Auteur

Peter Zwaneveld

Treinreiziger betaalt slechts klein deel van zijn maatschappelijke kosten

Vanuit economisch perspectief bezien, is het logisch om de gebruiker te laten betalen voor de maatschappelijke kosten van vervoer. Wanneer de gebruiker betaalt voor de gevolgen van zijn keuzes, zoals milieu­vervuiling, zal hij zijn keuzes namelijk vanzelf aanpassen.

Effecten van de nieuwe pensioenregels verschillen per leeftijdsgroep

Het pensioenakkoord leidt tot andere pensioenuitkomsten. Sommige mensen gaan erop vooruit, andere erop achteruit. Wat zijn de gevolgen voor de verschillende cohorten bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract en naar een premieovereenkomst met een vlakke staffel?

Statistiek: Lagere lonen in de grensregio

Cijfers over de arbeidsmarkt in grensgebieden zijn minder rooskleurig dan elders in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werkloosheid en de arbeidsparticipatie. Minder bekend is dat ook de beloning voor arbeid lager is in grensregio’s.

De maatschappelijke effecten van bebouwing op de kustlijn

De kosten en baten van recreatiewoningen aan de Nederlandse kust.

Reactie: Planbureaus overschatten groei


Beter omgaan met onzekerheid in MKBA’s infrastructuur


De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten


MKBA’s voor waterveiligheid en zoetwater