Auteur

Casper van Ewijk

Niet-financiële pensioenpijler kan pensioenstelsel verbeteren

Het Nederlandse pensioenstelsel lijdt onder dalende deelname aan verplichte pensioenregelingen, een afname aan risicodeling tussen generaties, en een hogere gevoeligheid voor financiële risico’s. Een voorstel om het pensioenstelsel te versterken.

De lage rente biedt kans om de fiscale behandeling van de eigen woning te hervormen

Door de dalende rente neemt het voordeel af van de hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting. De subsidie op de eigen woning resulteert in een verstoring van consumptie- en spaarbeslissingen.

Het pensioenakkoord verzekert welvaartswinst, maar is niet af

In het pensioenakkoord is een belangrijke aanpassing van het stelsel van aanvullende pensioenen overeengekomen. Een overzicht van hetgeen bereikt is en van de nog openstaande vragen.

Consensus over pensioen

Er bestaat een brede consensus dat het pensioencontract en het daarbij horende toetsingskader aan fundamentele herziening toe is. En meer dan het soms lijkt, bestaat er ook consensus over de belangrijkste kenmerken waaraan het nieuwe contract zou moeten voldoen.

Op de tekentafel: de zorgannuïteit

Met de zorgannuïteit, een combinatie van sparen en verzekeren, kan men langdurige zorg naar eigen inzicht inrichten.

Canon deel 18: Pensioenen


Kosten en baten van keuzevrijheid in pensioenen


Toekomst voor aanvullende pensioenen (Preadviezen 2014)

In deze preadviezen geven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de noodzakelijke hervormingen voor de toekomst. Wie participeren in het pensioenstelsel en in welk collectief? Hoeveel keuzevrijheid en maatwerk is er voor de deelnemer. De adviezen worden behandeld in vier thema’s: governance, hoogte van pensioenen, risicodeling tussen generaties en individuele keuzevrijheid binnen pensioenen.

Reactie op: Wonen in je pensioen


Drie sturingsmodellen voor aanvullende pensioenen


Integrale visie op pensioenstelsel nodig


Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen vergt grote inkomensoffers


Boekhoudregels niet adequaat voor bedrijfstakpensioenfondsen


Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek


Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek


Meer oog voor de toekomst: een lagere discontovoet


Meer oog voor de toekomst: een lagere discontovoet


Nieuw pensioenakkoord nodig


Dom Stabiliteitspact


Mythen van de publieke financiering


Taiwan aan de Noordzee


Van rekenmeester naar denktank


Fabels over Schiphol


De Miljoenennota: lastenverlichting boven tekortbestrijding


De rentabiliteit van mainport Schiphol


Kennis en groei: de gevolgen van de nieuwe groeitheorie


Het goud der Nederlanders


De winstgevendheid van De Nederlandsche Bank


Vermindering van overheidsschuld door eenmalige heffing