Auteur

Machiel Mulder

Het is wel degelijk mogelijk om overwinsten te maken met SDE-subsidies

De overheid heeft adviesbureau Trinomics de SDE-regeling laten evalueren en concludeert op basis daarvan dat overwinsten nauwelijks kunnen voorkomen. Die conclusie kan echter niet op basis van de evaluatie van Trinomics getrokken worden.

Hoge energieprijzen tonen belang van beperken gas-afhankelijkheid

De prijzen voor aardgas en elektriciteit zijn dit najaar naar grote hoogten gestegen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de hoge ­energieprijzen? En wat is verstandig beleid, ook met het oog op de energietransitie?

Windparken veel rendabeler dan de overheid vooraf inschat

De Rijksoverheid verstrekt subsidies voor wind-op-landprojecten op basis van de gemiddelde windsnelheid in een regio op 100 meter hoogte. Die windsnelheid is echter vaak niet representatief voor de daadwerkelijke windomstandigheden, vanwege de verschillen binnen een regio en tussen hoogtes. De bestaande subsidieregeling houdt slechts beperkt rekening met deze verschillen, en resulteert daardoor in overwinsten.

Waterstofbeleid kan leren van eerdere transities

Overheid en bedrijven willen een transitie naar een waterstofeconomie. Zonder overheidsondersteuning komt die niet van de grond. Eerdere transities in landbouw, woningbouw en de energiesector bieden nuttige lessen voor het waterstofbeleid.

Hernieuwbare stroom kan voorlopig niet zonder subsidie

Onder invloed van dalende investeringskosten zijn ook de subsidiebedragen voor hernieuwbare energie de laatste jaren gedaald. De toename in hernieuwbare energie zorgt echter ook voor lagere stroomprijzen. Per saldo blijven daardoor de subsidies voor hernieuwbare energie of stimulering van stroomvraag nodig.

Groene waterstof laat zich lastig rendabel maken

De politiek heeft hoge verwachtingen van de rol die groene waterstof kan spelen in de energietransitie. Voor de productie van deze waterstof is echter goedkope groene stroom nodig. Omdat ­groene stroom voorlopig schaars zal blijven, is het op korte termijn rendabeler waterstof te maken met fossiele energie en afvang en opslag van CO2-emissies.

Substantieel waterbedeffect binnen emissiehandelssysteem

In Mous en Mulder (2017) laten wij empirisch zien dat sectorale emissiereducties binnen het Europees emissiehandelsyssteem (ETS) een hogere uitstoot in een andere sector tot gevolg hebben. In deze blog lichten we toe hoe substantieel dit waterbedeffect is, vanwege vragen die we daarover kregen.

Klimaatberaad koerst af op ondoelmatig beleid

Veel organisaties werken momenteel samen bij het opstellen van een nationaal klimaatakkoord via het Klimaatberaad. Wat ­kunnen we van dit Klimaatberaad verwachten? Waarop moet het zich richten? Is dit wel effectief?

Nationale energietransities in Europese energiemarkten

Energietransitie gebeurt vooral op nationale en regionale schaal, terwijl energiemarkten steeds meer binnen Europa worden geïntegreerd. Wanneer overheden meer rekening houden met deze Europese integratie, kunnen de kosten van de energietransitie worden verlaagd.

Schonere energiesector leidt tot meer vervuiling industrie

Energietransitie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid, maar hoe effectief is het eigenlijk bij het verminderen van de broeikasgas-emissies? Is het wel zo dat het stimuleren van duurzame energieopwekking de emissies verlaagt?

Hoe rechtvaardig zijn dynamische elektriciteitsnettarieven?

Net als rekeningrijden kunnen dynamische elektriciteitstarieven helpen om lokale congesties te voorkomen, maar worden ze soms als onrechtvaardig gezien. Een verkenning naar de acceptatie.

De markt voor groene stroom is een fictie

Het certificatensysteem leidt nauwelijks tot een werkelijke vergroening van de productie, maar biedt producenten en leveranciers wel een mogelijkheid om te profiteren van de bereidheid van consumenten om extra voor groene energie te betalen.

De betalingsbereidheid van consumenten voor dierenwelzijn


Canon deel 10: Energie-economie


Regulering van energienetwerken op zee


De relatie tussen consumenten en energiemarkt onder spanning


Samenspanning bij maatstafconcurrentie


Reactie op: referentieperiode voor vaststellen van reguleringsrente netbeheerders


De invloed van wind en zon op stroomprijzen


Naschrift bij: Invloed concurrentie op hypotheekmarkt


Invloed concurrentie op hypotheekrente


Knelpunten infrastructuur belemmeren energiemarkt


Energiemarkten beter integreren met buurlanden


Keuzes voor energie en milieu: een analyse van de verkiezingsprogramma's


Subsidie op groene stroom kan doelmatiger


Overheid te zuinig met gas


De huidige olieprijs is een slechte indicator voor de toekomst


Overheidsmaatregelen voorzieningszekerheid vaak inefficiënt


Klimaatbeleid: heffen of handelen?


Concurrentie op de energiemarkt