Ga direct naar de content

Inhoudsopgave

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 19 2015

.

2Jaargang 100 (4706S) 26 maart 2015
Inhoud
i n l e i d i n g
Activerende sociale zekerheid: leren
uit onderzoek bij beleidsontwikkeling
J.M. VAN SONSBEEK, A. VAN DER GIEZEN EN R. WITJES
Het afgelopen decennium zette de overheid
sterk in op activerende sociale zekerheid.
Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels
meer geleerd over de effecten van dit beleid,
waardoor de overheid toekomstig beleid beter kan
vormgeven.
4
ColofonESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de eco-
nomische wetenschap. Daarnaast worden in ESB
economische inzichten toegepast om beleidsre –
levante aanbevelingen te doen voor de overheid,
maatschappelijke instellingen en bedrijven. Ook
analyseert ESB de belangrijkste ontwikkelingen in
de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Sandra Phlippen
Eindredacteur: Gelijn Werner
Redacteurs: Alain Bazin, Matthijs Willemse
Redactiemedewerkers: Geert Agteresch, Felix Haan
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Uitgever: Roel Langelaar
Marketing en sales: (070) 378 92 37, esb@sdu.nl
Commissie van Redactie
M. Canoy, E.E.C. van Damme, P.H.B.F. Franses,
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete, H. Verbruggen, J.
Plantenga, H.G. van Dissel, J.H. Garretsen, A.C.
Meijdam, W.F.C. Verschoor.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.economie.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.economie.nl. Gelieve kopij elektronisch aan te
leveren op www.economie.nl/publiceren.
Abonnementen
www.economie.nl/abonneren. Tarieven voor Neder-land en België incl. btw: bedrijven en instellingen
€ 289,38, particulieren € 138,86, studenten € 31,80.
Dossiers nabestellen?
€ 17,50,- incl. btw en portokosten. klantenservice@
economie.nl
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Joep Roël, tel. (020) 592 84 50,
e-mail: joep.roel@fdmediagroep.nl
Basisvormgeving: KSMT visual design
Opmaak: Jacques van Schie
Foto’s: Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Shutterstock: Dmussman
Druk: Wilco
ISSN 0013-0583
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam
ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.
ESB is een uitgave van FD Mediagroep.
Dit dossier is geinitieerd door UWV.
e n v e r d e r. . .
Ten geleide 1
Activering in beeld 38
Slotessay 43 Naschrift 47
Uit de ESB van…
49
ESB dossier Activerende sociale zekerheid

3Jaargang 100 (4706S) 26 maart 2015
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d
De prikkelbaarheid van
arbeidsgehandicapten
P.W.C. KONING, J.M. VAN SONSBEEK EN
S.Y. ZWIJSEN
Door een stevige financiële prikkel zijn meer
gedeeltelijk arbeidsgehandicapten naast hun
uitkering gaan werken. Maar doordat de uit­
stroom uit de WGA beperkt blijft, leidt dit
niet zonder meer tot lagere uitkeringslasten.
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d
Premiemotieven dominant bij
keuze verzekeraar
K. TIMMER EN J.M. VAN SONSBEEK
Premieoverwegingen zijn leidend voor
werkgevers in hun keuze voor publieke of
private verzekering voor de WGA. Het
huidige hybride stelsel leidt hiermee nog
niet tot de gehoopte inzet op effectievere
re­integratie.
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d
Nadelige gezondheidseffecten
van arbeidsongeschiktheids­
voorzieningen
A. GIELEN EN P. GARCÍA-GOMÉZ
Een hervorming van de arbeidsongeschikt­
heidsuitkeringen, gericht op het terug­
dringen van het aantal uitkeringsontvangers,
kan grote negatieve gezondheidseffecten
hebben. Door een hervorming van de WAO
in de jaren negentig hadden vrouwen ruim
vijftien jaar later een hogere sterftekans.
w e r k l o o s h e i d
De arbeidsmarkteffecten
van het verkorten van de
maximale WW ­duur
N. DE GROOT EN B. VAN DER KLAAUW
Een verkorting van de maximale
WW ­duur leidt weliswaar tot
een grotere baanvindkans, maar
gaat ten koste van de kwaliteit
van de gevonden baan.
w e r k l o o s h e i d
De kosteneffectiviteit van
re­integratie van WW ’ers
A. HEYMA EN H. VAN DER HEUL
De meerwaarde van re ­inte­
gratietrajecten en scholing voor
WW ’ers is beperkt. Vooral
kortdurende interventies zijn
kosteneffectief activerend beleid
gebleken.
w e r k l o o s h e i d
Het succes van ondernemers
vanuit de WW
P. HILBERS, H. HOUWING EN
P. VROONHOF
Mensen die vanuit de WW gaan
ondernemen, zijn even succesvol
als de gemiddelde startende onder­
n emer. Met name voor oudere
hoogopgeleiden is ondernemen
een goede manier om succesvol
het werk te hervatten.
9
14
19
26
32
38
Inhoud esb

Auteur