Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 16 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week
Vraag van de week aan Gerrit de Wit, verbonden
aan het EIM.

De landen die het meeste papier recyclen
In tonnen per 1.000 inwoners (2006).

1

Zwitserland

167

2

Zweden

165
158

3

Is de overheid te restrictief bij het
bepalen van de openingstijden
voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf?
Het kabinet overweegt gemeentes strikter te
gaan houden aan het maximum van twaalf
koopzondagen per jaar. Hiermee is het
vraag­ tuk van verruiming van openingstijden
s
weer actueel. Wat zijn de economische effecten hier ook al weer van? Allereerst is er
een generiek effect voor het bedrijfsleven.
Consumenten hebben meer en langer de tijd
om te besteden. Daardoor worden bestedingen minder vaak uitgesteld, zodat deze
toenemen en daarmee neemt ook de economische bedrijvigheid toe. Daarnaast is er een
substitutie-effect. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is over het algemeen minder goed
toegesneden op langere winkeltijden dan het
grootbedrijf. Door dit concurrentienadeel zal
het mkb terrein verliezen aan het grootbedrijf. Een verruiming van openingstijden is
dus goed voor het bedrijfsleven, waarbij het
grootbedrijf zonder meer profiteert (generiek
en substitutie-effect werken beide positief)
en waarbij de gevolgen voor het mkb beperkt
zijn (generiek en substitutie-effect mitigeren
elkaar). Er zijn natuurlijk ook economische
voordelen voor de consumenten. Meer
koopzondagen betekent immers meer keuzevrijheid in het moment van besteden en
kortere wachttijden in de winkel. Niet meer
eindeloos wachten op een verkoper bij het
kopen van schoenen op de zaterdagmiddag.
Kortom, vanuit economisch perspectief,
zou het kabinet juist moeten streven naar
meer in plaats van minder koopzondagen.

Oostenrijk

4

Nederland

155

5

Verenigde Staten

144

6

Duitsland

141

7

Finland

135

8

Japan

117

9

Noorwegen

98

10

Frankrijk

94

Bron: Compare Infobase Ltd

Uit de oude ESB-doos
De cijfermatige weergave van het economisch en
maatschappelijk gebeuren neemt in ons heden­
daags bestel een belangrijke plaats in. De recen­
telijk uitgekomen reeksen cijfers van het CBS naar
aanleiding van het zestig-jarig jubileum bewijzen
dit nogmaals. Deze cijferreeksen beschrijven,
of liever becijferen, een aantal facetten van de
e
­ conomische en sociale geschiedenis van ons
land sedert de eeuwwisseling. Het is verrassend te
ervaren hoe boeiend een boek kan zijn, dat niets
bevat dan dorre cijfers. Boeiend voor degenen,
die weten, welke gebeurtenissen er achter de
nuchtere cijfers schuil gaan. Voor hen doen de
reeksen bewogen perioden uit het recente verleden
herleven. (…) Ook ontwikkelingen zijn af te lezen
uit de cijfer­ eeksen van het CBS; zo mogen wij
r
uit de cijfer­ eeksen opmaken dat de Nederlander
r
thans zes centimeter langer is en twintig jaar lan­
ger leeft dan zijn voorvader uit 1900. (…) Op de
b
­ elangrijkste vraag blijven
de sprekende cijfers van het
CBS het antwoord echter
schuldig, want geluk en
tevredenheid lenen zich niet
voor massale waarneming en
cijfermatige verwerking.
Bron: J.H. Zoon, Sprekende
cijfers, ESB, 6 mei 1959, 123.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

320

ESB

93(4535) 16 mei 2008