Ga direct naar de content

Het EMS en de derde wereld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 4 1981

Het EMS en de derde wereld
MR. DRS. G. A. M. HEIM

Onmiskenbaar heeft het Europees Monetair Stelsel de wisselkoersstabiliteitin
Europa
bevorderd, maar minder duidelijk is welke uitwerking het systeem heeft voor
de ontwikkelingslanden.
Binnen de Europese Gemeenschap zelf lijkt daarvoor weinig oog te bestaan.
In dit artikel worden de implicaties van het stelsel voor de derde wereld besproken.
Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de betekenis van de toegenomen
wisselkoersstabiliteit,
de samenhang tussen vaste wisselkoersen en restrictieve economische
politiek en protectionisme,
de verlegging van internationale kapitaalstromen en de
gevolgen van het EMS voor de rol van het IMF.
Inleiding
Op 13 maart 1979 trad het Europees Monetair Stelsel
(EMS) in werking. Deze regeling behelst monetaire samenwerking tussen de EG-lidstaten (voorlopig nog met uitzondring van het Verenigd Koninkrijk) en is gericht op het
creëren van een “zone van monetaire stabiliteit in Europa” I).
Het stelsel heeft in de economische literatuur zowel binnen
als buiten Europa uitgebreid aandacht gekregen. De implicaties van het EMS voor de buitenwereld bleven daarbij
merkwaardigerwijze meestal buiten beschouwing. De indruk
bestaat dat ook de EG zelf weinig oog heeft voor de externe
implicaties van haar interne beleid, ook op dit terrein. In dit
opzicht wordt de Gemeenschap wel eens beleidsinconsistentie verweten. De externe en de interne dimensie van haar
beleid zouden vaak slecht op elkaar zijn afgestemd, bijvoorbeeld op het gebied van de voedselvoorziening.
In de conclusies van het voorzittçrschap van de Europese
Raad van 4 en 5 december 1978, bij welke gelegenheid tot
invoering van het EMS werd besloten, kan men lezen:
“De Raad verwacht dat het Europees Monetair Stelsel een
stabiliserend effect zal hebben op de internationale economische en monetaire betrekkingen. Het zal dan ook stellig in
het belang van zowel de geïndustrialiseerde als de ontwikkelingslanden zijn”. In hetgeen volgt zal worden onderzocht
in hoeverre deze verwachting gerechtvaardigd is. Daartoe
wordt eerst een korte schets gegeven van het stelsel 2).
Daarna worden de implicaties van het stelsel – geplaatst in
het perspectief van de ontwikkelingen in het internationale
wisselkoersstelsel van na 1970 – voor de ontwikkelingslanden nagegaan.

de lidstaten werd bijeen gevoegd bij het Europees Fonds voor
de Monetaire Samenwerking; daarvoor in de plaats kregen
de lidstaten de beschikking over ECU-vorderingen die zijn
bestemd voor het onderling verrekenen van interventiesaldi.
Deze omzetting geschiedde vooralsnog op tijdelijke basis:
het kreeg gestalte in doorlopende “swap”-kredieten.
Ter vergroting van de monetaire stabiliteit binnen de’
Gemeenschap worden de onderlinge wisselkoersen binnen in
beginsel vaste, maar zonodig aanpasbare grenzen gehandhaafd 4). Een raster van bilaterale spilkoersen met een
fluctuatiemarge van 2,25% (naar boven en naar beneden):
legt daartoe inteventiepunten vast. Een zogenaamde “afwijkingsindicator” moet in voorkomende gevallen nog vóór het
bereiken van die interventie grenzen signaleren of één van de’
deelnemende valuta’s ten opzichte van de ECU te veel uit hef
spoor loopt. Als dit laatste het geval is, wordt van de betref-.
fende lidstaat verwacht dat deze tegenmaatregelen treft.
Voor het opvangen van tijdelijke betalingsbalansoneven-.
wichtigheden en voor het overbruggen van de tijd die ver-.
strijkt alvorens maatregelen tot herstel van extern evenwicht effect sorteren, zijn de reeds bestaande kredietmechanismen uitgebreid en aangevuld. De maximale looptijd van
onbeperkt krediet op zeer korte termijn, dat de centrale
banken elkaar onderling verlenen ten behoeve van valutainterventies, werd van 30 op 45 dagen (vanaf het einde van de.
maand) gebracht. Daarbij werd een soepele verlengingsrege-‘
ling getroffen voor dergelijk krediet. De monetaire bijstand op
korte termijn werd in omvang aanzienlijk uitgebreid (de
maximale kredietverleningscapaciteit werd van ECU 6 mrd.
gebracht op ECU 14 mrd.) evenals de conditionele financiële
bijstand op middellange termijn (van ECU 5,5 mrd. tot ECU
II mrd.).

De hoofdlijnen van het Europees Monetair Stelsel
In grote trekken kan het Europees Monetair Stelsel
worden beschreven als een samenstel van twee monetaire
instrumenten, te weten:
• een wisselkoersarrangement; en
• een regeling voor onderlinge betalingsbalansbijstand.
Tevens werd een nieuw internationaal reservemiddel in
het leven geroepen, de zogenaamde ECU (European Currency Unit) 3). De waarde van de ECU is gedefinieerd als een
gewogen gemiddelde van de valuta’s van EG-lidstaten.
Twintig procent van de officiële goud- en dollarreserves van
110

I) Resolutie van de Europese Raad van 5 december 1978over de invoering van het Europees Monetair Stelsel (EMS) en daarmede
verband houdende aangelegenheden (hierna aan te duiden met:
EMS-resolutie), par. 1.1.
2) Zie voor een uitvoerige re beschrijving: Commissie der Europese
Gemeenschappen, Europese Economie. nr. 3, juli 1979, blz. 69-93.
3) Op aansporing van C. J. Oort, De muntunie in de monetaire
maelstroom: van EMU’s, slangen en het EMS, preádviezen NIBE,
Amsterdam, 1979, blz. 31, wordt hier niet de Nederlandse benaming
(EVE) gehanteerd.
4) Tot nu toe werden slechts twee koerswijzigingen doorgevoerd.
In september 1979 werd de Duitse mark 2% opgewaardeerd en de;
Deense kroon 3% gedevalueerd; in november van hetzelfde jaar
werd de laatste nog eens 5% in waarde verminderd.

Op de keper beschouwd is het stelsel weinig revolutionair 5).
Het lijkt maar weinig op de Economische en Monetaire Unie
welke de Europese leiders in 1969 voor 1980 in het vooruit,zicht hadden gesteld. Het wisselkoersarrangement verschilt
qua opzet weinig van zijn voorganger, het slangarrangement 6). De regeling voor betalingsbalansbijstand heeft
‘slechts een voornamelijk kwantitatieve uitbreiding ondergaan: de capaciteit van bestaande instrumenten werd met een
factor van ca. 2,5 vergroot. Dit wordt waarschijnlijk anders
wanneer de oprichting van een Europees Monetair Fonds
(EMF) wordt gerealiseerd. De EMS-resolutie biedt daar
uitzicht op. Het was blijkens die resolutie oorspronkelijk de
bedoeling van de Raad dat na uiterlijk twee jaar de kredietfaciliteiten zouden worden geconsolideerd in een dergelijk
fonds 7). Mogelijk gaan de lidstaten daarin niet alleen bijdragen door een gedeelte van hun reserves, maar tevens door
een quotum van hun nationale valuta’s afte staan 8). Overleg
over de precieze opzet van het EMF IS evenwel nog gaande.
De technische en politieke problemen die daarbij rijzen, hebben inmiddels wel duidelijk gemaakt dat het voorziene tijdzal worden overschreden.
Tegelijk met het EMS (in dezelfde resolutie) werd een
instrument gecreëerd ter versterking van de economieën van
7de minder welvarende lidstaten. Ten einde ook de econol misch zwakkere EG-lidstaten in staat te stellen c.q. over
‘I, te halen volledig in het wisselkoersstelsel te participeren,
; heeft men deze landen enige Gemeenschapsbijstand toe; gezegd. Deze hulp betreft rentesubsidies van 3% op Gemeen;schapsleningen ten behoeve van zorgvuldig op concurrentie; neutraliteit te selecteren infrastructurele projecten en pro;gramma’s. Deze leningen kunnen over een periode van vijf
Uaar oplopen tot een bedrag van ERE I mrd. per jaar; de
irentesubsidies worden verdeeld in bedragen van ERE 200
‘mln. per jaar, gedurende eveneens vijf jaar.
De implicaties voor de ontwikkelingslanden van de overgang
‘naar een nieuw wisselkoersstelsel in 1971-1973

f

Om de implicaties van het EMS voor de derde wereld
goed te kunnen beoordelen, dient het stelsel te worden
t beschouwd in het perspectief van de ontwikkelingen op
dnternationaal monetair gebied sinds 1971. Dikwijls wordt
1gesteld dat in dat jaar het stelsel van Bretton Woods in’stortte. Een regime van in beginsel vaste wisselkoersen
; (zoals in de “Articles of Agreement” van het IMF internaÃœionaal overeengekomen) maakte plaats voor een systeem
; van vrij schommelende wisselkoersen, althans voor zover het
de voornaamste internationale valuta’s betreft 9).

Voor de ontwikkelingslanden leidde dit in de eerste plaats
tot een vergroting van de onzekerheid met betrekking tot het
externe goederen- en kapitaalverkeer. De institutionele
mogelijkheden om zich hierop in te stellen zijn in dit deel van
de wereld uiterst beperkt: termijnmarkten ontbreken (en de
afstand tot Westerse “hedging”-faciliteiten is vaak groot) en
het financieel beleid is slecht ontwikkeld (er is onvoldoende
gekwalificeerd personeel, de informatievoorziening is gebrekkig). Onzekerheid ontmoedigt het aangaan van economische transacties met het buitenland en bemoeilijkt de
nationale planning. Bovendien brengt het risico’s mee ten
aanzien van de waarde van de beschikbare deviezenvoorraden. Dit alles heeft tot gevolg dat de overheid een grotere
liquiditeitsreserve moet aanhouden, hetgeen uiteraard kosten
met zich brengt. Ook de verbetering van de valuta-termijnmarkten en van het financiële beheer vergt financiële middelen.
In de tweede plaats heeft het nieuwe stelsel het economisch overheidsbeleid in ontwikkelingslanden bemoeilijkt.
De te nemen beslissingen 10) worden talrijker en gecompliceerder. Dit betreft bijvoorbeeld het portfolio-management,
het beleid ten aanzien van de samenstelling van de nationale
deviezenreserve. Voorts worden de beslissingen ten aanzien van de te voeren wisselkoers politiek ingewikkelder.
Het ontwikkelingsland kan zich niet langer beschermen tegen externe monetaire verstoringen door het handhaven
van een vaste wisselkoers ten opzichte van zijn voornaamste
handelspartner. Theoretisch kunnen allerlei soorten” valutamandjes” worden ontworpen voor uiteenlopende doeleinden,
zoals het handhaven van de ruilvoet op een constant
niveau 11). In de praktijk zullen slechts weinig ontwikkelingslanden hiertoe in staat zijn.
Ondanks de hierboven vermelde nadelige consequenties
komt Diaz Alejandro in een essay over ,de positie van de
ontwikkelingslanden in het internationale monetaire stelsel
van na 1971 tot de conclusie dat ook voor de derde wereld een
algemeen stelsel van zwevende wisselkoersen beter is dan elk
denkbaar alternatief 12). Het argument hiervoor is dat in een
dergelijk stelsel de betalingsbalans in evenwicht wordt gehouden door wisselkoersschommelingen, zodat er geen beroep behoeft te worden gedaan op restricties op het handelsen betalingsverkeer. Zwevende wisselkoersen bevorderen
derhalve de liberalisatie van de wereldhandel met alle voordelige effecten van dien in termen van efficiëntie en groei.
Ook Maynard en Bird wijzen erop dat een stelsel van meer
flexibele wisselkoersen de ontwikkelde landen in staat stelt
betalingsbalansevenwicht te handhaven met minder restricties ten aanzien van de handel en van hulp- en kapitaalstromen, ook al laten zij in het midden of deze gunstige effec-

5) Althans in economisch opzicht. De politieke betekenis van de
regeling wordt veel hoger aangeslagen. Zie daarover bijvoorbeeld:
T. de Vries, On the meaning andfuture ofthe European Monetary
System. Princeton Essays in International Finance nr. 138, september 1980.
6) S. Brittan, EMS: a compromise that could be worse than either
extreme, The World Economy, januari 1979, blz. 6, stelt dat het
EMS in feite niet veel meer is dan “the snake scheme writ large” en
hij noemt het stelsel dan ook de “supersnake”.
7) EMS-resolutie, par. 4.1.

8) VgI. de bijlage van de conclusies van het voorzitterschap van de
Europese Raad van 6 en 7 juli 1978.
9) Vaak wordt over het hoofd gezien dat ook sinds 1973 voor het
overgrote deel van de wisselkoersen nog een (in beginsel) vast peil
wordt gehandhaafd.
10) Het meest schaarse goed in ontwikkelingslanden, volgens D. J.
Wolfson, Pub/ic finance and development strategy. Baltimore,
1979, blz. 5.
11) Zie W. H. Branson en L. T. Katseli-Papaefstratiou, Exchange
rate po/icy for developing countries. Working Papers in International Economics, Princeton University, november 1978.
12) C. F. Diaz Alejandro, Less developed countries and the postJ971 internationaJfinancial system. Princeton Essays in International Finance, nr. 108, april 1975, blz. 9.
lil

ten ‘opwegen tegen de extra complicaties bij het economische
beleid 13).
De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel heeft
zich in feite in twee schokken voltrokken: in 1971 en in
1973. Bij beide gelegenheden resulteerde ook een herschikking van de valutaverhoudingen. De implicaties daarvan
werden in de IMF-jaarverslagen over 1972 en over 1973
geanalyseerd 14). Voor de munteenheden van de ontwikkelingslanden resulteerde de laatste van deze “currency realignments” in een gemiddelde effectieve depreciatie van
2% 15). Het Fonds onderzocht de effecten van de koerswijzigingen op:
de handelsbalans: het lange-termijneffect zou een verbetering met ca. $ I mrd. zijn;
de deviezenreserve: de waarde daarvan zou reëel’met 2%
zijn gedaald;
de schulden positie: de herwaardering zou in een reële
daling met 1’/2-2% hebben geresulteerd.
Al met al lijkt de balans van reserves en schulden voor de
derde wereld als geheel in reële termen nauwelijks door de
“re-alignments” te zijn beïnvloed 16).
De implicaties van het EMS voor ontwikkelingslanden
Voor zover er binnen de Europese Gemeenschappen
gesproken kan worden van een communautair monetair beleid, ontbreekt daaraan tot nu toe nog de externe component. Ook al kan worden gesteld dat het EMS onder andere
juist werd ingesteld om de Gemeenschap te beschermen tegen dollar-fluctuaties 17), toch omvat het stelsel nog geen
gemeenschappelijk interventiebeleid ten opzichte van de
buitenwereld 18). De integratie gaat hier dus minder ver dan
bij het handelsbeleid, waar het slechten van de binnengrenzen
met een gemeenschappelijk buitentarief is gecompleteerd.
De overeengekomen interne monetaire regelingen kunnen
desondanks voor derde landen gevolgen van betekenis hebben. In deze paragraaf worden de implicaties van het EMS
voor de ontwikkelingslanden nagegaan.
Wisselk oersstabiliteit
In de eerste plaats kan worden betoogd – en van de kant
van de Gemeenschap wordt er de nadruk op gelegd – dat
vooral het onderontwikkelde deel van de rest van de wereld
baat heeft bij de gecreëerde monetaire stabiliteit binnen
Europa. Inderdaad zullen veel ontwikkelingslanden in verband met het ontbreken van efficiënte valuta-(termijn)markten in het algemeen belang hebben bij koersstabiliteit. Vaste
valutaverhoudingen beperken het koersrisico bij handelsen kapitaaltransacties en werken aldus bevorderend voor het
economisch verkeer. Om die reden hebben diverse ontwikkelingslanden hun munteenheid gekoppeld aan belangrijke
Westerse valuta’s, zoals blijkt uit tabel I.

TabelJ. Wisselkoersregimes van de ontwikkelingslanden, 30
september J980
Gekoppeldaan:
– US-dollar…………………………………………….
~ pond sterling………………………………………….

39
I a)

–.-

14 b)
I c)
2
15
17

Franse franc
Spa~nse peseta
Zuid-Afrikaanse
SDR
.. multi-currency

“:…………………….
rand
basket”

Onafhankelijkzwevend
Bron:

IMF-Suf\’ey.

26

Washington,

10 november

1980.

al Gambia.
h) Benin, Cameroen. Centraal Afrikaanse Republiek. Tsjaad. Comoren. Zaïre. Gabon,
Ivoo-rkust. Madagascar.
c) Equatoriaal
Guinee.

Mali. Niger.

Senegal.

Togo.

Opper-Volta.

De ontwikkelingslanden, die hun muntwaarde aan die van
112

de franc (en wellicht te zijner tijd ook: het pond en de peseta)
hebben gekoppeld, profiteren sinds de invoering van het
EMS van een vaste wisselkoers ten opzichte van alle deel.
nemende landen. Niet alleen ligt hun wisselkoers sindsdien
vast ten opzichte van een veel groter handelsgebied, maal'”
bovendien is deze koers nu gekoppeld aan een (ook mon-‘
diaal gezien) stabielere munteenheid.
Daarnaast heeft de totstandkoming van het EMS vermoeó(
delijk ook enige invloed uitgeoefend op het patroon vaJÃŽ,
mondiale wisselkoersverhoudingen. De stabiliteit van hef’
Europese blok kan de rol van de Amerikaanse valuta in het!
internationale geldwezen verkleinen en daarmee de druk op
de koers ervan vergroten. Ten tijde van de introductie van het
stelsel was er sprake van een chronische depreciatie van de’
dollar en van een chronische appreciatie yan de mark. Het
EMS impliceerde voor de franc-zo ne-landen dat hun
munteenheid ging appreciëren ten opzichte van de dollar te
zamen met het hele Europese blok, inclusief de Duitse mark.
Omgekeerd daalden de valuta’s van het dollarblok in waarde’,
ten opzichte van de gezamenlijke EMS-munteenheden.
Vooralsnog heeft de dollar zijn centrale rol in het internationale monetaire systeem evenwel weten te behouden, al
neemt bijvoorbeeld het aantal ontwikkelingslanden, dat een,
vaste wisselkoers aanhoudt ten opzichte van de dollar voortdurend af. Zo wordt de olieprijs nog altijd in dollars uitgedrukt. De dollarkoers is daarom een belangrijk gegeven voor
de prijspolitiek van de OPEC, die op haar beurt, zoals bekend, een sterke ‘weerslag heeft op de economieën van de
niet-olieproducerende ontwikkelingslanden. Voorts blijven
de meeste buitenlandse schulden van ontwikkelingslanden
in dollars gedenomineerd, terwijl hun monetaire reserves’
voor een belangrijk deel uit dollars bestaan. Daar de totale
schulden de totale reserves ruimschoots overtreffen is het:
netto effect van een dollarwaardevermindering op het saldo
hiervan vermoedelijk positief.
Wat ook de effecten zijn van qe oprichting van het EMS
op de mondiale wisselkoersverhoudingen, een duidelijk
beeld daarvan kan niet worden gevormd vanwege de nieuwe
vloed van olieprijsstijgingen, die eind 1978heeft ingezet. Voor
het overige blijft gelden dat de ontwikkelingslanden voordeel”
hebben bij de vergrote monetaire stabiliteit; terwijl ze, indien
de gewijzigde omstandigheden zulks opportuun maken, te
allen tijde hun wisselkoerspolitiek kunnën heroverwegen,
mede naar aanleiding van het EMS. (Ze kunnen zoeken naar
een betere “currency basket”.)
Gevaar voor restrictief beleid
In de tweede plaats wordt, met name door vertegenwoordigers van derde-wereldlanden, wel gewezen op het gevaar
dat het handhaven van vaste wisselkoersen kan leiden tot
een overmatig restrictief beleid of zelfs tot protectie. Daaruit
kunnen zeer schadelijke consequenties voortvloeien, ook
voor de economische groei in ontwikkelingslanden 19).

13) G. Maynard en G. ‘Bird, International monetary issuesand
the developingcountries, Wor/d Deve/opment. Volume 111,nr. 9,
september 1975, blz. 628.
14) Vgl.G. K. Helleiner,The lessdevelopedcountriesand the international monetarysystem, Journa/ of Deve/opment Studies. jg. 10,
nr. 3 + 4, 1974,met name blz. 352-365.Helleinerinventariseertde
reactiesvan de ontwikkelingslanden.
15) Ter vergelijking:voor 1971 was dit percentage4Y;.
16) Deze conclusie gaat op voor beide “re-alignments”.Zie Helleiner, op. cit., blz. 354.
17) T. de Vries,op. cit., blz. 39.
18) VolgensC. J. Dort, op. cit., blz. 31,ligthet welvoor dehanddat
de EMS-landen op den duur ook een ,llemeenschappelijkollard
beleid ontwikkelen.”Men kan bezwaarlijkeen werkelijkcoherent
gemeenschappelijk
wisselkoersstelsel anagenzonder een gemeenm
schappelijkevisie op en een gemeenschappelijk
beleidten aanzien
van veruit de belangrijksteexterne parameter, nl. de dollarkoers”.
19) T. de Vries,op. cit., blz. 43. Brittan,op. cit., blz.8, ondersteunt
deze visie.

£Il
‘8<:9 ‘zlq “lP ‘do ‘PJ!8 ‘0 U:l pJlluÃllW ‘0 ‘100 ‘lllA ‘W:lp! (v<:
‘6 ‘zlq “lP ‘do ‘OJPUllf:lIY Zll!G ‘~ ‘;) (£<:
’69<:-<:)<:’zlq ‘vL61 ‘WllpJ:llSWY ”Imp :l£1 ‘U 1:l:lP ‘UJZJMp/Jfi
JUJJpOUI
IJH
‘llu!s:l:l)J U:l ll:lM:llJO)J :llU!Af!JtpS:lq U:l:lJOOA:l!Z (<:<:
‘£ ‘Jlld :lWllU l:lW ‘6v-)1 ‘zlq ‘0861 ‘I ‘JU ‘8<:1 ‘llf
‘IS!UlOUO,Ja
Ja
‘j,:ldoJn3 01 Ãl!1!q1l1S
ÃJ1l1:lUOW
:lJOW llu!Jq ÃlIll:lJ
1! II!M. – W:llSÃSÃJ1l1:lUOW
Ull:ldoJn3 :lqL ‘ll:lM:llJO)J ‘d lllA «<:
‘u:lllu!llld:lq :lZ:lP UllAl!:ll!A!P:lJJJ:l :lp SU:lll!J:lAO
11:lJf!Ml:lq ‘zlq “lP ‘do ‘uoO ‘f ‘;) ‘v’£ U:l £’£ ‘Jlld JllllPlll :l!Z (0<:
‘1£

‘U8PUOZ8″‘ot’/
ISUIII81SUI JO ISU81P 8p ’81J81SIuIW 8PU8J18J,8qS8p ‘811 JOOp u,!
IPJOM jllJq811811:11110S MIl U8A 181SU8A1UO
U8A lSunlpepew

ueatr,

’81S811U8A8JO-S, Vi .,;
‘£J.OOI snqllod
:18JpI ‘.1.100 ‘l U811111JnlW IUIJd ‘IlUlIG-.;’
11I:llllSolOII:lMd
8lJIIH 8PUII
U8PU8Z ‘8PO:lIIOd IIW SIJP8lJlltf~
Mn U8 (lddol8AU8
U8 j81Jq U8A lJ80llu8AoqJ8lJUn
UI) 9£8OI.tSUl’r.
JIWWnU8Jnll:llA
UIA ISUIPI8WJ8A J8pUO 18nlll:llllOS
8lJln8UIJlJOt’
‘ISUIJIlAIft(
.8nUIlJIA ‘1,”Itl. j811nl:lx8 1I U8 ISUIJ8AAI U8 ISUIPI81do ‘pIIU811 …
lJln8lJU811jl UIIWIISII 1811 UI 1I SIJII”
‘X8W PWIOU8ISu8Aoa:

-:lo ap 100A l!P l~UaJq PlalaM aplap ap lBBU WOOllSIBBl!dB){
(aS){aallslq:Jal) ap UBAlBB~ alSO){ Uall!P laAOZ 100 A ‘l!OAlaSal
-pp~a!l0 laq do aWBU law ‘ua~ualq ~aaMal l){lBWIBBl!dB){
alBuopBUlalu!
ap do ~u!~!nz ala){aZ uaa lBZ Bdoln3 uauu!q
l!am!qBls al!BlaUOW ‘uawollslBBl!dB){
UBA ~U!~~allaA a~ps
-un~uo uapuBI azap 100A uaa UBA P!aq){f!laäow ap do uazaM
-a~ uaploM slBBld aplap ap U! laow UapUB[S~U![a){){!MluO ap
100A SW3laq
UBAsapB:J![dw! ap UBAualaspBlUaAU! laq fm

‘Uala){ uauun){

[BZ la!U la){aZ UBA1BBp ~U!äplP apUluaAa uaa
jpZ q:J!Z do pS[alS laq lBp lBBW ‘uap!a[ allJaoq dBq:Jsuaawao
ap UBAlUB){ap UBAP!apq q:JsPS!UO!PalOld ua P!p!llSal
uaa lOl
azf!Mla){f!la){BZpOOU la!u lBBMsHaM SW3 laq lBp ‘uap!n[ snp
laow a!snpuo:J aa ‘(PZ sap:J!llSall){lBW[BBl!dB){ ua -S[apuBq
UBAPPP!W lOOp UBASlBB[d U! ‘ua~u!ssBduBBSlaO){[aSS!M lOOp
uaABqpuBq al lq:J!MUaAa ulalxa ){f!laäow SlaWW! laq l){BBW
[aSplS ){f!p~lap ua3 ‘(EZ l){laMl!n ls~psun~ laq s,Bln[BA aSlal
-saM alS){f!l~UB[aq ap UBA ua[awwoq:Js ~U!llapUo laq UapUB[
-s~u!la){){!MlUO ap 100A ){OO lBp f!q lPlS lapuozf!q
laq UI
‘ppBulallB
lBBq){Uap ‘lP UBp S! lalaq UaSlaO){pSS!M apuaA
-aMZ UBA laspls uaaWaä[B uaa lBp a!snpuo:J ap SjpZ l!nla!q
l){all OlpUBfa[v ZB!a ‘P!apq puawlaq:JsaqnlBw
lOl uBBlsaq
[BZ ~u!P!a[UBB uaa~ ‘lUnd~ooSUB[BqS~U![Blaq
l!n sUBqlIB
‘UaSlaO){[aSS!M apua[awwoq:Js
fpA UBA [aSplS uaa f!q la lBp
ualq:JBMlaA al pUBq ap 100A laapaA l~n laR ‘UalapU!WlaA
uauun){ noz ‘~!ZaMUBB ua!pu! ‘Ua[aäallBBw aq:Jsps!Uop:Jalold
UBA uawau laq lOl ~u!~!au ap ualBlSP![ ap f!q uaslao){lasS!M
alSBA UBA [aS[alS uaa aoq. ua!z al U! la!u l[BA aplap ual
‘uapnoq al P!qBls ä!lBWlSUn){ ua~u!p
-noqlaASlaO){[aSS!M ua){fnq lBBlS U! la!U SW3 laq S[B pS[als
uaa la){aZ [BZ UapUB[ apuawaupap
a~!P!nq ap U! ua~u![a){){!M
-lUO aq:Js!wouo:Ja
alBq){f![aälaA
f!q ~ua~u!~!au aq:JS!lS!UO!l
-:Jalold ua~al pUBlsaq la!U plBBpUBls uapno~ ap sj[az 9£61
-ÇZ6[ apopad ap U! ){aa[q apaaMl ual ‘lOOl~ oz la!U apBUl!S
a~!P!nq ap U! ua){f![ ‘~BB1A apUala!q:JsllO){al pf!MPPlaM uaa
lOOp l){BBZ100laA ‘sasp:J alBq){f!p~laA
do UaSUB){aa ,(ZZ als
-saldap .. asUBB!SauÃa){” ‘a[B!pUOW uaa lOOp nO[a~l!n ~!llap
ualBf ap UBA dOOlpaMa!lB!:Jaldap
ap plaM alslaa ual ‘ua!p
-llapas ua~upBAla ap UBA ~u!uua){s!w apqqnpapp
uaa [aM
-uaAa laq llaapaLJal ~!UBpo:iS[V ‘~plap ualBf ap UBB UaäU!laU
-U!laq lOOp uaAa~a~U! ){f![apaOWlaA W10M luawn~lB
laR
‘Ua[allBBW aq:Jsps!UO!PalOld
ua apualln:Juo:JslaO){pS
-SlM UBA UaWO){lOOA laq UBB uaAalq:Jsa~aOl uaploM ualaow
noz l:JaJja l!P }BP pUBq ap 100A la!u uaäU!pnoqlaA
al!BlaU
-ow a[BUOpBUlalu! a~!P!nq ap U! l~!1 laq lBBW ‘PPlsa~lsBA
spaal uaAoqla!q
){OO plaM lBp ~ua~U!pnoqlaASlaO){pSS!M
ap UBA apBS!I!qBls UBA Uf!Z lBBl[nSal laq UB){ ppUBq a[BUO!l
-BUlalU! ap UBA ~upaplOAa8
‘~!lq:JBpjf!Ml laazuaAa lalq:Ja
f!W l){f!l ~upauapal
azaa ‘ua[a~allBBw
aq:Jsps!uop:Jalold
lOl uawau al lq:Jn[AaOl unq Uf!Z wlIInz p~!auaä MnBä lapU!W
pS[alS l!P lapuo UapUB[ apUala){laA uapaq){fH!aOWSUB[Bq
-S~U![Blaq U! lBplOOp ua UaWO){lOOA lplOM apUalln:Juo:J
-SlaO){pSS!M lBplOOp llaploAaq
[apuBq a[BUOpBUlalU! ap
SW3laq lBp uapnoqa~[OA ualapuBloop
lplOM plaa){a~WO
‘P!apq l!BlauOw
pp:J!llSal uaa do ){nlpBU ap lapB){ l!P U! ua äU!pf!llsaqa!lBU
-U! ap f!q ua~~a[ l!alpO!ld alSlaa ap UapUB[ laaw spaals lBp
‘UBA ~B[SlaaM ap laa[aaA la S! azaa ‘uaAalq:Jsa~aOl uaplOM
SW3 laq UBA ~U!){laM ap UBB ){f!llBBMzaq ~u!uaw Uf!W lBBU
UB){ pUBlsalual aäoq aa ‘UalO[Sa~do pSPlS laq U! su!zsuaa~

. ~B6~IJBnJqaJ L?, J99A uapuazul SaIJtlllOlllOSJ,
‘pUtlBW Jad -‘LL?,S J ‘XBW :8IJ818Sr:r
‘a6B4UaABJE>-S, :8188IdpU8IS):
‘6U!laAaqu88.!
101 l’IaJIS uazaM)jUtlq la4 flq allounJ aJtlq)jf!le6.-,’
-JeA uaa U! 6UlJBAJa laM UBp eSÃIBUBSUBIBqs6u!ltllaq’
9p law ua I)jJBWBlnIBA ap do ua)jalu40ajap
lew
Pl84Pue)jaa
‘elwouooa
alBUOIlBUJalUI JO euawa61B ‘)j’A’q
‘a!wouooa
6ulPIaido aJltliISJaA!Un aplOOllOA :1818J8,,;.
‘vsn ap do 140lJa6 ‘U’W ‘salpnlSuapUtll UtlA UaI40!JJaA:;;
~6U!Ae6leMuazelAep ep JaAO uazalApBSP!eleq U81\’i’~
ue6ueJql!n
~ue6u!le)j)jIMluOsuBIBqs6u!lBleq
ep JeAo).,”
ueJelJoddBJ ua UBAuaJasÃIBUtl ~ue6u!la)j)jIMluo-aIUeJ
ua ual)jJBWPla6 alBUOIIBUJalUI ep ‘I)jJBWBlnIBA ap do,
ua6u!la)j)jIMluO ep UBAa)jBZ Jal UeJalJoddBJ le4 ua )jeoz.,:”
-Jepuo UBA Ual40lJJaA )jBBZPJ004 UI :8118WJOJUI.811:)un~’ i
, 6u!lepJV

‘ue6u!)j)jaJlaa

ue)jBZ eJ!BleuOV\l eIBUOlltlUJeIUI;’
el~!OUtlU!:1 eSpUtllUallna e!IOeJ!a’
Utl:)U8UI:I U8A SIJSIBIUIW

lalq:Ja l~n ~uBquawBs a){f![a~lap ua3 ‘ualBlSP!l ap U! P!a[~
P!p!llSal
uaa law lBllä plBBda~ OPBj Osd! ~U!SSlld~Ol ap
laaUUBM Uf!Z [BAa~ laq uaaIIB noz lBa ‘paO[AU!aq lJaaq dBq:JS
-uaawao
ap U! apllLJU! ap ~!UBPOZ S[ll SW3 laq JO sn~!qnp
Sua!ZU! SUf!w laq lJf![q ua!puaA08 ‘uaMUlS ~ooqwo l!~dsf!ld
-laOAU! laq apB!:JaldaplllIIOp
al){lalSlaA
su!zsä!ua lq:J!IIaM
ap ){O[qlBIIoP laq UBA UapUB[ ap U! p[aaqloOAf!q [BZ u~ä~l
-ualBBa
‘l~ualqaaw
q:J!Z law ua~u!~fpSsf!ldlaOAU!
){f!la){ln
-poou (uapUB[-auoz:JUBlj ap ppaqloOAf!q) s, Bln[BA asadOln3
UBA alq:J!zdo ual SlaO){pSS!M alSllA uaa law uapuB[säu!I~){
-){!MlUO U! uaaIIB dBq:Jsuaawao
ap U! apllLJu! lBp pl~O/l~lf
-UBB uaplOM UB){ ua~alla!R
‘l~fps pus lapU!W a~[o/laäu~l
-ua!p I!adSf!ldlaOAU! unq lBPWO Uf!Z lBBqaä f!q lalq:Ja uapull[
-S~U!P){){!MlUO ap uapnoz la!R ‘p~BBllla/l lJaaq BdOln3 U!
a!lBLJU! ap Snp[B SW3 laq lBp p~oolaq lplOM ua[a){ua 1000
‘ua~alsa~ lUB:J!J!U~!S alual ap UB/I nBa/l!U ap[apP!waä laq S!
[B/laä ){[a UI ‘ua~[o/l al uanq:JBll ){lBW aSl!no ap UB/I apBpald
-dB ap UapUB[ apuawaupap
aIIB lBp P!ap~ aOl ){fnaäap pM
q:JOl ){f!l){1l1d ap U! la SW3 laq lJaaq ua~!wwos sua~[OA
‘uapaqäpq:J!MUaAaUOSUB[Bq s~u!lBlaq aUlalU!
UB/I UalaSn1l1lnaU laq 100A nfn lBBq){!nlq
lapU!W dBq:>S
-uaawao
ap UBA P!apqS[apuBq
aUlalxa laq [f!Mlal ‘Ua){laM
uaUun){ pualaploAaqsppuBq
slq:Ja[s uapUll[ aplap 100/1 Uf!Z al ualoqaq lBBq){UapUo suaMnoll a!un-aullnop
asadoln3
ap UB/I äU!WO){PUBlSlOl ap SPU!S alP – uapäallBBWa!palOld
aUlalu!
lBp uaplOM p[alSaä UB){ ap:JalOld
100/1 lS~UB
ap Tq’w
‘looläla/l
lJaaq UallllSP![ apnp!A!pU! ap U! P!a[~q
ja!suBdxalOO/l alW!nl ap Ual!al!lplljla!pal){
(aplaauop!puo:Jaä
S){f!pMnBu al!aj U!) ap UB/I äU!p!alql!n ap lllp uaIIals SjpZ
UB){uaw ‘( I Z slawaU[aap-loq:Jsla/lo
U! UBBlS pppq p!suBdxa
uaa Ull){ ualBlSPH-llO){al U! P!apq p!pplSal
uaa la/louaäa.l
‘uaploM
al lJaoq laAa!p!llSal
la!U OP[BS lad paqaä
S[ll
dBq:Jsuaawao
ap U! P!a[aq laq lllp ‘äU!Zf!MUllB uaa lW10/l «OZ
uaWO){a~BU uaploM al UaUa!pBln[BAsdBq:Jsuaawa~u!
apn[OSal
-SW3 ap Sua~[o/l a){[aM) uaäu!lq:J![dlaAapUaAlalU!
ap U!
aplawwÃs aa ‘puol~aäuo 100/lla!q Saal/l ap S! sua!zu! Suf!w

til

‘EL EL 99 • OLO :1a.1
‘6eeH uaa 11\13 L9Z
17
‘E >lr!pJa~nau>l

‘1708 L
SPU!SpJaaS!le!:>adsa6
‘uo:>3 ua .’Jnr

3.LN”:lNI13S °3
130N”H>l30S

or

‘0861 l:lW H:-9~ ”1lUAOJqno Ul lU:lwdOI:lA:lQ
:llWOUO:l3 JO llupUIlUld IIlUO!lIlUJ:llUI UO llUll:l:lW llUl’lU1l8 :lljll
-U:l!:lS ppOJ\\ PUO:l:lS :lp JOOA U:lpnolJ:lll ‘W-DUJjo ‘:lOl nu lOl S:l!lll:l0I1Il-‘MOS :lp UIlA I1l1ll0l l:llJ
Ullp pJ:li!:lJ:l:lllS!s,fl::>3 ullllllllJp:lq J:lll<>’lJ
‘1f!IU:llZUIlIl :l:lJ:llllp U:l (v~
U
‘zlq l:lqlll ‘W:lP!) U:ljj:lJlJ:lAO wlnJ s,lll0nb-dWI
:lp ‘I:lSJ:llS :lS:ldoJn3
l:llJ UIlA J:lpll’l l:llJ ul ‘SPUOjllldl:llP:lJ’IuflwJ:ll-:lllullll:lPP!W
:lp lllp
l’lJ:lw:llldo llou SU:lll!J:lAO
f!Zf!qJ:l!H ‘vi ‘zlq “lP do ‘S:llJA:lP ‘l (1£
‘0£ ‘zlq “lP ‘do ‘poO ‘f ‘::> ‘lllA (0£
‘:l!un :lJllll:lUOW U:l:l UIlA u:lll!lS:lA l:llJ JOOA l:llU
Sjl:lZ ‘uflz ‘1fll:l’lIlZPOOUSU!zsu:l:lll ‘1flJ:lP:lOWJ:lAU:llZ:llllJ:lSlUlJ:l:ll U:ll
-lJ:lIlJpJ:lAO:lZ:lPlllp do SU:llllJ:lAO
J:llSflM ‘£I ‘zlq “lP ‘do ‘u1lnlJ8 ‘s
“1£01 ‘zlq ‘0861 J:lqW:lld:ls LI ‘usa ‘lldoJn3-lS:lJ\\ ul l!:lllllqlllS lOl
:lllIlJPfN U:l:l :1:lSJ:llS Jllll:lUOW S:l:ldoJn3 l:lH ‘I:lSJ:l1 UIlA ‘d ‘f (6~
‘8 1:l:lPJ:lPUO’:l!lnlos:lJ-SW3
(8~
‘vv~1 ‘zlq ‘0861 J:lqW’:lAOUç ‘usa ‘dlllJ:ls
-U:l:lW:lD :lp U! U:llU:lWnJlSUlsllu!U:l1 -:llPlsqns ‘~llullW ‘V ‘3 (a
‘0861 !Inf O£ ‘IUDJJ(S’f/OA ‘Sl PU:l’l
-‘1:lM’InJPU! l:l!U llOUSlllJOOA
llu!I:lÃ:l:lJ UIlIl U:l’lJ:lM :ll :l:lW wo dlllJ:lS
-U:l:lW:lD:lP UIlAP!:llJP!:lJ:lq:lp lllp l’lflN llnJllllM ‘6Ç8-LÇ8 ‘zlq ‘0861
!Inf O£ ‘usa ‘SJ1l1l0P:ll10 UIlAllu!I:lÃ:l:l’M’~llullW ‘V ‘3 ‘100 ‘lllA (ç~

S;;l!JA :la ‘(0£ U:lä;;lJ’I;;lä u;;lqqaq ‘1n;;lp ;;lMn;;l!U U;;l;;ldWI l;;lq
URA U:l!ZURR l;;lq U;;l P;;lO(AU! :lp ‘}PU!A äU!’1’1nJPl!n
JRRq
SW3 laq U! :l!P ‘RdoJn3
URA äu!ll!pURlSjPZJ;;lA aJ!Rl;;lUOW ;;lp
l;;lW lRp pJ;;l;;l(RUä!s:lll U;;lpJOM l:lOW U;;l;;lW:lä(R l;;lq U! J;;l;;lN
‘;;l’lfHaäJ;;lp U;;lualplHpRj
;;l(RP;;lds :lJ;;lW!nJ ‘u;;läu!Zf!M;;lOl-~as
;;lMn;;l!U ‘u;;läu!äoqJ;;lARlOnb-dWI
do uazaM;;läuRR lUR’I unq
URAJ;;llq:>;;lU;;lAfHqU;;lPUR(säu!(a’l’l!MlUO;;la
‘lPU!ASlRR(d Rln(RA
;;l(RU0!lRU U! ‘1f!PlP:lp;;lä ua -lJ;;l;;l:>Hdw! ;;l!lRA!l:>R;;lJ
;;lJ;;l’l;;lZ
ua;;l
u;;l;;lälaq – pnoä U! ‘1fH;;lll;;l;;lp;;läSPUOj l;;lq URR u;;l5RJpf!q ;;lp URA
5U!lJOlS ap J:l:lUURM ‘U;;l!ZJOOA UP;;l!q ;;lll!J;;lAo l;;lq JOOA lpJOM
U;;l U;;ll!;;ll!(!:>Rjl;;l!P;;lJ’I ;;lMn;;l!U ;;lp JOOp pJ:la:>np;;lJaä ;;llpoq
-;;lq :lZ;;lP pJ;;lM ‘U;;lPPP!W;;lAJ;;lS;;lJ ;;l(RUO!lRUJalU! ;;lMn:l!U URR
pUOlS;;lq alpoq;;lq äou jpZ U;;lPUR(-D3 ;;lp U! J;;lAOZJOO A ‘pJ:lp
-U!WJ;;lA lj;;l;;lq ‘uaqq;;lq alpoq;;lq
U:lpuR(säu!P’I’I!MlUO
(RJOOA
URRJRRM ‘llu!w!nJJ;;lASl!;;ll!p!nbH
;;l(R!PUOW JOOA ;;lWSR!Snoq
-lU;;l l;;lq pURqJ;;lA (RRUO!ä;;lJ U! Un:llSSUR(Rqs5uHRl;;lq
;;lp URA
U;;lppJql!n
l;;lq lRp U;;lWOU;;läuu U:lpJOM l;;lOW ;;lnO(S U:l.L

‘(6~ ua5uaJq uannz
;;l:lW q:>!Z l;;lW u;;llq:>RJpJ;;lAO :l(î!PURU!j ;;lJ!RlnRunwwo:>RJlU!
:lp
URA u;;läu!P!;;lJql!n ;;l’lfHU;;l!ZURRäou dW3 l;;lq U! llu!J;;lPHosuo:>
U;;lpSPlS laq URA äu!ppJql!n
lRp u;;llq:>RMJaA ;;lll(RA l;;lH ‘RW
-wRJäoJdd(nq
;;l’lf!pddRq:>SU;;l;;lW;;lä l:lq lpJl;;lq lRM l;;l!U J;;l’l;;lZ
‘l!n ppJ;;lM :lpJ;;lp:lp URA;;lA;;lOq;;lq
U;;llU;;llRlSPH;;lP URAäU!UURds
-u!d(nq ;;lp do P;;lO(AU! SU!ZSU;;l;;läl!n(S äu!pä:lJ;;l!P!sqnS:llU;;lJ
ap URAJ;;ll’lRJR’I ;;lJ!RlnRunwwo:> l;;lH ‘(8~jRll äU!P!;;l(URR SW3
l;;lq URA äU!lq:>pdo
;;lp ;;lOlJRRM .. ualRlspH
apU;;lJRA(:lM J;;lp
-U!W” ;;lp URR d(nq :lp JOOA lP(;;lä ;;lPjPZl:lH ‘PUOOl;;läuRR U;;lP
-JOM ‘1fm;;lOW ‘1fHJnUlRU ‘1f!l’lRJd ap U! pURqJ;;lA ‘1f!pllJap U;;l:l
UR’I (R ‘U;;lPUR( ;;lpJ;;lp URR äU!U;;l(J;;lAun;;llS lOl p!:lqp!aJ;;lq :lp URA
;;llS0’l u;;ll (:l;;lp U;;l;;lJOOA ‘1f!(;;läow lRRä SW3 l;;lq URA JapR’I
l;;lq U! lq:>llJpJ;;lAOU;;lPPP!W U:l äU!U;;l(J;;lAl;;l!P;;lJ’I ;;la ‘u;;läoq;;lj
-jR ‘1fH:läow U;;lpJOM U;;lWOJlS(lllll!dll’l ;;lPUO!SS;;l:>UO:>
‘100
.u~.)J8~qu! papUUB

-J1!’1I0Pl~q f!q J:l!q uf!z ‘SJ’enop UBA8U!JaA;)IU! ua8a} u:lAa8aä’1!” UapJaM ;)!P ‘S.n:J3 ~ (e
:P9 ‘Zlq ’91 I.qul ‘0861IJod’N
,onuuV ‘.:11-\11:UOJO

CO
PF’lJ:lq q:>!Z S:l!lR:>OnIFMas
:lll!lSWO’l:lOl fN U:llRlSPH-D3
:lp
lRp u:lllll!I :ll pURq :lp JOOA WOJRRp l’IfH l:lH ‘U:lllf!lS pU:lJnp
-lJOOA U:lll:llU:lJRRP l:l!p:lJ’IUf!WJ:ll-:llJ0’l
JOOA U:lUUOJq
:lA:l!lRUJ:lllR URA U:l’l:lJqluo
l:lq U:l JnUl:>nJlS :lq:>S!wouo:>:l
:lp URA l!:llmq!X:lU :lllup:lll :lp ‘U:llsllu:lJqdOlJodx:l
URA l!:ll
-!I!qRlSU! :lp law ualluRquawRs
alP ‘uawa(q~)Jd
law pURqJaA
U! – p(:lJaM :lpJ:lp ap U! ljf!(q u:l(apP!W:lAJaSaJ
a(Ruo!lRUJalU!
aMna!U URR :lljaoqaqaa
‘ua’lJalSJaA
‘1f!P’IJ:lWURR llou l:>ajp
l!P (RZ dW3 uaa URA llu!lq:>!Jdo aa ‘pJapU!WJ:lA jpZ ualRls
-P!( ap uRA”llu!w!nJJaASl!al!p!nbH
:l(R!PUOW URR aljaoqaq
ap
uappp!WaAJ:lS:lJ
URA llu!llaOAU:l:lf!q ap ua unalSSUR(RqslluHRl
“aq ap URA llu!p!aJql!n
a(Ruo!5aJ ap uaqqaq
‘PPlS:lll S(ROZ
‘(~£ UapUR(SSU!P’I’I!MlUO ap URA
alRq ual ‘100 :lWRU l:lW ‘UaJaSHRaJ al ps(alsp(all
a(RUO!lRU
-J:llU! laq U! uallupalaqJaA
wo U:lpUaMURR ualaow
paO(AU!
a’lf!(u:lwma5
unq uapuR(-SN3
ap u:lpnoz UaWJOA URR5 al
‘IoN J!Rl:lUOW lq:>!Jall uauu!q JRRU ua:l URA SlRR(d UI ‘dWI
laq URA llu!pp( ap U! pll!pJooMu:lllalJ:lA
‘IJalS (RRlOlRlonb laq
URA %8~ ua .. SJOl:>aJ!p aA!ln:>axa” saz law Uf!Z ualRlSP!( :la
‘ualRlS ap5!u:lJ:lA ap U:lllal UaWJOA URRll uauun’l
noz lq:>!M
-uaäal Jalaq uaa dWI laq uauu!q ‘ION SIR dRq:>SUa:lW:lD ap
lRp JaAou:lllal (aMUaAa lRRlS JRRa ‘uaJa(nw!ls
al :l!lRS!URäJO
a(R!pUOW :lzap ua!z U:lnnz llu!pp(uU
Japu!w uapuR(-D3
ap
lRp U:l }pJOM Jaup(‘1 ‘lpads
pSPlS aJ!RlaUOW a(RUO!lRUJ:llU!
laq U! dWI laq :l!P (OJ ap lRp Uf!Z uappRu
aa ‘Ua!aO(AlJOOA
l!n uappJOOA
‘100 uauun’l
J:l JUW
‘llu!’1JaMu:lWRS
aJ!Rl
-auow a(R!pUOW ap JOOA uapuoqJaA
uappRu
Uf!Z URRJ:l!H
‘uaJ:luo!punj
al l’lfHq p;;loll ‘1f!l
-‘1RJd ;;lp U! pSplS ;;l(;;lql;;lq SIR Ja’l;;lZ ‘U;;lnaZlJOOA äou q:>!Z äUH
-a’l’l!MlUO ;;lzap (RZ ‘U:lZ;;lM:lä;;lOl läfp’l O!ä;;lJ ;;lp JOOA U;;lp;;lq
-pä;;loA;;lq-dWIlq:>!II:lM
lRp ‘spuod
J!Rl;;lUOW s:l;;ldoJn3ua;;l
URAllU!W0’lPURlSlOl;;lP
l;;lW
£ S!SRq ;;l(RUO!ll;;lJdo dWI U;;l;;l
URA;;l!lR;;lJ:> do lW0’lJ;;l;;lU ;;ll!;;lj U! SN3 l;;lq lRp lJ;;l;;llRlSUOO
:lp

‘«

0’1
£’01

I’,

9’1

8’U

…….

