Ga direct naar de content

Redactioneel:Studeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 27 2014

Redactioneel ESB

Studeren
H

netwerkeffect dat de kroeg volliep.
eet als de zomer was,
En doordat de kroeg feitelijk een
leende deze zich bij uitkroegencomplex was, opgedeeld
stek voor het lezen van
naar inrichting en muziekstijl, koneen licht verteerbaar boek, zoals
den er ook nog eens deelmarkten
Everything I ever needed to know
ontstaan waarop studenten voorabout economics I learned from onsorteerden op smaak en interesse.
line dating. De auteur, Paul Oyer,
De markt voldeed aan vele voorgaat op dating-pad via datingsites
waarden voor efficiënte matching.
en beschrijft zijn ontdekkingen
En viel het al op dat het belangover de economie van relaties.
rijkste verdelingsmechanisme nog
Leuk. Goedkope praat ook: hij zal
ongenoemd bleef ? Ook wat prijs
het meeste over averechtse selectie
betreft is deze markt alleszins inteen netwerkeffecten en andere conressant, omdat veel van de diensten
cepten die hij naar voren brengt
zonder harde prijs worden gelegewoon uit de leerboeken hebben.
verd. Een hoofdrol hierbij is wegZoals wij bijna allemaal, zoals vrijGelijn Werner
gelegd voor het café, dat de markt
wel altijd. De nieuwe lichting ecoEindredacteur ESB
van de grond kreeg. Dat deed het
nomiestudenten die we het land
g.werner@sdu.nl
in de wetenschap dat de meeste
zien overwaaien zal ook weer leren
studenten alleen binnenkomen bij
uit leerboeken, in collegezalen en
genoeg verwachte aanwezigen van
in werkgroepen. Zo hoort het, voor
ontdekking van economie moet je echt even gaan zitten. de andere sekse, en dan met name van het vrouwelijke soort.
Ook streefde het geldelijk gewin na. Om een win-winMaar je moet ook rondkijken.
Kijk alleen maar naar de eerste spannende weken van de situatie te creëren verhief De Drie Gezusters ongeschreven
studietijd die nu voor velen aanbreekt. Het is één grote regels in het uitgaansleven tot uitgesproken marktregels. De
datingmarkt, waarin je als beginnend student relaties toegang was gratis, opdat studenten zich niet zouden laten
vormt in het studentenhuis, bij de studie, in de kroeg of weerhouden door de prijs. De drank kostte geld, waarbij
op de vereniging. Al dit zoeken en koppelen omvat al zo jongens werden geacht drankjes voor meisjes te betalen;
veel economische activiteit dat begrip ervan economen een iets dat meteen als effectief signaal diende van bovengemidNobelprijs opleverde. En in de stijl van Paul Oyer kan een delde interesse. Niets ongewoons, maar cruciaal voor goede
student ook prima zijn economische fantasie erin kwijt. In marktwerking. Een kanttekening was dat de gevormde
paartjes onder grote instabiliteit leden, zoals u vast econode introductieweek bijvoorbeeld.
In Groningen heet het de Keiweek – je moet een hele kei misch kunt beredeneren.
zijn om nee te zeggen tegen weer een avond kroeglopen. In Er valt nog zo veel meer over deze en andere (studenten)
‘mijn’ jaar bewogen de verschillende Kei-groepjes op een markten te zeggen; elke student zijn eigen economische
avond massaal naar De Drie Gezusters aan de Grote Markt. ontdekkingen en elke markt zijn eigen parels. Indertijd
Daar vond een heus dating-spel plaats. Studenten maakten ging je na een enkel college micro-economie de Groninger
hun beschikbaarheid kenbaar via groene, oranje en rode Vismarkt op om te beschrijven wat je zag als je rondkeek
stickers. En dan maar rondzoeken naar de ideale partij. Ik met aangereikte begrippen als concurrentie, marktvormen,
had het toentertijd niet door en vond het spel raar, maar evenwicht en prijzen. Met dank aan ‘meneer Plasmeijer’ was
mettertijd werd duidelijk dat hier een knetterende markt- dat bijzonder inspirerend, maar binnen de opleiding metwerking plaatsvond. Een drukke markt waarin de deelne- een zo ongeveer de laatste keer.
mers buitengewoon driftig op koopjes joegen of op de ware, Veel maar niet alles dat je moet weten over economie leer je
en waarin flink gehandeld werd. Een bijzondere markt in de collegebanken. Het zou kunnen dat de allerbeste stubovendien, waarbij het niet effectief is om te spreken van denten geen praktijkvoorbeelden nodig hebben of van zichvraag en aanbod. Jongens en meiden waren veeleer aparte zelf over sterke verbeelding beschikken bij abstracte modelgroepen gebruikers, die profiteerden van elkaars nabijheid. len. Daarbuiten helpt koppeling van theorie met de praktijk
Sterker nog, in combinatie met de enorme schaal van de aangehoorde concepten aanleren, zeker als die praktijk je
kroeg waardoor de markt goed kon indikken, verklaart het eigen superboeiende leven is.

Jaargang 99 (4692) 28 augustus 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

511

Auteur