Ga direct naar de content

Sneller een vaste baan voor schoolverlaters

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 24 1998

Sneller een vaste baan voor schoolverlaters
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4158, pagina 508, 19 juni 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Schoolverlaters hadden in 1997 minder tijd nodig om een vaste baan te vinden dan in het jaar daarvoor. Gemiddeld zochten zij zeven
maanden, tegenover negen maanden in 1996. Daarmee is de zoekduur voor schoolverlaters terug op het niveau van 1992-1993(zie
figuur 1).

Figuur 1. Baanzoekduur schoolverlaters, maanden
Daling vooral bij lager onderwijs
Voor schoolverlaters van alle opleidingsnivaus is de stijging van de werkgelegenheid in 1997 gunstig geweest, maar niet in gelijke mate.
Voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is de arbeidsmarktsituatie in 1997 nauwelijks verbeterd. In 1996
profiteerden zij daarentegen het meest van de verbeterde economische situatie. Ook voor middelbaar opgeleiden (havo, vwo of mbo)
daalt de baanzoekduur al sinds 1994.
Opvallend in 1997 is de daling van de baanzoekduur voor lager opgeleiden. Voor schoolverlaters van het lager onderwijs, de mavo en het
vbo (voorbereidend beroepsonderwijs) was de situatie op de arbeidsmarkt tussen 1992 en 1996 jaarlijks slechter geworden, dit ondanks
dat de werkgelegenheid in 1995 en 1996 groeide. In 1997 profiteerden de lager opgeleide schoolverlaters wel van de gunstige
arbeidsmarkt: ze zochten gemiddeld drie maanden korter naar een vaste baan ( zie figuur 2).

Figuur 2. Baanzoekduur naar opleiding, 1992-1997, maanden
Opleidingsrichting
Schoolverlaters met een technische en hogere economische studierichting vonden in de jaren 1995-1997 het snelst werk. Vooral
schoolverlaters met een bouwkunde-opleiding of een opleiding in de richting transport, verkeer en communicatie lagen goed in de markt.
Het vinden van werk was daarentegen veel moeilijker voor schoolverlaters van lagere administratieve opleidingen (vbo economisch).
Ook schoolverlaters van een algemeen vormende opleiding (mavo, havo of vwo) zochten gemiddeld lang naar een vaste baan ( zie figuur
3).

Figuur 3. Baanzoekduur naar studierichting, driejaarsgemiddelde 1995/1997, maanden

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur