Ga direct naar de content

Uit de ESB van…

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 19 2015

.

Uit de esb van… ESB
49Jaargang 100 (4705S) 12 maart 2015
Aan de eene zijde was de steeds grooter wordende werk-
loosheid oorzaak, dat het arbeidsaanbod verre de vraag
overtrof, zoodat er weinig plaatsingen tot stand konden
worden gebracht, aan den anderen kant was er in som –
mige vakken nog steeds een tekort aan arbeidskrachten.
Dit leidde dan wel tot vraag , maar niet tot plaatsing ,
terwijl bij de nog voorkomende plaatsingen niet zelden
door de Arbeidsbeurs moest worden verklaard, dat zij
voor de bekwaamheden der gezonden candidaten niet
genoegzaam kon instaan. De beste krachten wisselden
niet van plaats, ze werden vastgehouden of gingen naar
een anderen werkgever over, zonder dat ze zich op de ar –
beidsmarkt aanboden.
Redactie (1918) Arbeidsbemiddeling door de Gemeente Arbeids-
beurs te Amsterdam. ESB, 2(150), 1009-1010.
De consensus over het idee dat een hoog
uitkeringsniveau leidt tot hoge werk –
loosheid en een groot aantal inactieven
heeft veel invloed op het economische
beleid gehad. De laatste jaren is het uit –
keringsniveau meer met rust gelaten.
Maar ook nu wordt een verlaging van
de uitkeringen bepleit om zodoende lagere werkloosheid
en een kleiner aantal inactieven te realiseren. De meest
gehoorde argumenten voor het positieve verband tussen
uitkeringsniveau en werkloosheid hebben betrekking op
effecten via de lastendruk, de loonvorming en het zoek –
gedrag van werklozen. Een tegenargument is dat het uit –
keringsniveau invloed kan hebben op de beslissing om te
zoeken naar een baan, hetgeen betrekking heeft op de om –
vang van de beroepsbevolking. De uitkeringshoogte blijkt
nagenoeg geen effect te hebben op de werkloosheid. Het
aantal banen neemt toe als uitkeringen worden verlaagd.
Dur, R.A.J. (1997) Uitkeringen, werkloosheid en inactiviteit. ESB,
82(4104), 352-354.
Wanneer registratie van het geheele arbeidersleger door
invoering van arbeidsboekjes mogelijk zal zijn geworden,
zal het tevens mogelijk zijn omtrent het totaal aantal ge –
heel werkloozen een juister inzicht te krijgen. Wanneer
voorts, o.a. door medische en psychotechnische keurin –
gen, betere kennis zal zijn verkregen omtrent de inge –
schreven individuen, zal een juister inzicht mogelijk zijn
in de totale door werkloosheid te loor gaande energie.
Werkloos is eigenlijk niet alleen hij of zij, die onvrijwillig
buiten loondienst staat, maar relatief werkloos zijn wij al –
len; ieder kan ten bate van zichzelf en van de gemeenschap
tot hooger nuttig effect komen.
Verweij, R.A. (1940) De aangeslotenen bij de werkloozenkassen.
ESB, 25(1294), 668-670.
Welke oorzaken ligger er ten grondslag
aan de moeilijkheden om jeugdige ar –
beiders aan te trekken in de textielin –
dustrie? Een antwoord op deze vraag zal
men moeten zoeken in het vlak der pu –
blic relations. Men zal de vele onjuiste
oordelen over de katoenindustrie, haar
mogelijkheden en eisen weg moeten nemen. Daarnaast
vergen opleiding de aandacht. Ten derde moet men kijken
naar met welke middelen de arbeiders een instrument ver –
schaft kan worden met behulp waarvan zij aan het samen –
spel tussen werkgever en werknemer kunnen deelnemen.
Deze vragen zijn van belang in het kader van een bestrij –
ding van het arbeiderstekort door een vermindering van
het verloop. Vragen van gelijke trant kunnen ook worden
gesteld indien men bijv. de productiviteit wil opvoeren, of
het kosten- en kwaliteitsbesef onder de loupe neemt.
Van Schelven, A.L. (1954) Bestrijding van arbeiderstekort en arbei-
dersverloop in de katoenindustrie. ESB, 39(1955), 932-934.
1940
1918
1997
1954
Uit de ESB van…

50Jaargang 100 (4706S) 26 maart 2015
AANTEKENINGEN
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
ESB Dossier Activerende sociale zekerheid

51Jaargang 100 (4706S) 26 maart 2015
AANTEKENINGEN
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Aantekeningen ESB

52Jaargang 100 (4706S) 26 maart 2015
AANTEKENINGEN
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
ESB Dossier Activerende sociale zekerheid

Auteur