Ga direct naar de content

Column

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 5 2007

column

Coen Teulings

Een ritje met de Central Line is een belevenis. Een eindeloos lang en
angstwekkend smal perron, van begin tot eind vol met mensen. Om
de drie minuten stopt er een trein, precies even lang als het perron.
Een horde mensen verlaat de trein, een andere horde wringt zich erin,
en een minuut later raast de trein weer verder. Vergelijk dat met een
Amsterdams metro station. Ook hier een eindeloos lang perron, maar
wel drie keer zo breed als in London. Her en der op het perron staan wat
mensen. Eens in de vijf minuten komt er een treintje, meestal niet langer
dan een derde van de lengte van het perron. Er stappen wat mensen uit,
er stappen er wat in, en de reis gaat verder. De onontkoombare indruk die
hieruit overblijft is dat de metrostations in London misschien wat aan de
krappe kant zijn, maar die in Amsterdam in ieder geval veel te groot. En
dat ligt ook zeer voor de hand. Uiteindelijk is London tien keer zo groot
als Amsterdam. (ESB, 9 maart 2007)

Er zijn talrijke pogingen
gedaan om met extra voo
rlichtingscampagnes en cur
sussen mensen beter ond
erlegd
hun beslissingen te late
n nemen, maar dat hee
ft weinig
uitgehaald. En als ik naa
r mezelf kijk dan is dat
een
weinig verrassende con
clusie. Uit hoofde van
mijn
functie word ik geacht
van dit soort zaken ver
stand te
hebben, maar voor mij
n eigen beleggingsbeleid
geef ik
eerlijk gezegd geen stu
iver. (ESB, 4 mei 2007
)

tt managemen
name houdt he
eiging van over
r een
De dr
taalverschaffe
rschaft de kapi
euwe
scherp, en ve
sultaat. Een ni
toekomstig re
re garantie op
en doen.
bete
n dus wonder
anagement ka
t van
wind in het m
eerste prioritei
er wijs niet de
is begrijpelijk
ederland.
Dat
managend N
ganisatie van
de belangenor
om te applauvakbond vragen
gunis zoiets als de
Het
de ontslagver
schaffing van
eren voor de af
diss
06)
november 20
ning. (ESB, 3

Coen Teulings schreef
van september 2006 tot
september 2007 als vaste
columnist in ESB. Hieronder
volgt een selectie van enkele
uitspraken uit zijn columns
van het afgelopen jaar.

Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen.
Zij kunnen efficiënter werken, omdat zij een lagere
rendementseis kunnen hanteren.†Dit is zoiets als de
zwartwerker die beweert dat hij efficiënter is omdat
hij geen btw in rekening hoeft te brengen. (ESB, 8
november 2006)

Lid van de vereniging van
ouders van hoogbegaafde leerlingen wo
rd je eigenlijk alleen
als je kind vanwege haa
r hoge begaafdheid
gedragsmoeilijkheden
heeft, niet omdat je
haar speciale talenten
op school beter wil
benutten. (ESB, 13 juli
2007)

De redactie van ESB is
Coen Teulings erkentelijk voor zijn
bijdragen en bedankt hem voor
deze inzet. De column zal vanaf
december worden voortgezet door
Henriëtte Prast.

ESB

5 oktober 2007

591

Auteurs