Ga direct naar de content

De eerste helft van 1998: een tussenbalans

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 12 1998

De eerste helft van 1998: een tussenbalans
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4165, pagina 664, 4 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De economische groei in het eerste halfjaar van 1998 bedroeg volgens de eerste berekeningen 3,8% . Dit percentage ligt iets boven de
volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product van vorig jaar (3,6% ), maar ruim boven het langjarig gemiddelde.
De groei werd met name gedragen door de commerciële dienstverlening. Het productievolume lag meer dan 5% boven het niveau van het
eerste halfjaar van 1997. Vervoers- en communicatiebedrijven en de financiële diensten floreerden in de eerste twee kwartalen van dit jaar.
De goederenproducenten realiseerden een groei van iets meer dan 2%. Terwijl de bedrijvigheid in de industrie op peil bleef, daalde de
productie in de delfstoffenwinning en bij de openbare nutsbedrijven, onder meer vanwege de zachte weersomstandigheden. Net als
voorgaande jaren bleef het productievolume in de niet-commerciële dienstverlening het eerste halfjaar achter bij het gemiddelde (zie
figuur 1).

Figuur 1. Binnenlandse productie van goederen, diensten en totaal, procentuele halfjaarmutaties t.o.v. voorgaand jaar
Bestedingen
Vanuit de bestedingenkant bezien is de gezinsconsumptie, met een aandeel van zo’n 60% in het bruto binnenlands product, veruit de
grootste component. Ook in de eerste helft van 1998 stuwden de consumptieve bestedingen de economische groei op. In de eerste zes
maanden van dit jaar was het volume van de particuliere consumptie 3,8% groter dan in dezelfde periode van vorig jaar. Groeicijfers in
deze orde van grootte deden zich alleen in het begin van dit decennium voor. Werkgelegenheid, koopkracht en vermogenswinsten zijn
dit jaar de belangrijkste aanjagers van de consumptie.
Een groeiend deel van het inkomen wordt aan de meer luxe goederen en diensten uitgegeven. Vooral goederen die de woonomgeving
verfraaien, huishoudelijke apparaten en pc’s zijn populair. Kleding en huishoudelijke artikelen blijven achter bij de gemiddelde groei. Ook
bij de diensten is een tweedeling merkbaar. De consumptieve uitgaven van deze categorie lagen in de eerste helft van dit jaar 3,5% boven
het niveau van een jaar eerder. Tegenover de snel groeiende uitgaven aan vervoers- en communicatiediensten staan de relatief langzame
groei van de vaste (woon)lasten. Als vaker in tijden van voorspoed blijven de stijgingspercentages van de categorie voedings- en
genotmiddelen achter.
De inflatie, afgemeten aan de gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijsindex, bleef in het eerste halfjaar beperkt tot 2,2%. De
laatste drieënhalf jaar ligt de toename van het prijspeil op of iets boven de 2%. De uiterst geringe spreiding van de inflatiepercentages is
zowel historisch als internationaal opmerkelijk. Het beteugelen van de inflatie wordt vaak aangemerkt als een van de drijvende krachten
achter het economisch herstel.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur