Auteur

Coen Teulings

Naar een coronabeleid zonder lockdowns

Het nieuwe kabinet heeft de opdracht om de doorstart mogelijk te maken van de samenleving naar een toekomst met het coronavirus. Wat zijn de ingrediënten voor deze langetermijnaanpak?

Woningprijzen in Amsterdam en Utrecht zullen hoog blijven

De woningmarktcrisis is in de publieke meningsvorming in korte tijd gepromoveerd tot staatsvijand nummer één. Gemiddeld genomen valt de woningprijsstijging echter te verklaren vanuit de inflatie en de lagere rente. Alleen in een paar steden, met name Amsterdam en Utrecht, zijn de prijzen naar Nederlandse maatstaven inmiddels erg hoog. Wat is een verstandige manier om hiermee om te gaan?

Langetermijnbelangen worden bij de aanpak van corona veronachtzaamd

In het coronabeleid prevaleert de acute zorgvraag boven alles, in navolging van de aloude rule of rescue. Deze aanpak was aanvankelijk begrijpelijk, maar is in het licht van de langetermijnconsequenties inmiddels onverdedigbaar.

Rekenen aan corona #11: Wanneer kunnen we door vaccineren terug naar normaal?

Er heerst opluchting - nu de vaccins er zijn, kunnen we vast snel het oude normaal herstellen. Maar het gaat nog lang duren voordat iedereen gevaccineerd is. Kan Nederland pas open als iedereen gevaccineerd is of kan dat eerder?

Een reële blik op risico-gestuurd coronabeleid

Er is veel kritiek op risico-gestuurd coronabeleid. Waarom is het toch verstandig?

Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies

In het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele premies, zijn alle generaties beter af.

De private sector verlangt een hogere staatsschuld en dat levert ook nog wat op

Veel Nederlanders zijn ervan overtuigd dat staatsschuld slecht is voor de economie en dat ons land de Europese Unie een dienst bewezen heeft door de staatsschuld na de financiële crisis fors terug te brengen. Maar is die overtuiging ook juist? [ 3 aug: aangevuld met discussie ]

Nederlandse vermogens schever verdeeld dan gedacht

De officiële vermogensstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderschatten het ‘aanmerkelijk belang’ met een factor twee. Als we hiervoor corrigeren, nemen de topvermogensaandelen significant toe. Ook sluit de hiermee geschatte top 500 verrassend goed aan op de Quote 500.

Piek in volatiliteit laat zien dat groot deel daling aandelenkoersen tijdelijk is

De beurskoersen zijn recent tientallen procenten gedaald als gevolg van de coronapandemie. Is dit een tijdelijk probleem of kunnen we verwachten dat de beurskoersen zich het komende jaar zullen herstellen?

Vier misvattingen over het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank

In reactie op het grote aanbod van kapitaal heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op grote schaal overheidsobligaties opgekocht. Daardoor is de lange rente thans niet veel hoger meer dan de korte rente. Dit beleid heeft tot veel publieke discussie geleid. Het referentiekader van de meeste commentatoren – de kwantiteitstheorie van het geld – hoort ­echter in het museum thuis.

Beter spoor vraagt om investeren in stations

De urbanisatie heeft de vraag naar spoorvervoer doen groeien. De hernieuwde en aanhoudende belangstelling voor de stad stelt nieuwe eisen aan stations en de bestuurlijke organisatie eromheen.

Discussie over inrichting collectieve contracten is nog niet voorbij

De keuze in het pensioenakkoord om vast te houden te houden aan het collectieve stelsel is een stap vooruit in de pensioendiscussie. De volgende stap is om de huidige praktijk van het delen van beleggingsrisico’s tussen generaties in de nieuwe collectieve contracten te formaliseren – en niet overboord te zetten.

In memoriam Johannes Witteveen (1921–2019)

Op 23 april overleed na een lang en veelbewogen leven Johannes Witteveen. Hij was een uitstekend econoom, een visionair bestuurder en een zeer betrokken mens.

Beter spoor vraagt om investeren in stations

De urbanisatie heeft de vraag naar spoorvervoer doen groeien. De hernieuwde en aanhoudende belangstelling voor de stad stelt nieuwe eisen aan stations en de bestuurlijke organisatie eromheen.

Waarover wij het eens en oneens zijn in de pensioendiscussie

Er zijn forse meningsverschillen tussen economen over het pensioenstelsel (ook tussen de auteurs van dit artikel). In dit artikel beogen de auteurs duidelijk te maken waarover zij het eens zijn en waarover niet.

Zelfrijdend vervoer leidt tot trek naar de Randstad en meer welvaart

In de twintigste eeuw heeft de aanleg van het snelwegnetwerk tot grote suburbanisatie geleid. Zelfrijdend vervoer is waarschijnlijk de volgende grote technologiesprong wat transport betreft. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de bevolkings­concentratie en de welvaart in Nederland?

Naschrift: Wiens misvattingen?

Een reactie van Coen Teulings op het artikel van Sweder van Wijnbergen

Naschrift: Voordelen risicodeling systematisch onderschat

Mijn artikel in ESB en mijn column in het FD over intergenerationele risicodeling in ­pensioenen hebben veel reacties losgemaakt. Ik ga hier eerst in op een aantal technisch punten. Belangrijker zijn echter de meer politiek-filosofische vragen over risicodeling in het tweede deel van mijn betoog.

Geen goed pensioen zonder intergenerationele verzekering

Dit artikel is gepubliceerd op 9 mei en zal donderdag verschijnen in het themanummer Pensioenrisico's.

Europa’s drieprocentsnorm is een moeizaam anker

Na jaren van (gepercipieerde?) armoede klotsen de euro’s weer over de dijken. Dat leidt tot een nieuwe vraag: wat is in tijden van voorspoed ons anker? Afgelopen jaren is onze koers vooral ingegeven door de normen van ­Europa, die Nederland overigens voor een groot deel zelf heeft bedacht, of in ieder geval volmondig heeft gesteund. Een visie op het budgettaire beleid vraagt dus ook om een visie op de eurozone, en een visie op de rol van de eurozone in de wereld.

Vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?

In 2010 is het nieuwe lesprogramma voor economieonderwijs met succes in gang gezet. Er blijft echter ruimte voor verbetering.

Statistiek


Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie


Het verkeerde compromis


Huizenprijzen en staatsschuld als communicerende vaten


Het pad naar begrotingsevenwicht


Boekhoudregels niet adequaat voor bedrijfstakpensioenfondsen


Column


Column: Nogmaals: sprinkhanen


Corporaties gaan in ziekenzorg