Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 1 2006

inhoud

4511
1 juni 2007  jaargang 92

De werking van de Wet werk en bijstand 324
J. van Ours Het lijkt erop dat de nieuwe bijstandswet succesvol is in het
beperken van de instroom in de bijstand; van een succesverhaal aan de
uitstroomkant kan men nog niet spreken. Resultaten zijn op korte termijn
gemakkelijker te behalen dan op de lange termijn, wanneer getracht
wordt de harde kern van bijstandsontvangers naar een baan toe te leiden.

Scholing alleen werkt niet

328

J. Nelissen De sociale partners hebben hoge verwachtingen van betere
initiële scholing en levenslang leren; de vraag is echter of formele scholing datgene biedt wat ervan verwacht wordt. Scholing lijkt vooral een
instrument om reeds aanwezige vaardigheden te laten renderen.

Deense flexicurity is geen Europees
wondermiddel

332

P. Hilbers Het succes van een flexibele arbeidsmarkt in combinatie met
grote sociale zekerheid in Denemarken wordt door velen gadegeslagen.
Vanwege de hoge uitkeringen en het dure arbeidsmarktbeleid is het
model echter ongeschikt voor Europese landen met een hoge initiële
werkloosheid en kwetsbare overheidsfinanciën.

Concentratiemaatstaven slechte indicator
van concurrentie
334
W. Boonstra Vaak wordt op voorhand gesteld dat een hoge mate
van concentratie binnen het bankwezen slecht is voor de onderlinge
concurrentie, maar of dit terecht is, valt te bezien. Als indicator van de
concurrentie schieten concentratiemaatstaven namelijk tekort.

En verder…

Opleiden medisch specialisten moet
transparanter

ESB Kompas

322

Redactioneel

323

Statistiek

336

Economie in beeld

338

Column

348

Mening

349

Promotie

350

Agenda

351

Ceteris paribus

352

340

M. Varkevisser, S. van der Geest, E. Maasland en E. Schut In het
nieuwe zorgstelsel wordt de ziekenhuisbudgettering geleidelijk vervangen
door een systeem met marktconforme prijzen. Hierdoor ontstaat het
gevaar dat concurrentie tussen ziekenhuizen ertoe zal leiden dat zij te
weinig investeren in plaatsen voor nieuw op te leiden specialisten.

Tien jaar Blair in economisch perspectief 343
R. Hogenboom Tony Blair kan vanuit economisch perspectief met
opgeheven hoofd zijn post binnenkort verlaten, omdat de Britse economie er beter voor staat dan toen hij aantrad. Wel is de achterblijvende
arbeidsproductiviteit nog steeds een knelpunt voor de Britse economie.

Wederuitvoer een Europese zaak

346

J. Roos Het algemene beeld van wederuitvoer bestaat uit containers
vol met goederen uit het Verre Oosten die naar het Europese achterland
gedistribueerd worden. Dit is echter maar een deel van het verhaal; bijna
de helft van alle wederuitvoer is afkomstig uit West-Europa.

ESB

1 juni 2007

321