Auteur

Corine Hoeben

Kosten bouwvergunning verschillen maar beperkt tussen gemeenten

Voor een verbouwing of nieuwbouw is er vaak een vergunning van de gemeente nodig. Hiervoor betaalt de aanvrager leges. Een volledig beeld laat zien dat kosten van de bouwvergunning tussen gemeenten maar beperkt verschillen.

Weinig gemeenten heffen parkeerbelasting ondanks hoge opbrengst

Veel gemeenten kampen met een krap budget, en moeten mogelijk op zoek naar manieren om hun inkomsten te verhogen. De inkomsten uit een parkeerbelasting zijn potentieel hoog en kunnen vrij besteed worden. Toch heffen lang niet alle gemeenten zo’n parkeerbelasting.

Verschil tussen gemeentelijke woonlasten beperkt

Na het opstellen van de gemeentelijke begrotingen komen er in media altijd berichten naar buiten over gemeentelijke woonlasten per gemeente. In deze berichten worden de uitersten vergeleken, waarmee de suggestie wordt gewekt dat de verschillen tussen gemeenten enorm zijn. Maar klopt dat wel?

Bescheiden mogelijkheid tot inkomenspolitiek door gemeenten

Wettelijk is er bepaald dat gemeentelijke belastingen niet van het inkomen afhankelijk mogen zijn. Toch doen gemeenten op bescheiden schaal wel aan inkomensbeleid, via de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In Nijmegen zijn die lasten het meest progressief.

Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven

Met een lage onroerendezaakbelasting op woningen kunnen gemeenten punten scoren, omdat hier veel over wordt bericht in de media. De ozb voor bedrijven wordt veel minder gemonitord. Toch blijkt het beeld van veel ondernemers, namelijk dat de ozb voor bedrijven sterker stijgt dan de ozb voor woningen, niet te kloppen.

Tarief onroerendezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt

Hogere WOZ-waarden blijken dus niet zoals vaak wordt gevreesd te leiden tot een even hoge lastenstijging. De gemiddeld betaalde ozb stijgt, maar de stijging is beperkt en houdt geen verband met de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Onzekerheid over rijksuitgaven probleem voor gemeenten

Bij het opstellen van hun begroting, in het voorjaar voorafgaande aan het begrotingsjaar, moeten gemeenten weten wat ze te besteden hebben. Veruit de belangrijkste inkomstenbron, vier keer zo groot als nummer twee, is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hoe hoog die uitpakt, is echter pas na afloop van het begrotingsjaar bekend.

Gemeenten hebben weinig invloed op inkomsten

De onroerendezaakbelasting (ozb) is na de rijksuitkeringen verreweg de grootste inkomstenbron voor gemeenten. De ozb-opbrengst is echter een relatief kleine inkomstenbron in vergelijking met de rijksuitkeringen die gemeenten ontvangen. Daardoor moeten gemeenten de ozb aanzienlijk verhogen om een uitgavenstijging van één procent te financieren.

Afvalstoffenheffing steeds vaker gedifferentieerd

In een steeds grotere groep gemeenten is de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aan de straat zet. En steeds meer gemeenten doen aan ‘omgekeerd inzamelen’.

Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt

Weinig mensen beseffen dat zij provinciale opcenten betalen, laat staan hoeveel. In vrijwel alle jaren stijgt de opbrengst sterker dan de tarieven.

Discussie over afvalbeprijzing

Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf onderzoeken in ESB 4756 waarom gemeenten overstappen op gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing. Ze vinden dat gemeenten met gefragmenteerde gemeenteraden minder vaak overstappen. Corine Hoeben betoogt hier dat deze conclusie niet getrokken kan worden als gemeentelijke herindelingen op een andere manier meegenomen worden in de analyse.

Gemeenten heffen vaker en méér toeristenbelasting

Gemeenten belasten niet-inwoners vaak via de toeristenbelasting. Deze levert naar verhouding niet zo veel op. Maar er zijn uitschieters.

Statistiek: Belasting in overleg met ondernemers

Van ondernemers wordt vaak gedacht dat zij zo weinig mogelijk belasting willen betalen. Maar dat klopt niet altijd. Als zij iets concreets terugzien voor hun geld, willen zij soms zelfs extra betalen. Dat is te zien waar je het juist niet zou verwachten: bij de gemeente.

Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen

Veel mensen hebben het idee dat zij veel betalen aan de gemeente. Maar hoe verhouden de gemeentelijke woonlasten zich tot andere woonlasten?

Verschillen kosten bouwvergunning beperkt

Gemeenten hanteren verschillende tariefsystemen voor omgevingsvergunningen. In Leiden zijn de kosten met 39 euro het laagst, in het Gelderse Buren met 720 euro het hoogst.

Totale decentrale lasten in kaart gebracht

De gemeentelijke woonlasten hebben de naam (te) hoog te zijn. Als wordt gekeken naar de totale bedragen die men betaalt aan de decentrale overheden, dan blijkt echter dat het lang niet voor alle huishoudens geldt dat zij het meeste kwijt zijn aan de gemeente.

Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen

Via precariobelasting op ondergrondse leidingen kunnen gemeenten hun kosten deels afwentelen op inwoners van andere gemeenten.

Statistiek


Met gedifferentieerd tarief minder afval