Ga direct naar de content

Redactioneel: Economische supersterren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 12 2014

Redactioneel ESB

Economische supersterren
V

lesboeken over macro-economie domiorige week vond de Nacht van
neren. Maar door internet zijn de schaalde Economie plaats, het langvoordelen nog veel verder toegenomen
verwachte event van Elsevier
en kunnen supersterren moeiteloos een
dat in het teken stond van economie.
wereldpubliek bedienen. Hoewel Paul
Kosten noch moeite waren gespaard.
Krugman van origine geen typische
Een flink decor was opgetrokken in een
macro-econoom is heeft hij dankzij zijn
Rotterdams theater om ruimte te bieden
blogs toch de markt voor macrolezingen
aan auto’s, robots en borrelaars in ruime
veroverd. En door internet kan het ook
borrelruimtes. De werkelijke blikvangebeuren dat een college in meerdere
gers stonden op het podium. Dat waren
klassen en landen gelijktijdig wordt uitniemand minder dan Paul Krugman
gezonden of voor langere tijd online been Carmen Reinhart, speciaal overgeschikbaar is.
komen om voor verhit debat te zorgen,
Niet alleen de superster zelf profiteert
over de relevante vraag hoe we in Europa
hiervan. Acemoglu et al. (2014) been Nederland definitief uit de crisis kunschrijven waarom op internet gebaseerde
nen komen. Hun verhaal stelde echter
Gelijn Werner
onderwijsdiensten van supersterren ook
teleur. Het bleef bij grijs gedraaide plaEindredacteur ESB
voor studenten en lokale docenten goed
ten over schulden en overheidsbeleid.
g.werner@sdu.nl
kunnen uitpakken. Het centrale mechaMaar ze waren er maar toch, en de aannisme in hun model is de wisselwerking
wezige bezoekers twitterden zich een
tussen de onderwijsdiensten van superslag in de rondte. We hadden toch maar
sterren en de complementaire diensten van lokale docenten.
mooi sterren gezien.
Van een andere orde waren de Tinbergen Lectures in diezelfde Goede instructie, discussie en feedback op locatie vergroten de
week. Hier kwam geen poespas en opsmuk bij kijken. Drie dagen effectiviteit van webcolleges, en omgekeerd. Het model wijst uit
lang konden economen zich voeden met de superieure kennis van dat studenten door deze wisselwerking meer leren, vooral zij die
Jonathan Levin en Liran Einav, onderzoekerskanjers van Stan- voorheen niet of nauwelijks les kregen van supersterren. Afhanford. Hun werk over markten, prijzen en informatie staat jaar in kelijk van de marginale opbrengst van de complementaire dienjaar uit in de belangrijkste journals, en bij het afscheid werden ze sten die de oorspronkelijke lesactiviteiten van lokale docenten
als economic superstars bedankt voor hun komst naar Nederland. vervangen, gaan lokale docenten er in inkomen op vooruit.
Dat was niet als onderdeel van een show, maar omdat het luisteren Niets is zo weerbarstig als de praktijk. Zo is de uitval bij online
cursussen vooralsnog hoog en moet worden afgewacht hoe dat
en vragen zo leerzaam en inspirerend was geweest.
Hoe verschillend de activiteiten ook waren, ze hadden iets jam- is bij vakken waarbij online hoorcollege gecombineerd zijn met
merlijks gemeen: de rode loper ging uit voor supersterren uit de offline ondersteuning. Het valt bovendien niet mee om afspraken
Verenigde Staten, die vervolgens ras weer vertrokken om hun te maken met supersterren en hun werkgevers over digitale-toemarktwaarde elders te verzilveren. Het zijn de harde wetten van gangsrechten voor colleges. De docenten aan onze faculteiten zelf
een mondiale economenmarkt, waarin Nederland een bescheiden staan ook niet allemaal te springen om werk uit handen te geven.
positie inneemt. We kunnen niet wedijveren met Amerikaanse fa- Maar het zou me toch verbazen als Greg Mankiw niet zelf zijn
culteiten die supersterren betrekken, die wij zo nu en dan slechts boek het beste kan uitleggen en als de docent zijn vrijgespeelde
eventjes en met grote bescheidenheid mogen ontvangen. Nu zou tijd niet effectief kan inzetten, bijvoorbeeld door studenten intendit nog geen probleem zijn als we alleen de frivole optredens voor siever te begeleiden of webcollege-inzichten met discussie en spede bühne misten. Maar we missen ook de super-informatieve cifieke voorbeelden te verrijken. Bovendien: een markt in wording
steroptredens, waardoor ons onderwijs en onderzoek achterop is een markt in ontwerp, en mogelijk dat hierin wél een leidende
raken. Een ruimer beloningsbeleid voor topwetenschappers nog positie in het verschiet ligt voor Nederlandse faculteiten. We zoudaargelaten, zou dat best een beetje anders kunnen: zet superster- den ons op de kaart zetten met een nieuw onderwijsmodel. En
ren online in zodat het minder uitmaakt of ze in Nederland of we zouden onze studenten verder helpen dan met een sporadisch
sterrenbezoek, hoe leuk en nuttig dat ook blijft.
daarbuiten verblijven.
Voor een goed begrip van het verband tussen economische supersterren en internet: altijd al waren er economen die voldeden Literatuur
aan de economische kwalificaties van een superster. Dat zijn Acemoglu, D., D. Laibson en J.A. List (2014) Equalizing superstars: the interonvervangbare kwaliteiten die vraag en prijs opdrijven, en hoge net and the democratization of education. NBER working paper, 19851.
productie als gevolg van schaalvoordelen (Rosen, 1981). Deze Rosen, S. (1981) The economics of superstars. American Economic Review,
eigenschappen helpen bijvoorbeeld Greg Mankiw de markt voor 7(5), 845–858.

Jaargang 99 (4687) 13 juni 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

355

Auteur