Auteur

Marjo de Jong

Balans Nederlandse bankwezen toegenomen tijdens coronapandemie

De balans van het Nederlandse bankwezen is toegenomen tijdens de coronapandemie. Een belangrijke reden hiervoor is dat de vorderingen van Nederlandse banken op buitenlandse centrale banken en overheden met bijna de helft zijn toegenomen.

Balansomvang banken gestegen tijdens eerste coronagolf

De balansomvang van Nederlandse banken steeg in de eerste helft van 2020 sterk, mede als gevolg van het coronabeleid van centrale banken. De nettowinst van banken was met 1,3 miljard euro juist laag.

Banken stallen steeds meer geld bij centrale banken

Banken in het eurogebied en ook daarbuiten hebben momenteel veel liquide middelen en houden deze steeds meer aan bij centrale banken. Ook is een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar.

Toename vorderingen banken buiten Europa

Buitenlandse vorderingen van Nederlandse banken zijn toegenomen tot meer dan 1000 miljard euro, bijna de helft van de totale Nederlandse bancaire vorderingen. Tijdens de kredietcrisis was sprake van een scherpe daling. De vorderingen zijn nu terug op het oude niveau, maar de samenstelling is gewijzigd, waarbij vooral de bancaire vorderingen buiten Europa zijn toegenomen.

Omvang Nederlands bankwezen neemt al tien jaar af

Het aantal banken met een moederinstelling buiten de EU is sinds de crisis bijna gehalveerd. Het aantal branches, met een moederbank in een ander EU-land, is juist toegenomen van 27 naar 40 vestigingen.

In Nederland meer leningen dan deposito’s

De balansstructuur van het Nederlandse bankwezen wijkt af van de bankensector in andere Europese landen.

Bancaire winsten nemen toe en balansen zijn kleiner

De stijgende trend van de winsten en de juist dalende tendens van de balansomvang zorgt voor een versterkte toename van de return on assets in 2017.

Statistiek: Winsten banken gestegen

De halfjaarwinst na belasting van het Nederlandse bankwezen was over de eerste zes maanden van 2017 27 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee zet de trend door van een toename van bancaire winsten.

Statistiek: Balanstotaal Nederlands bankwezen daalt

Pas vanaf 2014 nam de omvang van het Nederlandse bankwezen weer wat toe, mede onder invloed van beleidsmaatregelen van de ECB.

Statistiek: Kapitaalpositie Nederlandse banken verbeterd

Nederlandse banken liggen op schema om te voldoen aan de hogere kapitaaleisen die per 2019 zullen gelden uit hoofde van Basel III, het akkoord onder de wereldwijde bankentoezichthouders dat kapitaal- en liquiditeitseisen stelt aan banken.

Statistiek: Bancaire rente-inkomsten stabiel bij dalende marktrentes


Statistiek


Statistiek (1)


Statistiek


Statistiek


Statistiek