Ga direct naar de content

Drie miljoen mensen kunnen of willen niet werken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 6 2004

Drie miljoen mensen kunnen of willen niet werken
Aute ur(s ):
Beckers, I. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4425, pagina 71, 6 februari 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In 2002 werkte tweederde van de bevolking van 15-64 jaar in een baan van twaalf uur of meer per week. Dit waren ruim zeven miljoen
mensen. Daarnaast waren er 700.000 mensen die wel wilden werken, maar geen baan hadden. De overige drie miljoen wilden of konden
niet aan het werk. De redenen daarvoor verschillen per leeftijdsgroep.
Niet iedereen die wil werken telt als werkloze. De werkloze beroepsbevolking telde in 2002 gemiddeld zo’n 300.000 personen. Het aantal
mensen dat aangaf te willen werken was echter ruim twee keer zo groot. Dit komt omdat een aanzienlijk deel van deze mensen niet op
korte termijn kon beginnen of niet actief op zoek was naar een baan. Daarom worden ze niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend.
De arbeidsdeelname van 15-24 jarigen is het laagst. Slechts vier op de tien jongeren behoorde tot de werkzame beroepsbevolking. De
helft van de jongeren wilde geen betaald werk vanwege opleiding of studie, hetgeen voor hen vrijwel altijd de voornaamste reden is om
niet te willen werken.
Veel vrouwen zijn door de zorg voor het eigen gezin minder actief op de arbeidsmarkt. Van de 25-44 jarigen werkte tachtig procent.
Daarnaast zou zeven procent betaald werk willen hebben, maar had dat om verschillende redenen nog niet gevonden. Slechts dertien
procent zei helemaal niet te willen werken.
Van de 25-44 jarigen die geen baan willen, geeft het merendeel als voornaamste reden de zorg voor een gezin of het huishouden. Dit zijn
bijna uitsluitend vrouwen. Daarnaast wordt ook ziekte of arbeidsongeschiktheid regelmatig als reden genoemd.
De redenen in de leeftijd van 45-64 jaar om niet te (willen) werken lopen uiteen. Bijna zestig procent van deze leeftijdsgroep had betaald
werk. Daarnaast gaf 37 procent van deze groep aan geen betaald werk te willen hebben en wel om diverse redenen die ongeveer even
vaak worden genoemd. Een op de vier wil vanwege vervroegd pensioen of hoge leeftijd geen betaald werk.
Ingrid Beckers
figuur 1

Figuur 1. Personen van 15-64 jaar zonder baan, 2002
figuur 2

Figuur 2. Binding met de arbeidsmarkt naar leeftijd, 2002
figuur 3

Figuur 3. Redenen om niet te willen werken naar leeftijd, 2002

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs