Auteur

Flip de Kam

Eén EU-norm voor het structurele begrotingstekort voldoet

Een deel van de huidige begrotingsregels uit het Stabiliteits- en Groeipact van de Europese Unie is overbodig. Het gebruik van het structurele begrotingstekort als richtsnoer voor stabiele overheidsfinanciën is afdoende om in EU-verband een effectief ­begrotingsbeleid te kunnen voeren.

Kloof tussen AOW en bijstand toont politieke macht van ouderen

Het doel van een uniform sociaal minimum is de afgelopen twee decennia ver uit zicht geraakt: AOW’ers kennen een hoger sociaal minimum dan bijstandsontvangers en minimumloners. Deze ongelijke situatie valt te verklaren door de politieke macht van ouderen.

Kabinet-Rutte IV heeft stevigere en duidelijkere begrotingsregels nodig

Het kabinet-Rutte IV wil een historische 75,1 miljard meer uit­geven dan voorzien in de miljoenennota voor 2022. Er mogen voor dit expansieve begrotingsbeleid dan goede argumenten zijn, maar het leidt wel tot zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bij tegenvallers. Welke stappen kan het kabinet zetten om deze zorgen te verminderen?

Complexe fiscale en sociale regels leiden tot drie sociale minima

In de afgelopen decennia is de fiscale en sociale wetgeving steeds ingewikkelder gemaakt. Inmiddels zijn de grenzen van dit beleid in zicht of reeds overschreden. Een eenvoudiger vormgegeven stelsel kent lagere maatschappelijke kosten en garandeert grotere transparantie.

Met verstandige regels is er tot vijftig miljard extra begrotingsruimte

De Europese begrotingsregels, de financiële markten en het houdbaarheidssaldo geven niet langer richting aan het begrotingsbeleid. Er zijn dus nieuwe uitgangspunten nodig om te voorkomen dat het begrotingsbeleid op drift raakt. Welke afspraken kunnen de bij de formatie betrokken partijen hierover maken?

Belastingramingen niet erg trefzeker

Tussen de oorspronkelijke raming van de belastingopbrengst in de miljoenennota en de uiteindelijke gerealiseerde opbrengst zit doorgaans een flink verschil, dat in bepaalde jaren oploopt tot meer dan tien miljard euro. Hoe komt dat?

Belastingsubsidies eigen woning zijn slooprijp

Door belastingsubsidies voor eigenwoningbezitters af te schaffen, komt er een einde aan het via de schatkist onnodig rondpompen van jaarlijks zeventien miljard euro. Dit bedrag kan beter ­worden bestemd voor verlaging van de inkomstenbelasting.

Koopjesjacht in verkiezingsland: zes miljard bezuinigen

De Kam bespreekt de mogelijkheden van bezuinigen, investeren en hervormen.

De Rijksbegroting voor 2016


Omissies in de Miljoenennota 2015


Column: Stampij om de schatkist


Column: Futiele begrotingsafspraken


Europese begrotingsafspraken remmen economisch herstel


Procyclisch beleid remt economisch herstel


Opereren binnen zorguitgavenkaders


Decentrale overheden en de Europese begrotingsregels


De drukverdeling van collectieve lasten


Vaste koers of ramkoers?


Van stimuleren naar saneren


De overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode


Bloed, zweet en tranen


Zorguitgaven verdrukken overige collectieve uitgaven


Zorgonderwijs tussen maatwerk en kostenbeheersing


De smalle marges van het begrotingsbeleid


Spindoktors aan de macht


Groenlinks - Verkiezingsbegroting 2007, ESB 4495, jaargang 91.


Verkiezingsbegroting 2007


Keerpunt in zicht


Belastingaanslag op gemeenten


Fiscale vervlakking is goed voor de rijken