Auteur

Arjan Heyma

Vaderschapsverlof verkleint inkomenskloof met moeders niet

Sinds 1 juli 2020 hebben vaders door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) recht op vijf weken aanvullend verlof. Deze wet beoogt de arbeidsmarktpositie van moeders te verbeteren ten opzichte van vaders. Maar vindt die verbetering ook plaats?

Zelfstandigen passen tarieven en aanbod aan door verzekeringsplicht

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt zelfstandigen bescherming en voorkomt afwenteling van risico’s op sociale voorzieningen. Maar wat zijn de gevolgen van een ­verzekeringsplicht voor de tarieven en voor het arbeidsaanbod van zelfstandigen?

Effect van lockdown op uitzendsector groot, maar van korte duur

Tijdelijke werknemers, en dan vooral uitzendkrachten, zijn de eerste groep die de gevolgen van een conjuncturele schok ervaren. Dat was niet anders in 2020, toen de uitzendsector eerst grote klappen moest opvangen, maar daarna snel herstel toonde.

Veel zzp’ers hebben laag tarief na aftrek kosten

Er is weinig bekend over de verdeling van uurtarieven van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarom hebben we een enquête uitgezet onder zzp’ers in alle relevante sectoren waar ze actief zijn.

Polen belangrijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktregio’s Haaglanden is koploper als het gaat om werkzame MOE-landers: ongeveer vijftien procent van de banen werd in 2016 ingevuld door met name Polen.

Arbeidsmigranten slechts gedeeltelijke oplossing voor onvervulde vacatures

Er zijn op dit moment ruim 200.000 openstaande vacatures, die zich steeds minder makkelijk lijken te laten vervullen. Kunnen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa deze tekorten oplossen?

Statistiek: De kosten van ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van zeventig procent in 2016 de meest voorkomende ontslagroute in Nederland.

Flexibele werknemers leggen relatief groot beslag op sociale zekerheid

Het beslag op de sociale zekerheid is voor flexibele werknemers hoger dan voor vaste werknemers, ondanks de gemiddeld kortere uitkeringsduur en lagere uitkeringshoogte. Dit geldt specifiek voor het beslag op werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. De oorzaak is een relatief hoge instroomkans van flexibele werknemers in deze uitkeringen.

Statistiek


De kosteneffectiviteit van re-integratie van WW’ers


Invloed flexibiliteit op productiviteit en werkgelegenheid


Statistiek


Loonontwikkeling hogeropgeleiden bij de overheid blijft achter


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Buitenlandse bèta's houden lonen laag


Reïntegratie beter bij homogene groepen


Reïntegratie-instrumenten zijn effectief


Later stoppen, eerder ontslagen


Regionale verschillen in krapte