterkwaliteitsbeleid


Naschrift


Veilen is efficiënt


Van de regen in de drup?


Evaluatie vennootschapsbelasting


Op grond van welvaart


Diversificatie gewenst


Ecologische belastingeenheden


Telecommunicatie en doelmatigheid


Hoe natuurlijk is het monopolie van PTT-Post?


Een Marshall-plan voor de aarde


De broze relatie tussen gezondheid en milieu


Gezocht: energieke energieheffingen


Milieu en infrastructuur