Auteur

Egbert Jongen

Groei beroepsbevolking gaat sterk afvlakken

De komende decennia zal de groei van de beroepsbevolking naar verwachting stagneren, terwijl de arbeidsmarkt nu al krap is en de ambities van het kabinet juist méér arbeidskrachten vergen.

Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis

De werkgelegenheidseffecten van de coronacrisis voor zelfstandigen lijken op basis van het aantal werkzame personen mee te vallen. Maar hoe zien de werkgelegenheidseffecten voor zelfstandigen eruit wanneer we kijken naar de gewerkte uren?

Intergenerationale inkomens­mobiliteit naar migratieachtergrond

Nederland kent aanzienlijke inkomensverschillen tussen groepen met en zonder migratieachtergrond. Het verkleinen van deze verschillen is een belangrijke beleidsopgave om de kansenongelijkheid en het onbenut arbeidspotentieel tegen te gaan. In dit preadvies onderzoeken we in welke mate de inkomensverschillen naar migratieachtergrond over de generaties blijven bestaan.

Inkomenspositie partners steeds vaker vergelijkbaar

Als mensen vaker een partner vinden met een vergelijkbaar inkomen, kan dit bijdragen aan de inkomensongelijkheid tussen huishoudens. Hoe heeft de relatie tussen inkomens van partners zich ontwikkeld de afgelopen veertig jaar?

De hogere AOW-leeftijd levert de overheid ook netto flink wat op

Tussen 2013 en 2017 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en 9 maanden. Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsparticipatie en de overheidsfinanciën? Een difference-in-differences-analyse laat dat zien.

Een verkenning van een optimale inkomstenbelasting in Nederland

Er is veel discussie over het stelsel van de inkomstenbelasting en de toeslagen, waarbij er vraagtekens worden gezet bij de complexiteit, doelmatigheid en herverdeling binnen het stelsel. Het realiseren van een brede herziening is tot op heden onmogelijk gebleken. In dit artikel worden kansrijke en kansarme wijzigingen in het stelsel geanalyseerd.

Kinderen van migranten verdienen gemiddeld minder

Bij eenzelfde inkomen van de ouders hebben kinderen met een migratieachtergrond gemiddeld een lagere inkomenspositie dan kinderen zonder migratieachtergrond.

Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie

In 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd, een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand. Heeft de wet daadwerkelijk geleid tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand en tot meer scholing en een hogere werkgelegenheid voor deze groep?

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Uit modelberekeningen van het CPB blijkt dat het mogelijk is de inkomstenbelasting te vereenvoudigen zonder dat dit leidt tot aanzienlijke koopkrachteffecten voor huishoudens.

Lagere toeslag leidt tot lagere kwaliteit kinderopvang


Effect verandering kinderopvangsubsidie op arbeidsparticipatie