~.o

0’1
L’II

r’8

(U::>lU;);)OJd

UI)

(u 6L61 OW!lI’r1

(U~lU3;)OJd

,

••••••••••••••••••••

,., .. ,
, ••••••••••

•••••.••••••••.••..•••••.••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

.. ,

,.,

u.Pln!)
~UUJl

;)SUBJ.::I

‘1JUw:;)sl!na
8’U!(J;)lS puod
JUnoG

u!>

8L61 OW!lIr1

PDD.lJOOAUiJZiJ1AiJP iJID10l iJp UI
S,DlnIDA iJIDUOllDU iJfi.liJA1P UDA UiJliJPUDD iJliJmUiJ;)O.lJ

‘Z

liJqD,l

‘~ pqlll
l!n l’lf!N l!a ‘U:lä;;llS;;lll S! S,llln(llA-SW3
alSWUUJOOA;;lp
UllA
lRp (f!MJ;;ll ‘PIRRp:lä S! 6L6 I U! S;;lA;;lS;;lJU;;lZ;;l!A;;lP
;;l(î!!:>!JJ0 ;;lp U!
(;;l;;lPURRJllIIOP l;;lq lllp ‘1f!(;;l’lJawdo
pURqJ;;lA l!P U! S! l;;lH
‘U;;lA;;lJlS l!P l’lfU;;l’l’lRW
-;;läJ:lA lPl!I!qRlS ;;lJ!Rl:lUOW ‘U;;l’l’l;;lJl;;ll ;;lOl q:>!Z JRllU p(;;lll;;lUO
laq URA )(f!päOW P;;lAOZ lS;;lq unq U;;l0P p;;lq;;lä SIR D3 ;;lp U:l
‘1fUJ;;lpUOZjlllllRlSP!( ;;lJ;;lP;;lI ‘(a u;;lJ;;lllURJJR ;;ll s,fl:J3
aMn;;l!U
uu ‘PJW’L V 9 URA llu!u;;l( U;;l;;lUf!Z ;;lllRRlS U! lJ0’lU:lUU!q j(;;lZ
dllq:>SU;;l;;lW;;lD ;;lp ‘100 ldooq
u;;llq:>!J:lq ;;llSäuof ;;lp sU;;l’lfUq
u3 ‘(9~ u;;läu!U;;l(SlUlS
;;lSpUR(J;;lp;;lN U! Uf!Z pJ;;l:lSS;;lJ;;llUl;;lä
;;llRW ;;lPU;;lW;;lU:lOlU! U;;lPURP!(O ;;lp lRp PU;;l)(;;lq S! ‘100 ‘U;;lU;;l(
;;ll PUll(Sl1na UllR ‘pJW ç wa
P!;;lJ;;lq JllRf äpOA U!ä;;lq î!!qllJ\f
-!paORS ‘1;;l;;l[qoz ‘pJ;;l:llSaAU1;;lä U;;lpJOM ;;ll lldoJn3 ll!A p(;;lll;;l!(O
l;;lq UllA p;;lpUU
pU;;lpoJä U;;l;;l pllRpJ;;lPU! l’lfu lq:>!Z;;lä ;;llS
-J;;l;;ll:lq dO ‘u;;lllä;;lz ;;ll P!;;lqJ;;l’laz l;;lW ‘1f!I!;;lOW l(RA SJ;;lää;;lpq
JOOA l’lRRW;;lä u;;lqqáq U;;luun’l noz ‘1f!P’l’l;;lJlURR
‘1f!l’lRJd
;;lp U! l’lJRW(Rlll!dR’I
;;lS;;ldoJn3 ;;lp SW3 l;;lq ;;lJJ;;lA;;loq UI
‘(ç~ U;;lPUR(P(;;lJ:lM-;;lpJ;;lp JOOA S!
‘1fU;;l’lUlläaOll’lJ:ld;;lq
J;;l;;lZJRRW ‘UaäU!(lld:lq
a’lf!(;;ln;;lM JOop
(llJOOA ‘l’lJRW(Ul!dR’I-D3
;;lp lRp u;;lz;;lM;;lll U;;lpJOM ;;ll dOJ;;l
lU;;l!P pURqJ:lA l!P UI ‘u;;läJOZ al “lluU:>Ã:>;;lJ” ‘1f!PA;;l!l:>:ldS;;lJ
‘;;l!lllSU;;ldwo:> JOOA ;;l;;lWp!;;lq’lf!ppJOOMlURJ;;lA
;;lp dRq:>SU;;l;;lW

Çll
‘L9£ ‘Zlq “lP
‘iJ1DqiJa l{moS-l{lJON

‘(‘p:ll)

’06 96 66 (OLO) Jawwnu JapUO
ews08 ‘H ‘E) ‘J4P f!q uauuoMa6u! UapJOM uauumj
ua6u!l40!lU! a40S!uoJalal ‘(HZ) >If!MSf!~ E)E) 88ll
‘€ L 6aM>lelOd ‘IAN la4 uel\ a!lOaJ!a ap uee
ua>lew al Jeequa>l >If!laU!J4os l!P l4oozJal\ n lPJOM
a!l>lunJ azap JOOI\ uaa4 6u!llalS6uelaq
n ua!pul
‘uapa4weeZ>lJaM ap uel\ neal\!u la4 law
6U!WWalSUaaJaI\0 U! S! ‘6upel\Ja40JeaSaJ auep
-a6do spaaJ uel\ >If!la>lUe4Je apaw ‘6up~peles aa

‘6u!lal\aquee lOl
l>laJlS uau!aJJal4oJeasaJ aJapue do 6upel\J3 ‘puel
-ual!nq ua -uauu!q U! ualoafoJd40JeaSaJ aSJal\!p
uel\ 6upaoJ\l!n a40S!l>leJd ap ua lazdo a4oS!l
-aJoa4l ap do uf!z lSl!dsa6aOl aweu law uallnz
uapa4weez>lJaM
uf!Z ‘>IaozJapuo Ja!lemueM>I
Jeeu lee6l!n alew a604 U! 6u!llalS6uelaq
SUa!M

(-JJ\/-UIW)

woouo:>a :J.O
:l.SIJ:l.aWouo:>a
•
:uaa law 6u!>IJalSJal\ uee aua04aq
leelsaq ualsAleuewaalsAs
ua ua6!pun>lsJaa>lJal\
‘ualsPlawouooa
‘uawouooa uel\ weal-IAN la4 uI

‘Ual!nqJeep sle puepapaN
U! laMoz ‘sa!les!ue6JosJawauJapuo
ua ual\fpp
-aq ‘ua6u!llalSU! aleuO!leuJalU! ‘ua6u!llalSU!Sp!a4
-JaI\O ‘e’o uel\ l40eJpdo U! l!P :>IaozJapuo ‘I\’W’p
‘neal\!u leeUO!leUJalU! ua leeUO!leU ‘leeuo!6aJ do .
ua>l>lms6eeJI\ JaOI\Jal\ ua Jaa>lJal\ uel\ uassoldo la4
law 6!zaq JaawJapuo 40!Z lpn04 lnnlllSNI
)Irll
-3dd’VHJSN313MS~30A~3A
SaNV’1~3a3N
laH

!ltlM8tlqg

‘N

‘do ‘l:lU!:lIl:lH ‘)I ‘D :l!Z (
‘l:6 ‘zlq ‘LL61 ‘:l8ppqw

iJl{l :JiJpJO :J!UlOuo:J3 /DUO!lDUJiJ1U/ MiJN

‘r : U!

‘)[u!1

:lql :s,lIGS

‘UOSWtl!ll!M. ‘r (£

‘U:läU11AJ:lPUO U:lpJOM ~
-U:l0PJ11 ‘d11lPSU:l:lW:lä SI1103 :lp U111\ Joo SI11’p:lnp!l\!pu!
)
u
-l1lSP!!:lP I:lMOZ U11AäU!!PlSU! u:ldo U:l:l JOOp )Joo U11pU:lUU
f!Z U:l ä!U11POZ SI11 SW3 l:lq U1111lU:lJ:lqU! su!zu:l:lä J:llq
‘Uf!Z U:ll:>:lJP :lZ:lP IV ‘n11:lA!UppJ:lM do äU!)JJ:lMU:lW11S :lJ!
-:lUOW :lp do U:lqq:lq u:luun)J P:lJP pU:lä!p:lOWlUO U:l:lI:lSI~
l:lq noz U:l:lW:läl11l:lq U! J:l:lW ‘U:lMn11UJ:lA U:luun)J noz U:ll
-P!! :lp f!q noz :lp11:lJ:>Sl!:ll!P!nb!! :lll1!PUOW JOOI\ OW!Ull
‘p:l0IAU!:lq äpsunäuo
U:lPU11ISäU!!:l)J)J!MlUO :lp J1111UWOOJ
-11111l!d11)Jlp lpJOM )Jf!!:läoW ‘q:>!Z U! PI:lJ:lM :lpJ:lp :lp Jot>
:
S,O:>!S!J :lä!U:l ‘100 J:llq:>:l läJ:lq PSPlS l:lH ‘U:lqq:lq PI:lddo
-:lä S,l1lnl11A :lPU:lW:lUP:lP :lp U11AU:l:l U1111
ppqU:l:llUnW
un
:l!P ‘U:lPU111 :l~p JOOA I11JOOAlPI:lä l!G l:l:lPJOOI\ PI:lJf!Ml:l8u
U11AJ1111p :lPU11ISäU!I:l)J)J!MlUO :lp )JOO U:lqq:lq U11p ‘U
pJ~
-nwps:l8
U:lpJOA\ U:luun)J noz u:läu!U:l1 :lpJ:l:lUOP!puo:>:l8 Uil
äU!)J11w)J!nJq:lä JOOp u:l:läl:lq ‘U:lWW:llS :ll J11 dOJ1111p P!:ll:l
:lll1UO!ll1U l:lq U:ll11lSP!! :lp U11AppqppJ:lq
:lp U11AJ11 Sllllll;
:llSJ:l:l :lp U! läu11q ll1p U:l – U:ll\l1qpU11q :ll d11q:>SU:l:lW:lO :lpl
U:lUU!q l!:ll!l!q11ls :lJ!l1l:lUOW :lp lä1111ls u!J:l SW3 l:lq slV ::
‘lPnoq 8u!u:l)J:lJ :l8:lpJ:ll P!:lpq :lUJ~{ ‘.
-U! J1111q f!q ‘U:lJPJl:lq
U:lPU11ISäu!p)J)J!MlUO :lp :lZ:lp J:ll\oz’::
JOOA sU11qll11 ‘S:lP11:>!ldw! :lUJ:llX:l :lZ:lP l:lW f!z ll1p p8UllJl~A
U:lpJOM ä11W d11q:>SU:l:lW:lO :lp U11A ‘U:lqq:lq u:luun)J u:l8101\’
-:lä :l)Jf!Jäu11pq U:lPU111:lpJ:lp JOOA )Joo u:läu!!:l8:lJ U:lWO)J:l~ “
-U:l:lJ:lAO :lp ll1p 8:lA\ l:l!U lW:l:lU S:llll1 l!G ‘U11AJ1111p
8u!)JJ:llS,
-J:lA :lp U1111
)Joo lq:>!II:lM U:l :lp11Jä:llU! :ll)J!:lJ:lq :lp U111\pnoq’
-:lq l:lq U1111
U:lJ:lA:l1 :lä11JPf!q U:l:l U11)J I:lSPlS l:lH ‘pMnoq:>s;
-:lq U:lpJOM ppqU:lAJOMJ:lA
:l)J:l!l!!od :l)Jf!Jäu11l:lq U:l:l sle;
SW3 l:lq )Joo l:lOW ‘ll1l1lS :l!ssn:>s!p J:ll l:l!U u:lddeq:>su:l:lW
.
-:l0 :lS:ldoJn3 :lp JOOA 1:l0PPUP SI11:l!Un :l!P J:lAOZ JOOI\ ‘U:l
:l!Un :lJ!l1l:lUOW U:l :lq:>S!wouo:>3 :lS:ldoJn3 :lp J11eU 8:lM do
d11lS U:l:l S! l:lH ‘lq:>:lJSUe11lS:lq Uf!Z )Joo l:lq lU:l:lIlUO s:l:>oJd
ll1p U1111 s:l:>oJd:l!ll1Jä:llU!:lS:ldoJn3
U:l
l:lq U! dels :l)Jf!Jäuepqv
U:l:l SI11 PJ:l:llU:ls:lJd:lä
pJ:lM pSPlS :l)Jf!l:lpU!:ll!n l:lq ‘U:lJoq
-:lä :lws!unlJoddo

)J:l!l!!od

l!n P!l11!l!U!-SW3

l:lq l)Jf!! IV

‘(tt ()JU!! :lp U11AWJOI\ “lS:lq
-puo:>:lS” U:l:l J:l!q lJ:lJl:lq l:lq) lll1ep su!zsä!u:l ä:lMWO :lZ:lP
JOOp U:llq:>l1JpJ:lAO:lp U11A:llll1q:lä :l1:lUO!SS:l:>uo:>l:lq lllp J:lI\O
-U:lä:ll ll1l1lS JeeG ‘P!:lqJeeql1111q :l)J:l!l!!od :lp )Jf!l:lp:lOWJ:l1\
lOOJäJ:lA l!G
‘pJ:l:lS!!l1U11)J:lä u:läu!II:llSU!säu!J:lpueu!Js8u!!
-:l)J)J!A\lUO l1!A J:l!q s, ‘MGS :lp U:lpJOM :lpJ:lp U:l.L ‘lpJOM ueA
J:ll:lq l:l!U 0Ples J:ld J:l ppJ:lM :lpJ:lp :lp lepoz ‘s:l:>oJdsäu!l
-oJä:lq l:lq U111\äU!lq:>!J :lp U! u:lAf!JpJ11 U1111äs, ‘MGS u:l8eJp
-:läJ11 :lp ll1p ‘o:>!s!J l:lq lOOJäJ:lA P!:lqä!II!Mf!JA ‘(tt “MOU P!ll
l11lOl :lql U! :lSl1:lJ:>U!U11Ol P11:lllOuue:> l! ‘SlU:lW11!Jl11d I11U0!lIlU
“äU!)J:>!Jl” U! sp:l:l:>:>ns )JU!! :lql ‘ , • SS:lIUn” :U:lA:lJq:>SWO pJ:lM
PU:lJ]:lJl UOSW11!II!M JOOp ll1p ‘l!:ll!!l1UO!l!PP11 :lp U11A
11WW:lI!P
l:lq lOOJäJ:lA l!G ‘U1111lS:läJ11u:llelSp!! :lp JOOp ä!ll!Mf!JA ew
-:lq:>s l!P U! s, ‘MGS U:l)J)JOJl:lq :lp U:lPJOM :lp:l:lMl U:l.L ‘(U:lJ:l)J
-J:lA PSPlS :lll1UO!ä:lJ unq JOOp U:lPU111 :lZ:lP U!J11eM ‘:l!l!sod
:lJ:lpUOZf!q :lp JOOp lPJOM pä!PJ11eAlq:>:lJ:lä
I:lMU:lI\:l U:l:l8
-l:lq) dWI l:lq U11AU:lP:lI-SW3
:lp pU:ll!nISl!n :l!lU11lsuj :llSJ:l:l
U! J:l!q lJ:lJl:lq l:lq :dlnqsäu!I:l)J)J!MlUO
U:l :l!ll1:lJ:>-‘MGS U:lSSm
äu!pddo)J
:lp U111\WJOA :llll!lJed U:l:l wo J:l!q l:lq ll1l1ä :llSJ:l:l
U:l.L ‘U:l)JJ:lWU:l)J :l)J:l!Jp:lds :l!JP J:llq:>:l lJ:l:lq l:llSJOOI\ l:lH
‘l1W:lql- .. )JU!!” :lpnOI11 l:lq do lU11!Jel\ U:l:l l!P S! pJ11eJ:ll!n
‘)Ju11qsäu!J:llS:lAUI :lS:ldoJn3 :lp ‘100 lq:>!II:lM J:lpUOJeeM
‘U:läU!!PlSU!dlnq
:lleJ:ll11lmnw
ue11 U:lä11Jp :ll J:lAO :lZ:lP JOOp
p:lnlU:lA:l ‘U:lPU11ISäu!!:l)J)J!MlUO U11A U:lII:llS :ll äU!)J)J!q:>S:lq
J:ll U:lä11Jp:lq u:lz:lM:lä:lOl unq :lp U11A:llP:lp:lä U:l:l U:lJel)JJ:l1\

Auteur