Auteur

Dirk Schoenmaker

Strengere hypotheekeisen zullen huizenprijzen remmen

De mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ klinkt als een logische oplossing voor de stijgende huizenprijzen in Nederland. Een financiële analyse maakt echter aannemelijk dat het vooral de groei van hypothecair krediet is, dat de prijzen opstuwt.

Bedrijven moeten sturen op integrale waarde en niet alleen op winst

Zoals de overheid te veel focust op groei in plaats van welvaart, zijn bedrijven nog te veel gericht op financiële winst. Bedrijven hebben echter ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, en zouden daarom sterker op ‘integrale waarde’ moeten sturen, waarin ook sociale en ecologische waarde is opgenomen.

Financiële sector kan transitie naar duurzame landbouw versnellen

De steeds intensievere landbouw leidt tot verlies aan bodemkwaliteit en biodiversiteit en vergt steeds verdere schaalvergroting om de benodigde investeringen te kunnen dragen. Dat resulteert in nog grotere milieurisico’s en risicopremies. Een omslag naar duurzame landbouw vanuit een gebiedsvisie is nodig om de sector weer financierbaar te maken.

Open brief: Europese aanpak coronacrisis is in het Nederlands belang

De Nederlandse terughoudendheid om de coronacrisis Europees aan te pakken en te financieren roept een ongekende hoeveelheid onbegrip en frustratie op. Ook bij ons Nederlandse economen. Wij roepen de Nederlandse regering op nu de koers te wijzigen en een Europese aanpak te ondersteunen.

Laat klimaatbeleid deel uit­maken van begrotingscyclus

Het huidige klimaatbeleid is een opeenstapeling van ad-hocmaatregelen die met grote uitgaven gepaard gaan. Effectiever klimaatbeleid is mogelijk door de economische, sociale en milieu-aspecten in samenhang te bekijken. Dit kan door het klimaatbeleid onderdeel uit te laten maken van de jaarlijkse begrotingscyclus.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit. Ongewijzigd beleid leidt tot grote schade. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dit kunnen voorkomen tegen overzienbare kosten, mits we inzetten op doelmatig beleid.

De bankenunie vervolmaken

De Europese bankenunie heeft een goede start gemaakt. Maar hoe kan zij voltooid worden, zodat ‘nationale’ ­banken ‘Europees’ worden? Landen die niet deelnemen aan de bankenunie, zoals Denemarken en Zweden, ­kunnen zich aansluiten. Vervolgens kan ook een Europees deposito­garantiestelsel worden ingevoerd.

Maatschappelijke toetsing van overnames is nodig

Overnames lukken lang niet altijd en kunnen zorgen voor maatschappelijke kosten. Een maatschappelijke toets door de Ondernemings­kamer kan helpen om de belangen van alle stakeholders mee te laten wegen bij een overname. Hoe zou zo’n toets eruit kunnen zien?

Innoveer bij hypotheken!

Als consumenten minder afhankelijk worden van de waardeontwikkeling van hun huis kunnen ze er met een geruster hart in slapen.

Reactie op: Ontwerpfouten bij oprichting Europese Bankenunie


Winnaars van de bankenunie


Financiele stabiliteit in Europa


Toekomst van de financiële sector in Europa


Macro-randvoorwaarden voor regulering pensionfondsen


De ECB na vijf jaar


Grensoverschrijdened bankieren in Europa


Naar één Europese financiële markt!


Leeft de Amerikaan op de pof?


Britse deelname aan de EMU?


De VS een zeepbel?


Internationale bankregulering


Desinvesteren in venture capital