Auteur

Bas Jacobs

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

Belast alle werkelijke vermogensopbrengsten, net als andere landen

Al sinds de invoering in 2001 staat de vermogensrendementsheffing ter discussie. Het belasten van de daadwerkelijke vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, én privé-vermogenswinsten) is rechtvaardiger, doelmatiger en sluit ook aan bij de praktijk in andere landen. Hoe kan zo’n belasting worden vormgegeven?

Het beleidsdebat over welvaart mist theoretische fundering

De maatschappelijke roep om beleid te baseren op ‘brede ­welvaart’ in plaats van op productie is terecht. Helaas zijn de indicatoren die beleidsmakers daarvoor nu gebruiken ­ongeschikt. Hoe zou het dan wel moeten?

MMT door de lens van het IS-LM-model

Een formele, modelmatige uitwerking van Moderne Monetaire Theorie ontbreekt, waardoor deze theorie niet wordt begrepen en er spraakverwarring ontstaat. Ook is de toepassing van deze theorie in beleid en onderwijs problematisch. Analyse van een drietal belangrijke MMT-claims met het IS-LM-model toont dit aan.

In memoriam Arnold Heertje (1934–2020): Eigenzinnige econoom die niet reproduceerbaar is

Op 4 april overleed Arnold Heertje. Met hem is er een markant, scherpzinnig, eigenzinnig en betrokken econoom heengegaan, die grote bijdragen heeft geleverd aan de naoorlogse economiebeoefening, het economie­onderwijs en het economische debat in Nederland.

Open brief: Europese aanpak coronacrisis is in het Nederlands belang

De Nederlandse terughoudendheid om de coronacrisis Europees aan te pakken en te financieren roept een ongekende hoeveelheid onbegrip en frustratie op. Ook bij ons Nederlandse economen. Wij roepen de Nederlandse regering op nu de koers te wijzigen en een Europese aanpak te ondersteunen.

Beleidsfouten dreigen door verkeerde ­conclusies uit houdbaarheidssommen

Het CPB en DNB moeten de gevolgen van extreem lage rentes voor de macro-economische politiek, het begrotingsbeleid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën beter doordenken. De uitkomsten van de houdbaarheidssommen bieden geen houvast voor het begrotingsbeleid in de volgende regeer­periode.

Boek: Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel is economisch verstorend, allesbehalve neutraal en buitengewoon complex. Vooraanstaande economen, uit de academische en beleidswereld, uit binnen- en buitenland, geven in Ontwerp voor een beter belastingstelsel hun visie op hoe het Nederlandse belastingstelsel zou moeten worden hervormd.

Fundamentele hervorming van belastingen op kapitaalinkomen

De overheid grijpt via de fiscaliteit hevig in op de allocatie van kapitaal en risico in de Nederlandse economie waardoor welvaartsverliezen ontstaan en de Nederlandse economie gevoelig is voor conjuncturele uitslagen. Een fundamentele belastinghervorming kan grote doelmatigheids- en rechtvaardigheidswinsten opleveren en maakt de Nederlandse economie financieel minder fragiel.

Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Belastingheffing speelt een centrale rol bij de herverdeling van inkomen, het genereren van overheids­inkomsten en het beprijzen van externe en interne effecten. Maar belastingheffing grijpt ook hevig in op de economie.

Houdbaarheidstekort en begrotingsregels verliezen hun economische betekenis

De negatieve rentes op staatsobligaties voor alle looptijden hebben mogelijk verstrekkende macro-economische gevolgen. De houdbaarheidssommen en begrotingsregels verliezen hun economische betekenis. De Nederlandse economie kan dynamisch inefficiënt zijn geworden. Het aandeel kapitaalgedekte pensioenen is mogelijk te groot geworden.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit. Ongewijzigd beleid leidt tot grote schade. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dit kunnen voorkomen tegen overzienbare kosten, mits we inzetten op doelmatig beleid.

