Publiceren

Publiceren in ESB

Er zijn drie soorten bijdragen die auteurs kunnen insturen naar ESB: artikelen, opiniebijdrages (blogs) en korte statistieken. Gebruik voor het insturen van artikelen ons Word format en dien het artikel vervolgens in via het auteursformulier. Blogs en statistiekbijdragen kunnen per mail worden ingestuurd. Lees voor het insturen de criteria voor plaatsing in ESB, dit bespoedigt het redactieproces:

Artikelen

Criteria artikelen

Om voor plaatsing in aanmerking te komen moet een artikel wezenlijk iets toevoegen aan het economisch beleidsdebat. Wij krijgen veel artikelen aangeboden, terwijl we beperkt kunnen plaatsen. Dit betekent dat we streng moeten selecteren. Daarbij kijken we ook of het artikel voldoet aan onderstaande criteria:

1. Is het artikel economisch van aard? Artikelen kunnen op elk onderwerp betrekking hebben, mits duidelijk is dat er een economische invalshoek gekozen is.

2. Gaat het om een voor Nederland maatschappelijk relevant onderwerp en wordt dit duidelijk uit het artikel? Artikelen met een internationale invalshoek zijn zeker ook welkom, zolang de auteur duidelijk maakt waarom het thema voor Nederland relevant is.

3. Is het artikel gebaseerd op nieuw onderzoek of onderzoeksresultaten? Het onderzoek hoeft niet door de auteur zelf uitgevoerd te zijn, maar de bespreking moet wel een duidelijke plaats hebben in het artikel. Als een artikel is gebaseerd op onderzoek dat al publiek beschikbaar is, is het van belang dat het artikel hier duidelijk iets aan toevoegt en het debat verder brengt (NB: samenvattingen van (working) papers plaatsen we in beginsel niet als het betreffende paper al online is gepubliceerd).

4. Brengt het artikel de discussie op dit onderwerp een stap verder? Bijvoorbeeld doordat het een nieuw argument of gezichtspunt inbrengt of bestaande posities beter onderbouwt.

5. Is het artikel goed gestructureerd en goed geschreven? Heeft het artikel een heldere vraag die het beantwoordt, legt het netjes uit waarom die vraag relevant is en waarom dit de manier is om die vraag te beantwoorden? Zie ook de schrijftips en stijlregels voor handreikingen op de schrijfstijl.

Ieder artikel dat we ontvangen wordt gelezen door een van onze redacteurs en daarna besproken tijdens de redactievergadering. Daarin besluiten we gezamenlijk of het artikel geschikt is voor plaatsing in ESB,

Planning artikelen

Voor een snelle behandeling van uw artikel is het noodzakelijk dat u het Word format gebruikt en het artikel indient via het auteursformulier (niet via de mail). We streven ernaar om u binnen drie tot vijf weken na ontvangst te laten horen of we geïnteresseerd zijn. Als we geïnteresseerd zijn, krijgt u bijna altijd van ons het verzoek om het artikel te herzien aan de hand van commentaar. Nadat we van u een gereviseerde versie hebben ontvangen, nemen we een definitieve beslissing over plaatsing. Als we uw artikel plaatsen, voeren we nog een spellingscontrole uit en maken we het artikel op voor de print ESB. Daarna wordt uw artikel, na een laatste check door de auteur, geplaatst. We plaatsen artikelen eerst op onze website en daarna in print.

Schrijftips artikelen

Om het redactieproces te bespoedigen ontvangen we graag artikelen met een duidelijke structuur die past binnen ons format:

- De artikelen in ESB hebben een actieve titel, zonder vraagtekens (bijvoorbeeld: Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien).

- In een intro van maximaal 50 woorden worden de context en (vraagstelling) genoemd.

- Daarna volgt de ‘in het kort’: twee of drie zelfstandige zinnen van elk max. 15 woorden die de hoofdbevindingen/argumenten van het stuk geven.

- In de inleiding wordt de relevantie van het onderwerp voor Nederland uitgewerkt.

- Daarop volgen de methoden en resultaten van het onderzoek (of als het gaat om een beschouwing, de argumenten met hun onderbouwing).

- Het artikel sluit af met een conclusie waarin aanbevelingen voor het beleid worden gedaan.

- Het artikel is in lijn met de stijlregels en bevat referenties naar de relevante literatuur.

- Het artikel is tussen de 700 en 3000 woorden lang (hierbij geldt meestal: hoe korter hoe beter).

- Denk en schrijf je regelmatig in het Engels? Lees dan ook dit artikel over anglicismen en interferentie in economennederlands.

Blogs

Blogs zijn ongeveer 800 woorden en bevatten een duidelijk standpunt binnen een actuele economische discussie. Vergeleken met artikelen, zijn met dus name criteria 1, 2 en 5 van belang en zijn 3 en 4 ondergeschikt. Opiniebijdragen kunnen als blog op onze website worden geplaatst. We streven ernaar om u binnen vijf werkdagen te laten weten of we uw bijdrage willen plaatsen. Vaak kan dit al sneller. Na lezing en beperkte correctie door de redactie verschijnt uw bijdrage als blog op onze website. Blogs kunt u mailen naar redactie[at]esb.nu.

Statistiekbijdragen

De statistiekpagina in ESB bestaat uit ‘praatjes bij plaatjes’. Het zijn korte teksten van 350 woorden (het praatje) bij een aansprekende figuur (het plaatje) die een ontwikkeling in de economie laat zien. De auteur maakt duidelijk waarom de figuur relevant is en wat economen ervan kunnen leren. Voor de statistieken werken we met een vaste pool auteurs, geïnteresseerden kunnen mailen naar vandeven[at]economie.nl

Rechten

Mocht uw bijdrage tot een publicatie leiden, dan verleent u hierbij ESB B.V. het onbeperkte recht om uw artikel te publiceren en te herpubliceren via eigen kanalen en via kanalen van derden. ESB mag daar ook een vergoeding voor vragen als onderdeel van een abonnement of als los artikel. Als auteur heeft u dezelfde commerciële rechten. U mag uw ESB-artikel via uw eigen kanalen en die van anderen (bijvoorbeeld sociale media) publiceren en herpubliceren. Daarnaast mag u de tekst en de figuren hergebruiken in nieuwe publicaties elders zonder voorafgaande toestemming van ESB. Het is daarbij goed academisch gebruik om naar de originele publicatie in ESB te verwijzen middels een referentie of een hyperlink. (Het is u nadrukkelijk niet toegestaan om eventuele foto’s uit het ESB-artikel te gebruiken of opnieuw te publiceren.)

Redactiestatuut

Het redactiestatuut en de redactionele beginselen zijn vastgesteld op 14 april 2005 in de gezamenlijke vergadering van redactie, commissie van redactie en uitgever.

Terug naar overzicht