Ga direct naar de content

Statistiek: Kapitaalpositie Nederlandse banken verbeterd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 12 2016

De kapitaalpositie van Nederlandse banken is de afgelopen jaren flink verbeterd; dit geldt ook voor banken in de rest van Europa. Nieuwe en aangescherpte regelgeving, en ook het versterkte toezicht in Europa hebben hieraan bijgedragen.

Sinds de inwerkingtreding van Basel III in 2014 is met name de Common Equity Tier 1-kapitaalratio (CET1) van belang voor de bepaling van de kapitaalpositie van banken. Dit is een maatstaf voor kapitaal van de hoogste kwaliteit, zoals aandelenkapitaal en reserves, afgezet tegen de risicogewogen activa. De CET1 van Nederlandse banken is sinds de invoering gestegen van ongeveer 14 procent begin 2014 naar 15 procent medio 2016. Voor banken in de eurozone is de ratio eveneens 1 procentpunt gestegen naar 14 procent. Het vereiste minimumniveau van deze ratio is 7 procent, inclusief een geleidelijk oplopende buffer voor de bescherming van het kapitaal, maar exclusief meer specifieke eisen die bijvoorbeeld gelden voor groepen banken of individuele instellingen.

Een andere al langer bestaande indicator om de kapitaalpositie van banken te bepalen is de Tier 1-ratio. Het Tier 1-kapitaal bestaat uit CET1-kapitaal, aangevuld met kapitaal dat aan bepaalde criteria moet voldoen, zoals bijvoorbeeld ongelimiteerde looptijd. Het minimum voor de Tier 1-ratio is 8,5 procent, inclusief dezelfde beschermingsbuffer als bij CET1, en aan te vullen met dezelfde kapitaaleisen als van toepassing voor CET1. De Tier 1-ratio van het Nederlandse bankwezen is sinds de crisis toegenomen van minder dan 10 procent naar bijna 17 procent medio 2016. Voor alle banken in de eurozone is eenzelfde trend waarneembaar, maar op een lager niveau: van 8 procent in de crisis naar ongeveer 15 procent medio dit jaar (figuur).

Nederlandse banken liggen op schema om te voldoen aan de hogere kapitaaleisen die per 2019 zullen gelden uit hoofde van Basel III, het akkoord onder de wereldwijde bankentoezichthouders dat kapitaal- en liquiditeitseisen stelt aan banken. De verhoogde eisen worden gefaseerd ingevoerd. En elk jaar worden de eisen iets strenger. Dit houdt in dat sommige kapitaalinstrumenten geleidelijk in afnemende mate of niet meer mogen meetellen in het kapitaal, de teller van de ratio.

Auteur

Categorieën