Ga direct naar de content

Kwart bedrijven niet voorbereid op in 2025 vereiste milieurapportage

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 17 2023

Vanaf 2025 zijn grote Nederlandse bedrijven wettelijk verplicht om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Deze verplichting is het gevolg van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een deel van deze bedrijven is al actief bezig; ongeveer de helft ervan monitort voortdurend zijn voortgang. Ruim een kwart verzamelt nog geen data over de klimaatimpact.

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving is in de Nederlandse Innovatie Monitor 2023 – een jaarlijkse enquête onder leidinggevend Nederland – gevraagd welke activiteiten bedrijven nu al ondernemen op het gebied van (klimaat)impactmetingen en -rapportage. We maken onderscheid tussen bedrijven die vanaf 2025 verplicht zijn om verslag uit te brengen en bedrijven die dat niet (of mogelijk pas later) moeten doen. Om dit onderscheid te maken, hebben we de enquêtedata gekoppeld aan administratieve bedrijfsgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een wegingsmodel zorgt ervoor dat de uitkomsten representatief zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven op sector, grootteklasse, vestigingsregio en mate van innovatie.

Uit de enquête blijkt dat er voor een deel van de bedrijven die vanaf 2025 onder de verplichting gaan vallen nog stappen nodig zijn om in 2025 aan de wetgevingsvereisten te kunnen voldoen. Zo blijkt dat 27 procent van de bedrijven nog geen data verzamelt of rapporteert over hun klimaat­impact (figuur). Bedrijven die niet onder de verplichtingen van 2025 gaan vallen, zijn aanzienlijk minder ver in de uitwerking van hun milieurapportage. Minder dan een derde ervan rapporteert over de impact of monitort continu de geboekte vooruitgang.

Bedrijven die binnenkort een rapportageplicht hebben, lijken dus meer te anticiperen op de veranderende regelgeving. Tegelijkertijd geldt deze verplichting in eerste instantie alleen voor de grote bedrijven, die mogelijk sowieso al actiever zijn op het gebied van impactmeting en -rapportage. Er is mogelijk veel te winnen door de verslagleggingsverplichting ook aan kleine(re) bedrijven op te leggen, al moet daarbij rekening gehouden worden met de administratieve lasten die dat met zich meebrengt.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie