Ga direct naar de content

Depressieklachten bij één op de tien werkenden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 20 2004

Depressieklachten bij één op de tien werkenden
Aute ur(s ):
Hupkens, C. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4426, pagina 94, 20 februari 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Mensen die een hoge werkdruk ondervinden of een minder goede sfeer op het werk hebben, geven vaker aan last te hebben van
depressies en angst. Ook mensen met weinig ontplooiingskansen melden deze klachten. Mensen met weinig ontplooiingskansen en een
slechte sfeer op het werk hebben bovendien vaker gezondheidsklachten.
Depressieklachten
Van de werkenden was in 2002 één op de tien naar eigen zeggen minimaal twee weken somber of depressief. Gevoelens van depressiviteit
hangen vooral samen met de sfeer op het werk en het gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Zo had achttien procent van de mensen
met een slechte sfeer op het werk last van depressieve gevoelens, terwijl slechts acht procent van de mensen met een goede werksfeer
hier last van had. Ook mensen die een hoge werkdruk ondervinden, hebben vaker last van depressieve gevoelens. Opvallend is dat
mensen die een gemiddelde zeggenschap en verantwoordelijkheid (taakautonomie) hebben, meer te maken hebben met depressieve
gevoelens dan mensen met veel of weinig taakautonomie.
Angst en bezorgdheid
Een op de acht werkenden was in 2002 ten minste twee aaneengesloten weken angstig of bezorgd. Hoe hoger de werkdruk en hoe
slechter de werksfeer, hoe meer gevoelens van angst en bezorgdheid. Van de mensen die een hoge werkdruk ondervinden had één op de
zeven last van angstgevoelens, terwijl van de mensen die geen hoge werkdruk ondervinden één op de negen last hiervan had. Ook
mensen die niet tevreden zijn met hun beloning of die weinig ontplooiingskansen hebben, zijn vaker angstig en bezorgd dan mensen die
wel tevreden zijn of goede ontplooiingsmogelijkheden hebben.
Fysieke gezondheidsklachten
Weinig ontplooiingskansen en een slechte werksfeer gaan eveneens samen met een minder goede fysieke gezondheid. Zo had van de
mensen met weinig ontplooiingsmogelijkheden in 2002 achttien procent een minder goede gezondheid, tegen negen procent van de
mensen met veel ontplooiingsmogelijkheden. Gemiddeld vindt dertien procent van de werkenden dat zij een minder goede gezondheid
hebben.
Mensen met weinig ontplooiingsmogelijkheden en een slechte werksfeer hebben niet alleen vaker last van een hoge bloeddruk en harten vaatziekten, maar ook van malaiseklachten. Bij malaiseklachten gaat het onder meer om hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid,
rugpijn, spier- en gewrichtspijn. Ook werkenden die ontevreden zijn over hun beloning hebben meer last van malaiseklachten. Ruim
zeventig procent van alle werkenden had over een periode van twee weken last van één of meer malaiseklachten.
Christianne Hupkens
figuur 1

Figuur 1. Depressiviteit naar ontplooiingsmogelijkheden en werksfeer, 2002

figuur 2

Figuur 2. Angstgevoelens naar werkdruk en tevredenheid met beloning, 2002
figuur 3

Figuur 3. Minder goede gezondheid naar ontplooiings-mogelijkheden en tevredenheid met beloning, 2002

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur