Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 15 1980

RECTIFICATIE
In zijn “Antwoord aan de critici” dat in ESB van 24 september jl. verscheen heeft prof. Van der Zwan een vergelijking gemaakt van de modelexercities die in het kader van
het WRR-rapport “Plaats en toekomst van de Nederlandse
industrie” zijn verricht. Daarbij heeft hij in een voetnoot
opgemerkt: “Ik laat in dit verband de modelexercities van
Van Schaik buiten beschouwing omdat deze niet tot een afronding is gekomen”. Gebleken is dat deze opmerking een
verkeerde indruk kan wekken. Om misverstanden te voorkomen stelt prof. Van der Zwan er prijs op te benadrukken
dat met de gemaakte opmerking geen enkel waarde-oordeel
is beoogd; er is slechts een feitelijke constatering mee bedoeld, namelijk dat het onderzoek van dr. A. B. T. M. van
Schaik beperkt is gebleven tot een studie van op zich zelf
staande bedrijfstakken, zulks in overeenstemming met ter
zake gemaakte afspraken tussen de WRR en Van Schaik. In
het WRR-rapport vindt men een uitvoerige toelichting op
de gevolgde gang van zaken en de studie-uitkomsten, terwijl het onderzoek van Van Schaik – evenals de andere
modelstudies – als “Voorstudie” door de WRR is gepubliceerd.
ESB 8-10-1980