Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 6 2006

inhoud

4507
6 april 2007

jaargang 92

Ambitie begrotingsbeleid valt tegen

196

H. DON De aspiraties van het nieuwe kabinet zijn verschoven van
begrotingsbeleid naar veiligheid en milieu. Het loslaten van de voorzichtigheidsmarge in het begrotingsbeleid vergroot echter de kans op
financiële tegenvallers.

Concurrentiepositie aangetast
door loonkostenstijging

200

R. LEERING Traag reagerende loonkosten hebben de Nederlandse
concurrentiepositie tijdens de recente laagconjunctuur verslechterd.
Centrale afspraken over loonmatiging zijn pas effectief, wanneer naast
de cao-lonen ook overige loonkosten worden opgenomen.

Bij de gratie van citatie

204

A. JOLINK Nieuwelingen in de citatietop komen van buiten en de
Universiteit van Tilburg zakt onderuit in de citatietop over de periode
2000–2004.

Gedragstoezicht op hedgefondsen
in Nederland

207

T. BROSENS EN B. TER WEEL Vanuit een economisch perspectief dragen
hedgefondsen bij aan de welvaart en zijn ze een teken van een volwassen
markt, maar hun activiteiten staan vaak in een negatief daglicht.
Zelfregulering en meer transparantie zijn daarom welkome eerste stappen
om het beeld te veranderen.

EN VERDER…

De marktmacht van grote banken
ESB KOMPAS

194

REDACTIONEEL

195

STATISTIEK

208

ECONOMIE IN BEELD

210

212

J. BIKKER EN L. SPIERDIJK De geconcentreerde bankenmarkt in
Nederland kent een veel hogere mate van concurrentie in vergelijking
met honderd andere landen. Dit is opvallend omdat de marktmacht van
grote banken duidelijk groter blijkt te zijn dan die van kleine banken.

Richard Musgrave: grondlegger
van de moderne publieke economie

215

COLUMN

218

REACTIE

219

S. CNOSSEN Richard Musgrave, die op 15 januari jongstleden op
96-jarige leeftijd overleed, heeft veel bijgedragen aan de vorming en
beoefening van de publieke economie. Een portret van Musgrave,
met de overheid als instrument voor de inrichting van de maatschappij.

MENING

220

Steden verkleinen inkomensachterstand 216

PROMOTIE

222

AGENDA

223

SERVICE

224

J.W. BRUGGINK Tussen 1996 en 2004 is binnen Nederlandse stadsgewesten de inkomensachterstand van centrale steden ten opzichte
van hun ommelanden afgenomen, de armste centrale steden stagneren
echter. Moet het huidige overheidsbeleid gericht zijn op het stimuleren
van de economische ontwikkeling van de Randstad?

ESB

6 april 2007

193