Ga direct naar de content

Liberalisering vraagt om forse aanpassingen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 10 1997

Liberalisering vraagt om forse aanpassingen
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4123, pagina 771, 8 oktober 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Zie figuur 1. De gezamenlijke jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank werd eind september in Hongkong gedomineerd door één
onderwerp: hoe om te gaan met de liberalisering van de kapitaalmarkten. Directe aanleiding van de discussie is de crisis in Azië, waar de
nagestreefde koppeling van veel Aziatische munten aan de dollar niet meer houdbaar bleek en de enorme toevloed van kapitaal niet in
goede banen kon worden geleid. Mede door de koppeling aan de dollar waren centrale banken vleugellam in het bestrijden van de
excessieve kredietverlening die volgde op de vrije toegang tot de internationale kapitaalmarkten. Daarnaast zorgde een verstrengeling
tussen overheid en bankwezen voor een inefficiënt en weinig marktconform financieel systeem. Door niet al te veel te letten op de
levensvatbaarheid van projecten en op de kredietwaardigheid bouwden vele banken uiteindelijk een te grote positie in oninbare leningen
op. Een indringende sanering in het bedrijfsleven en in het bankwezen zal vermoedelijk het gevolg zijn.

Figuur 1. Netto stroom kapitaal van Oost-Azië en de Pacific
Naast een instroom van kapitaal brengt het vrije kapitaalverkeer tevens een toenemende concurrentie met zich mee, hetgeen wereldwijd
grote eisen stelt aan het bankwezen. Kostensaneringen, herstructureringen, fusies en acquisities zijn het gevolg. De valutacrisis leert dat
Aziatische banken op deze uitdagingen niet voldoende zijn voorbereid. Mede hierdoor zijn een aantal Aziatische landen thans
terughoudend in het onmiddellijk weer opheffen van de recentelijk ingevoerde restricties. Daarnaast blijkt dat ook enige mate van
regelgeving en financieel toezicht van belang is. De normen van de Bank voor Internationale Betalingen kunnen hierbij als leidraad
dienen en bieden in de complexe geliberaliseerde wereld een belangrijke houvast.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur