Auteur

Leo Stevens

Gunstig ondernemers­klimaat vereist andere prioritering in fiscaal beleid

Het bevorderen van het ondernemersklimaat is traditioneel een belangrijk aandachtspunt binnen het Nederlandse economische beleid. Onze welvaart is echter meer gediend met een verbetering van de uitvoering van het fiscale systeem, dan met het voorheen zo gebruikelijke inbouwen van allerlei specifieke belastingvoordelen voor ondernemers.

Vermogenstoets bij toeslagen kan beter

Aanspraak op veel inkomensondersteunende regelingen, zoals toeslagen, vervalt boven een bepaald vermogen. De huidige vermogenstoetsen houden echter onvoldoende rekening met de draagkracht van de toeslagontvanger. Is verbetering mogelijk?

Belastinghervorming is een haalbare uitdaging

Het belastingstelsel is niet meer evenwichtig en leidt daarom tot maatschappelijke tegenstellingen. Een blauwdruk voor een hervormd belastingstelsel laat zien dat een eenvoudiger en evenwichtiger ­systeem haalbaar is.

Naar een solidaire participatiemaatschappij


Fiscale instrumentalisering


SGP - Alleenverdieners op achterstand, ESB 4350, jaargang 87.


Ontmanteling van fiscale taboes


Naar een bestendig fiscaal pensioenbeleid


Naar een nieuw eigenwoningregime


De baten van thuiswonen


Sociaal leenstelsel of academicibelasting?


Gefiscaliseerd arbeidsmarktbeleid


Van bedrijfssparen naar verlofsparen


Alleenverdieners op achterstand


Varianten in de eigenwoningdiscussie


Belastingarbitrage en de maakbare samenleving


Fiscaal pensioenbeleid


Lijn-Oort doorgezet


Het huurwaardeforfait in de jaren negentig


Belastingplan 1991


Belastingplan 1990


Fiscale voorzieningen voor het eigen-woningbezit


Belastingplan 1989


Belastingplan 1988


Het belastingplan 1987


Vereenvoudiging van belastingen


Het splitsingsstelsel in de loon- en inkomstenbelasting


Belastingplan 1986


De Belastingplan 1985


Belastingplan 1984