Auteur

Marike Knoef

Effecten van de hervorming van het pensioenstelsel

Na vele jaren van voorbereiding is het parlement aan zet over de grote pensioenhervorming. Er bestaan echter zorgen over deze ingrijpende operatie. Wat gaan mensen ervan merken?

Nederlanders zijn voor een genereuze én activerende bijstand

Bij de vormgeving van de bijstand is het balanceren tussen activeren enerzijds en ‘de menselijke maat’ anderzijds. Hoe denken Nederlanders over de inrichting van de bijstand?

Activering werkloze grootvaders beïnvloedt leerresultaten van kleinkinderen

Activering van ouderen op de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt voor beleidsmakers. Maar wat betekent die activering voor de andere activiteiten die niet-werkende ouderen ondernemen? Wat is het effect op de arbeidsparticipatie van kinderen van de grootouders en de leerresultaten van klein­kinderen als de mogelijkheden tot informele zorg en opvang door grootouders worden beperkt?

Hogere AOW-leeftijd stimuleert doorwerken van jongere partner

Vanwege de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2013, werken er veel mensen tot op hogere leeftijd door. Maar welke invloed heeft het bereiken van de AOW-leeftijd op de arbeidsparticipatie van jongere partners?

De data-agenda van de overheid dient zich ook op de data zelf te richten

Data worden steeds belangrijker als basis voor beleidsbeslissingen, maar er is nog te weinig aandacht voor het verzamelen en toegankelijk maken van kwalitatief goede data. Hoe kan dat beter?

Ouders springen meer bij door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten

Met de introductie van het sociaal leenstelsel in 2015 werd de basisbeurs in het onderwijs afgeschaft. Hoe hebben studenten die inkomstendaling gecompenseerd? In dit artikel analyseren we het effect van het afschaffen van de basisbeurs op ouderbijdragen, arbeidsinkomen, studieleningen en uitgaven.

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Pensioen: de beperkte aandacht voor sparen voor later

Door de vergrijzing zijn pensioenen steeds meer afhankelijk geworden van beleggingsresultaten. ­Beloften over toekomstige uitkeringen staan onder druk, en de risico’s en verantwoordelijkheden ­liggen steeds meer bij de pensioendeelnemers. Maar kunnen mensen de groeiende eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor hun pensioen wel aan?

Zelfstandigen zonder pensioen?

Vaak wordt de zorg uitgesproken dat zelfstandigen zonder personeel te weinig opbouwen voor hun pensioen.

Bevordering arbeidsparticipatie moeders


Pensioeninkomens in de toekomst


Informele zorg en interacties tussen broers en zussen


Beperkte consumptie vrijgevallen spaarloon


Gezondheid en uittreedroutes van oudere werknemers


De inkomensverdeling van toekomstige ouderen in Nederland