Auteur

Robert Kleinknecht

ESB-klassiekers nu gratis te lezen

Sinds kort is de website van ESB vrij toegankelijk, en dat geldt ook voor het archief sinds 1916. Veel van de oudere artikelen worden in 2022 nog altijd goed gelezen. Een bloemlezing.

Het is riskant om voor de stabiliteit van de eurozone op de centrale bank te blijven leunen

De president van de Europese Centrale Bank wist tien jaar geleden de eurocrisis min of meer te bezweren. Met de huidige inflatie, is het de vraag of de centrale bank de muntunie ook in de toekomst uit de brand zal kunnen blijven houden.

Extra publieke investeringen vereisen visie

Hoe we terug zullen kijken op Rutte IV zal afhangen van wat het met de historische uitgavenverhoging zal bereiken. Legt het kabinet de basis voor een duurzame economie en brede welvaartsverhoging, of betalen we straks met spijt de rekening van een historische miljardenverspilling?

Herijking luchtvaartbeleid nodig

Geen bedrijf kreeg tijdens de coronacrisis zo veel steun van de Nederlandse staat als KLM. Maar anders dan vroeger, is de huidige steun aan KLM niet meer vanzelfsprekend. Het bedrijf staat onder toenemende druk door veranderingen die de hele luchtvaartsector raken. De Tweede Kamer zou tijdens het debat op 24 februari een fundamentele discussie moeten voeren over de rol van de overheid in de sector.

Energietransitie kan goedkoper

De nieuwe coalitie lijkt de energietransitie de benodigde impuls te gaan geven: er komt 35 miljard euro extra beschikbaar voor de transitie. Aan de ongelijke beprijzing van CO2-uitstoot wordt echter te weinig gedaan. Dat is onrechtvaardig, ondoelmatig, en beperkt de effectiviteit van het beleid.

Sturen op welvaart vraagt om politieke keuzes

Met het breder meten van welvaart staan we aan het begin van effectief welvaartsbeleid. Nu zijn er politieke keuzes nodig.

Alle seinen op groen voor ambitieus klimaatbeleid

Alle seinen staan op groen voor een ambitieus klimaatbeleid, maar de vraag is hoe Nederland dat gaat invullen. Het wordt tijd dat de politiek keuzes gaat maken.

Weerstand tegen bedrijfsleven komt niet uit de lucht vallen

De huidige kloof tussen het bedrijfsleven en de rest van de maatschappij kan niet los worden gezien van het sinds de jaren tachtig dominant geworden aandeelhoudersparadigma. Het wordt steeds duidelijker dat dat model in de praktijk niet werkt zoals het in theorie zou moeten doen. Er zou nu momentum kunnen ontstaan voor verandering.

Nieuw economisch denken gaat richting meso-beleid

Er lijkt een nieuw paradigma te ontstaan. Beleid gericht op waardecreatie grijpt – vanuit macro-economische belangen – in op micro-economische processen. Dit beleid – dat de verbinding legt tussen de macro-economie van de vraag en de micro-economie van het aanbod – kan bestempeld worden als ‘meso-­economie’.

Interview met Roefie Hueting: ‘Het geloof in een verkeerd geformuleerde groei bedreigt onze planeet’

Het milieu is tegenwoordig integraal onderdeel van de economische discussie, maar een aantal decennia geleden was dit nog heel anders. ­Roefie Hueting was een van de eerste economen die zich met het milieu bezighield. Hij ontwikkelde de notie van een duurzaam nationaal inkomen waarin gecorrigeerd wordt voor de schade aan het milieu als gevolg van de productie. Vandaag wordt hij negentig jaar. Wij zochten hem op in zijn woning in Den Haag voor een interview.

Waardecreatie in bedrijven lijkt te haperen

Al ruim een decennium daalt de productiviteitsgroei in veel landen. De ESB van vorige maand bevatte verschillende macro-­economische verklaringen. Deze ESB gaat in op verklaringen op bedrijfsniveau, en in het bijzonder op de rol van immaterieel kapitaal. Kan immaterieel kapitaal verklaren waarom in veel landen de marktmacht toeneemt, de bedrijfsdynamiek afneemt en de groei van de productiviteit vertraagt?

Het bruto binnenlands product moet terug in zijn hok

Het bruto binnenlands product is een gemankeerd kompas. Met de publicatie van de Monitor Brede Welvaart heeft Nederland zich in een rijtje landen geschaard dat bredewelvaarts­indicatoren in het beleidsproces gebruikt. Een debat over de meting van welvaart blijft echter nodig om het bruto binnenlands product terug in zijn hok te krijgen.

Interview Edward Glaeser: 'Amsterdam moet bouwen om middenklasse te behouden'

De laatste jaren stijgen de woningprijzen in de Randstad flink, Amsterdam voorop. Hoe komt dat? En wat kunnen beleids­makers doen om de woningmarkt toegankelijk te houden? We vroegen het stedelijk econoom Edward Glaeser, die op 2 november in Amsterdam de KVS-­Tinbergenlezing houdt.

Bestuurders over de toekomst van hun banken

Tien jaar na het begin van de financiële crisis is de bankensector wederom volop in beweging. Technologische innovatie, veranderend klantcontact en de transitie naar een duurzame economie vragen om een nieuwe rol van banken. Hoe ziet de bank van morgen eruit? ESB voerde een open gesprek met de top van de Nederlandse banken.

Promotiebespreking: Robert Kleinknecht

Hoe beslissen managers over investeringen die nu geld kosten maar zorgen voor baten in de toekomst? De klassieke economische theorie is hier duidelijk over: managers doen er goed aan te investeren als de netto contante waarde van de investering positief is. De praktijk is echter weerbarstig.

Moderne industriepolitiek: voorbij het RSV-trauma

Na de liberale decennia is industriepolitiek terug op de agenda. Een regionale invulling ligt daarbij voor de hand, maar het Rijk moet zorgen dat het beleid op vernieuwing gericht blijft. Nieuwe RSV-trauma's moeten worden voorkomen.

De macht in de onderneming: wie a zegt moet ook b zeggen

Het maximaliseren van aandeelhouderswaarde als doel van de onderneming ligt al enige tijd onder vuur. Recent pleitte Kamp voor een wettelijke bedenktijd bij vijandige overnames. Maar als het hem daarbij werkelijk om revitalisering van het Rijnlandse model te doen is, moet hij meer doen dan alleen de macht van de aandeelhouder beperken.

'Western political elites have forgotten the average people'

The interview with Dani Rodrik on populism, economists and Europe. Now also in English.

'De westerse politieke elites zijn de gemiddelde mens vergeten'

Een interview met Dani Rodrik over populisme, economen en Europa.

De erosie van Made in Germany