Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 19 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Bert Tieben, Senior onderzoeker mededinging en
regulering bij SEO Economisch Onderzoek.

In welke sector zijn er verbeteringen mogelijk
in het toezicht op eerlijke concurrentie?
Overal waar de politiek zich actief bemoeit met
marktwerking. De voorbeelden liggen helaas
voor het oprapen. De NMa heeft de postmarkt
bestempeld tot een van zijn prioriteiten in
2008. Prachtig streven, maar zinloos als de
Tweede Kamer alweer gehoor geeft aan de
pressie van de vakbeweging om de liberalise­
ring een jaartje uit te stellen. Een slag in het
gezicht van de nieuwkomers op de postmarkt
die moeten slikken dat een onbetrouwbare

De wereld volgens Ottow:

overheid de incumbent beschermt. Tweede
voorbeeld: steunverlening aan het bank- en
verzekeringswezen. Wat hier gebeurt is onge­
kend. De overheid verleent miljardensteun aan
een sector die we even geleden nog zagen als
de basis voor het Holland Financial Centre,
ofwel een cluster met toekomst. Minister Bos
onderstreept dat de steun bedoeld is om in
essentie gezonde bedrijven te steunen tijdens
de kredietcrisis. Daarmee zet hij het staats­
steunregime bij het grof vuil. Er bestaan com­
munautaire “richtsnoeren inzake reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkhedenâ€. Maar die zijn bedoeld voor,
precies, ondernemingen in moeilijkheden en
niet voor in essentie gezonde bedrijven. Het
feit dat de steunoperaties van Bos door de
Commissie zijn goedgekeurd bewijst dat de
knieën van Kroes minder sterk zijn dan de
Nederlandse pers placht te beweren.

ESB-Top 10
Best renderende beurzen in de 20e eeuw.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zweden
Australië
Verenigde Staten
Canada
Nederland
Groot-Brittannië
Denemarken
Zwitserland
Duitsland
Japan

Bron: Financial Times

Uit de oude ESB-doos
“De voornaamste bepalingen van de Arbeidswet 1919, voorzoover deze betrekking heeft op de arbeid
in broodbakkerijen, bestonden in het verbod van den nachtarbeid en in het verbod van den verkoop
van versch brood in de morgenuren. Het eerste verbod heeft vooral de kosten van onze broodvoorziening nadeelig beïnvloed, terwijl het tweede meer de aantrekkelijkheid van het
broodgebruik heeft geschaad. In hoeverre de algemeen erkende vermindering
van broodgebruik aan dit verkoopverbod moet worden toegeschreven is natuurlijk moeilijk na te gaan. De actie, die den laatsten tijd gevoerd wordt om versch
brood weer voor het ontbijt verkrijgbaar te doen stellen, getuigt voldoende van
de waarde, die een groote categorie van de verbruikers daaraan toekent.â€
Ammerlaan, B. (1936) De invloed van de arbeidswet op de kosten van onze brood­
voorziening, ESB, 21(1061), 314

800

ESB

93(4550) 19 december 2008

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.