Ga direct naar de content

De Rabobank-conjunctuurindicator

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 6 2004

De Rabobank-conjunctuurindicator
Aute ur(s ):
Oijen, M.A.J.A. van (auteur)
Versluis, H. (auteur)
De auteurs zijn economen b ij de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rab ob ank Nederland. M.A.J.A.Oijen@rn.rab ob ank.nl
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4425, pagina 55, 6 februari 2004 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

De Rabobank gebruikt sinds 1982 een conjunctuurindicator als hulpmiddel bij het ramen van de toekomstige economische ontwikkeling.
Sindsdien is deze meermalen gereviseerd, voor het laatst in 1999. Meestal vonden revisies plaats vanwege niet langer beschikbare
datareeksen of nieuwe theoretische inzichten.
De Rabobank-conjunctuurindicator is opgebouwd uit drie deelindicatoren. De referentiereeks (wijzer) geeft de huidige stand van de
conjunctuur weer, terwijl de voorspeller en de long-leading indicator respectievelijk zes maanden en zeven kwartalen vooruitkijken.
Een reeks is bruikbaar als (onderdeel van de) wijzer van de Rabobank-conjunctuurindicator als deze reeks een maandelijkse frequentie
heeft en zo actueel mogelijk is. De eerstgenoemde eis sluit het bruto binnenlands product (bbp) uit omdat dit een kwartaalreeks is.
Daarom is de industriële productie als basisreeks gekozen. De industriële productie alleen is echter een te smalle basis voor het
weergeven van de conjunctuurcyclus. Daarom is voor een samengestelde wijzer gekozen met aanvullende variabelen (zie tabel 1 in het
artikel van Jacobs en Kuper) die een indicatie geven van de ontwikkeling van enkele bestedingscomponenten. De detailhandelsverkopen
kunnen in dit verband worden beschouwd als een indicator voor de particuliere consumptie en de ifo-index als een afspiegeling van de
export.
De voorspeller van de Rabobank-conjunctuurindicator is samengesteld uit een vijftal indicatoren (zie tabel 1 in het artikel van Jacobs en
Kuper). De kredietverlening van de bij de Rabobank Groep aangesloten lokale Rabobanken verdient een bijzondere vermelding,
aangezien deze uniek is voor de Rabobank-conjunctuurindicator en deze cijfers in vergelijking met andere geaggregeerde maatstaven van
de kredietverlening zeer snel beschikbaar zijn. De componenten van de voorspeller zijn geselecteerd op basis van drie eisen. De correlatie
met de wijzer dient ten minste zestig procent te bedragen, de keerpunten van de voorspeller moeten (nagenoeg) overeenkomen met die
van de wijzer en de gekozen indicatoren dienen minimaal zes maanden voor te lopen op de huidige economische ontwikkeling.
Tot slot is de long-leading indicator gebaseerd op de tienjaarsrente op Nederlandse staatsobligaties en de driemaands aibor/euribor. De
indicator heeft daarmee een vrij smalle basis, maar uit de historie blijkt dat de voorspelkracht ervan aanzienlijk is. figuur 1

Figuur 1. Rabobank-conjunctuurindicator

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur