Ga direct naar de content

Grote belegger in de schijnwerper

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 29 1992

Grote belegger
in de
schijnwerper
Op 1 februari wordt de Wet Melding
Zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (WMZ) van
kracht. Door deze wet zijn houders
met een belang vanaf 5% in een
beursfonds verplicht dit binnen dertig dagen te melden aan de directie
van het betreffende fonds en aan het
bestuur van de Stichting Toezicht
Effectenverkeer (STE). De WMZ kan
van belang zijn voor de koersontwikkeling op de Amsterdamse beurs .
Er kan zich een aantal verschillende
combinaties voordoen voor de melding van stemrecht enerzijds en
voor de melding van het procentuele aandelenbelang anderzijds, waarin ook potentiele rechten, zoals warrants, optics en converteerbare
obligaties in de berekening moeten
worden meegeteld. De WMZ vereist
dat een melding inzicht geeft in de
samenstelling van de percentages.
Afhankelijk van de wijze waarop
aandelen worden gehouden wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘rechtstreeks’ en ‘middellijk’ houderschap
van stemrecht of kapitaalbelang.
Van middellijk houderschap is bij
voorbeeld sprake indien de aandelen worden gehouden via een dochtermaatschappij. Zowel het rechtstreeks als het middellijk
houderschap wordt weer onderverdeeld in reeel en potentieel houderschap. Bij dit laatste begrip gaat het
om rechten op stemrecht en/of kapitaalbelang. Naast de initiele melding
vanaf 1 februari dient men het boven- of benedenwaarts passeren van
een percentage van 5, 10, 25, 50 en
66,66 onverwijld te melden aan de
nv alsmede aan de STE. Niet naleving van de WMZ vormt een strafbaar feit. Op overtreding van het delict kunnen zowel strafrechtelijke als
civielrechtelijke sancties worden getroffen.

Dank zij de wet ontstaat immers een
beeld van de concentraties in kapitaaldeelnemingen en stemrecht bij
ter beurze genoteerde ondernemingen.
De invoering van de nieuwe wet zal
een golf van informatie over de tot
op heden tamelijk anonieme groep
aandeelhouders opleveren. Uit reeds
publieke informatie die hoofdzakelijk betrekking heeft op belangrijke
pensioen- en beleggingsfondsen alsmede verzekeringsmaatschappijen
blijkt dat bij veel Nederlandse beursfondsen al een behoorlijk deel van
het kapitaal zich min of meer in vaste handen bevindt. Dit is mede gebaseerd op de fiscale voordelen (de zogenaamde deelnemingsvrijstelling)
die een Nederlandse houder van
een 5%-belang geniet. Verwacht
mag worden de WMZ een veel
hogere concentratie aan het licht
zal brengen. Dit zal mogelijk de aanleiding vormen tot een herbezinning
op de beurskoers van individuele
fondsen.
Het lijkt waarschijnlijk dat door de
aanmelding van belangen het aantal
ondernemingen dat zich tegen een
overname beschermt zal toenemen.
Door de invoering van de WMZ kan
een ondernemingsleiding al in een
vroeg stadium besluiten om tot bescherming over te gaan. Hierdoor
zal een beursoverval zoals de beoogde overname van Grasso door Begemann verleden tijd zijn.
Maar aangezien nu al geklaagd
wordt over een te lage waardering
van de Nederlandse beurs ten opzichte van de buitenlandse, werpt
dit een negatief licht op Amsterdam
als financieel centrum. Met name
Angelsaksische beleggers houden er
niet van als aandeelhouders geen of
slechts beperkte zeggenschap hebben.
Op korte termijn mag echter ook
een positief effect worden verwacht.
De meldingen zullen waarschijnlijk
tot een nieuwe golf van overnamespeculaties leiden, waarbij met name
fondsen op de lokale markt en parallelmarkt in de belangstelling zullen
staan. En hoewel het vaak genoeg
zal voorkomen dat dergelijke speculaties op drijfzand berusten, kan dit
tijdelijk tot forse koersbewegingen
leiden.

Invloed op beurskoersen
De primaire doelstelling van de
WMZ is het bevorderen van de doorzichtigheid van de effectenmarkt.

Deze bijdrage is ontleend aan de tweewekelijkse publikatie Beleggen met Van Lan-

scbot.