Auteur

Lans Bovenberg

Naar een nieuw werknemer–zzp’er fiscaal evenwicht

Ongelijke fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen zorgt voor allerlei ongewenste effecten zoals een lagere arbeidsproductiviteit, uitholling van de sociale zekerheid en een verzwakking van de onderhandelingspositie van de factor arbeid. Voorstellen tot herstel van het fiscale evenwicht stuiten echter op een breed politiek en maatschappelijk verzet.

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Eerder indexeren is mogelijk maar misschien niet wenselijk

De komende tijd zal het nieuwe pensioencontract uit het pensioenakkoord verder moeten worden uitgewerkt. Een punt van aandacht is hierbij een gelijk speelveld tussen de bestaande Wet verbeterde premieregeling (Wvp) en het nieuwe contract. Zo kan men het mogelijk maken om met een dekkingsgraad lager dan honderd procent toch te indexeren.

Persoonlijkere pensioenen in vermogen, premie en bestuur

De pensioencontracten worden persoonlijker. Dat staat in het regeerakkoord en in het beoogde pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet. Hoe persoonlijk zijn de contractvarianten en waarin zitten de verschillen?

Waarover wij het eens en oneens zijn in de pensioendiscussie

Er zijn forse meningsverschillen tussen economen over het pensioenstelsel (ook tussen de auteurs van dit artikel). In dit artikel beogen de auteurs duidelijk te maken waarover zij het eens zijn en waarover niet.

Reactie: Voordelen risicodeling onzeker

Coen Teulings pleit voor intergenerationele risicodeling met een collectieve buffer, omdat dat procenten meer aan rendement zou opleveren. Daar is echter een en ander op af te dingen.

Leeftijdsafhankelijk pensioenbeleggen

Individualisering van het pensioenstelsel maakt het mogelijk om leeftijdsafhankelijk te beleggen. Er is echter niet één optimale leeftijdsafhankelijke beleggingsmix: een modelmatige analyse laat zien dat de vormgeving van het beleggingsbeleid afhangt van ­individuele risicovoorkeuren en subjectieve inschattingen ten ­aanzien van rendementsverwachtingen en toekomstige inflatie.

KVS Preadviezen 2016: Economieonderwijs

Download en lees de KVS Preadviezen hier.

Inleiding KVS preadviezen 2016: Economieonderwijs

We leven in enerverende tijden. Daarin is er voor het economieonderwijs een belangrijke rol weggelegd bij het equiperen van jongeren om te kunnen profiteren van de groeiende complexiteit en verwevenheid van de samenleving. De samenwerking tussen docenten en wetenschappers in deze bundel kan hiervoor als inspiratie dienen.

Relaties en economie

Een rijker mensbeeld voorkomt welzijnsverlies als gevolg van financialisering, economisering en technocratisering. Het maakt economen ook minder naïef over hun eigen vooronderstellingen.

Een huishoudperspectief op pensioen, wonen en zorg


Canon deel 18: Pensioenen


Toekomst voor aanvullende pensioenen (Preadviezen 2014)

In deze preadviezen geven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de noodzakelijke hervormingen voor de toekomst. Wie participeren in het pensioenstelsel en in welk collectief? Hoeveel keuzevrijheid en maatwerk is er voor de deelnemer. De adviezen worden behandeld in vier thema’s: governance, hoogte van pensioenen, risicodeling tussen generaties en individuele keuzevrijheid binnen pensioenen.

Persoonlijke pensioenrekeningen met aanvullende risicodeling


Collectief stelsel met meer maatwerk en minder generatieconflicten


Splitsing activiteiten banken verbetert dynamiek woningmarkt


Vraag van het jaar


Het Canadese hypotheekmodel


Het Canadese hypotheekmodel


Het Canadese hypotheekmodel


Naschrift bij: Wonen in je pensioen


Wonen in je pensioen


Macro-oplossing voor hypotheekberg


Naschrift bij: Macro-oplossing voor hypotheekberg


Economische analyse van het wandelgangenakkoord


Economische analyse van het wandelgangenakkoord


Nieuw toezicht op hervormde pensioenen


Hervorming hypotheekmarkt zonder schokeffecten


Naschrift bij: Naar een dynamisch pensioen


Europees groeivermogen en lessen van de jaren dertig