Ga direct naar de content

drs. A. de Wit

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 22 1983

drs. A. de Wit
De voorgenomen wijziging in de samenstelling van de
Commissie van Redactie (zie elders in dit nummer) betekent
dat enkele vertrouwde namen uit het colofon van ESB verdwijnen. Daaronder die van drs. A. de Wit, die bijna veertig
jaar onafgebroken aan het blad verbonden is geweest. In zekere zin vormt zijn vertrek uit de Commissie van Redactie de
afsluiting van een periode uit het bestaan van ESB.
Op 15 September 1943 trad Anton de Wit als jong economiestudent voor f. 50 in de maand in dienst van het Nederlands Economisch Instituut. Hij begon zijn loopbaan als economisch medewerker belast met verkeerswetenschappelijk
onderzoek, maar werd al spoedig toegevoegd aan de redactie
van het tijdschrift Economisch Statistische Berichten waarvoor hij bijzondere belangstelling aan de dag legde. Zijn bekwaamheden op redactioneel gebied bleken spoedig. Op 1
augustus 1945 werd hij benoemd tot assistent-redacteur, vervolgens tot plaatsvervangend redacteur-secretaris en in 1950
tot redacteur-secretaris. Deze functie vervulde hij tot 1968,
toen bleek dat de voortdurende druk van het redacteurschap
voor zijn gezondheid een te zware belasting vormde. Als lid
van de Commissie van Redactie bleef hij echter ook nadien
met raad en daad beschikbaar.
In de naoorlogse periode heeft Anton de Wit er zorg voor
gedragen dat de faam die ESB zich voor de oorlog als toonaangevend economistenblad had verworven, behouden
bleef. Zelf trad hij niet veel met artikelen op de voorgrond,
maar de formule van open forum werd onder zijn leiding
vastgehouden en verder uitgebouwd. En met speciale thema-

nummers werd de actuele economische discussie ondersteund. Kwaliteit gegarandeerd!
Het is moeilijk te zeggen wat iemand een goed redacteur
maakt, maar tot de eigenschappen waarover Anton de Wit
in ruime mate beschikt behoren in elk geval gevoel voor taal,
oog voor kwaliteit en een uiterste nauwgezetheid waarmee
hij de nooit eindigende strijd tegen de zetduivel steeds weer
in zijn voordeel wist te beslissen. En hij droeg die eigenschappen over aan een hele generatie redacteurs na hern, die
werden onderwezen in de fijne kneepjes van het gebruik van
de Nederlandse taal. Zij zullen zijn lessen niet snel vergeten.
Maar er is iets dat de vele collega’s met wie hij op de redactie van ESB heeft samengewerkt, misschien nog sterker
zal bijblijven: dat is zijn innemende persoonlijkheid. Want
behalve in het redactionele heeft Anton de Wit ook in het
persoonlijke vlak een stempel op ESB gedrukt.
L. van der Geest

Auteur