Women in economics

For a way too long time, economics has had a shameful reputation when it comes to the role of ‘women in economics’. Female staff and female professors have been, and still are, very much underrepresented, even when taking into account their lower enrolment rates in BA, MA and PhD programmes.

Vakbonden en pensioenen

De vakbonden bepleiten een reëel pensioencontract met meer pensioenrisico’s en een daarbij behorende hogere rekenrente. Economisch hebben ze daarin gelijk. Maar aangezien de harde garantie op een nominaal pensioen wordt vervangen door een zachte garantie op een reëel pensioen, bestaan er sterke prikkels om te veel risico te nemen.

Italië en de Europese begrotingsregels

Begrotingsregels zijn geen stok om ongehoorzame landen mee te slaan, maar dienen om te voorkomen dat rente en inflatie uit de hand lopen in de muntunie. Beide gevaren zijn nu niet aan de orde.

Verblind door macro-economisch optimisme

Het CPB en DNB zijn optimistisch over de groei van de Nederlandse economie. Maar in historisch perspectief is de groei slechts gemiddeld. Dit artikel analyseert de kans op langdurige stagnatie veroorzaakt door langdurig lage rentevoeten en wat dit betekent voor het monetair en budgettair beleid.

KVS-Verenigingsnieuws

Ik ben trots op het grote aantal activiteiten dat de KVS de komende maanden weet te ­organiseren.

In memoriam Sir James A. Mirrlees (1936–2018)

Mirrlees belangstelling voor de economie liep via de wiskunde. “Alles wat we moeten weten over optimale belastingen is al door Mirrlees geschreven, we weten dat alleen nog niet.”

KVS-Verenigingsnieuws

De KVS kijkt terug op een geslaagd 2017.

Belastingplannen Rutte III: gemiste kansen

Rutte III voert enkele verstandige en vele onverstandige belastingmaatregelen door. De maatregelen voor de belastingheffing op arbeidsinkomen verbeteren de afruil tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid niet. De belastingheffing op kapitaalinkomen en vennootschappen wordt zowel ondoelmatiger als onrechtvaardiger.

Gaan mensen hun hypotheek aflossen onder Rutte III?

Kabinet hervormt de manier waarop hypotheken fiscaal behandelt worden. Wat is het effect op de fiscale prikkels om af te lossen?

Fundamentele herziening van belastingen op kapitaalinkomen

Het belastingregime op kapitaalinkomen verstoort op grove wijze de allocatie van kapitaal, risico en arbeid. Alle prikkels voor schuldfinanciering dienen te worden opgeheven. En de belastingdruk kan worden verschoven van arbeid naar kapitaal.

Doorrekening verkiezingsprogramma’s: begrotingsbeleid Nederlandse politieke partijen totaal inconsequent

Het merendeel van de Nederlandse politieke partijen hebben de budgettaire orthodoxie van de Nederlandse overheid gedurende de afgelopen jaren met hand en tand verdedigd. En ze vallen tijdens de verkiezingen in 2017 ineens allemaal van hun geloof?

Economie voor goede, slechte en – vooral! – barre tijden

Met een aantal aanpassingen kan het lesprogramma ruimte bieden om de belangrijkste vragen met betrekking tot de Grote Recessie te beantwoorden.

Economisch succes van Trump kan leiden tot de tirannie van het populisme

Het is goed mogelijk dat Trump’s economische plannen op de korte termijn tot een sterke economische opleving leiden.

Een nuchtere blik op de kosten en baten van alcohol

Uit een rapport van RIVM en anderen zou blijken dat de consumptie van alcohol de samenleving jaarlijks tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro aan welvaart kost. Deze conclusies zijn echter op welvaartseconomisch drijfzand gebouwd.

De rekening van Rutte

De economische voorspoed nu heeft nauwelijks iets te maken met het beleid van Rutte 2. Wat de regering vandaag ook gaat beweren.

ING heeft gelijk

Overheidsbeleid in de periode 2011-2017 kostte volgens het CPB ongeveer 365.000 banen.