Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 5 2007

ceteris paribus
Colofon

ESB-Top 10

Vraag v/d week

Landen met de meeste CO2-uitstoot in
metrische ton per capita in 2004

1

Qatar

69,2
38,0

aan Roy Thurik, hoogleraar economie en onder­

2

Koeweit

nemerschap, Erasmus Universiteit Rotterdam

3

Verenigde Arabische Emiraten

37,8

4

Luxemburg

24,9

5

Trinidad en Tobago

24,7

6

Brunei

24,1

Is een academische opleiding
een vereiste om succesvol te
ondernemen?
Absoluut niet. Eerst even naar onderzoek
kijken. Dat is niet eenvoudig want de
relatie tussen opleiding en de ondernemerschapsbeslissing leidt onder het vervelende
endogeniteitsprobleem. Er zijn vaak achterliggende variabelen die de keuze voor een
bepaald type opleiding en de beslissing om
ondernemer te worden beïnvloeden. Je zal
maar steenrijke ouders hebben. Waarom
zou je dan moeite doen voor een opleiding
of risico lopen met ondernemerschap? Of
er nu wel of niet voor endogeniteit gecorrigeerd wordt, we zien dat er een niet-lineaire
relatie is tussen opleiding en ondernemerschap. De middenopleidingen geven een
hogere kans op ondernemerschap dan de
lagere en de hogere opleidingen. Dit resultaat is een beetje aan het schuiven. Steeds
meer hoger opgeleiden kiezen voor ondernemerschap. Dit is opmerkelijk aangezien
de arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden goed
is en er dus geen push effect is naar ondernemerschap toe. Er zijn dus pull effecten.
Hoger opgeleiden zien kansen die anderen
niet zien. Zijn mensen eenmaal ondernemer dan is er een duidelijk positief effect
van opleiding op de mate van succes. Maar
om nu te zeggen dat een academische
opleiding een vereiste is?! Wel is het zo
dat de academia steeds minder geneigd is
ondernemerschap te ontmoedigen. Maar
dat is een ander verhaal.

7

Bahrein

23,9

8

Nederlandse Antillen

22,2

9

Aruba

21,3

10

Verenigde Staten

20,4

Bron: http://en.wikipedia.org o.b.v. gegevens van het
ministerie van Energie in de VS

Uit de oude ESB-doos
We gaan hoe langer hoe meer hooren van landgenooten die zoo ,,wijs†zijn om onze hooge
belastingen te ontloopen. Ze zijn er vaak wat
trotsch op, dat ze zich niet laten villen door den
Hollandschen fiscus. ,,Verbeeld je, in een goed
klimaat te kunnen leven in luxe-hotels of wel in
een ruim huis met veel bediening, met een auto,
of misschien zelfs twee, en dan met de belastingen inbegrepen nog niet eens uit te geven, wat je
in Holland alleen al naar den belastingontvanger
kunt brengen of gireeren! Je bent dan wel mal als
je in Holland blijft. Hier in het buitenland kunt ge
goed leven en nog wat opleggen ook voor de kinderen, die wellicht thuis de zaken voortzetten.
En als je hier komt om
te sterven, dan erven
zij het bedrijf nog ook
zonder noemenswaard
successierechten te
betalenâ€.
Bron: Van Gijn, A. (1926)
Belastingvlucht, ESB,
11(550), 624–626

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

608

ESB

5 oktober 2007