Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 14 2007

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Han de Jong, Chief Economist ABN AMRO

Wordt de euro
binnenkort de nieuwe
wereldmunt?
Nee, de euro gaat de dollar niet snel
inhalen als wereldmunt, maar zal wel binnenkort een tweede sleutelvaluta, naast
de dollar, worden. Onze munt voldoet aan
de eisen die je kunt stellen aan een wereldmunt wat betreft omvang en openheid
van de economie, diepte van de financiële
markten, monetaire stabiliteit en de diverse governancestructuren. Wat echter
de doorslag gaat geven voor de rol van de
euro is iets dat er ogenschijnlijk niets mee
te maken heeft: de inflatie in opkomende
economieën. Veel van deze landen hebben hun munt op de een of andere manier
aan de dollar gekoppeld. Om die koppeling
ondanks opwaartse druk vast te houden
hebben ze jaren tegen hun eigen munten
geïntervenieerd en soms de eigen rente
relatief laag gehouden. Dit leidt uiteindelijk
bijna onvermijdelijk tot hogere inflatie. De
nu in deze landen inderdaad versnellende
geldontwaarding geeft het naderende failliet aan van dit beleid. Veel van deze landen zullen overstappen op een koppeling
aan een mandje waarin de euro een even
prominente rol zal spelen als de dollar.
Daardoor zal de euro een groter deel van de
internationale reserves gaan uitmaken en
zal onze munt vanzelf tot tweede wereldmunt worden.

ESB-Top 10
Sterkste merknamen naar marktwaarde in
2007, in miljarden euro’s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coca-Cola (VS)
Microsoft (VS)
IBM (VS)
General Electirc (VS)
Nokia (FIN)
Toyota (JAP)
Intel (VS)
McDonald’s (VS)
Disney (VS)
Mercedes-Benz (D)

44,18
39,70
38,61
34,87
22,79
21,69
20,93
19,88
19,75
15,94

Bron: Businessweek (2007) http://bwnt.businessweek.
com/interactive_reports/top_brands/

Uit de oude ESB-doos
Op 1 Juli zijn de bepalingen van het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Hieraan is in de
pers betrekkelijk weinig aandacht besteed, hetgeen opmerkelijk is, aangezien de geschiedenis
van de totstandkoming bewogen was.
Wat (…) de parlementaire behandeling heeft
vertraagd, is de queastie inzake de beslissing
van ontslaggeschillen. (…) De Stichting van de
Arbeid (…) had hiervoor grote belangstelling,
omdat de practijk van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen, krachtens hetwelk voor de
meeste ontslagen toestemming van de directeur
van het gewestelijk arbeidsbureau nodig is, (…)
met name werkgevers niet bevredigde. (…) De
B.B.A. vormde een steen des aanstoots, omdat
men had gehoopt dat met het nieuwe ontslagrecht verlost te geraken van de ambtelijke contrôle op het ontslag.
Minster Donker hield echter een vaste koers
en bleef staan op het (…) standpunt, dat (…)
contrôles [van gewestelijk arbeidsbureau en rechter, red.]
elkaar niet overlappen, doch
(…) aanvullen.
Bron: Esveld, N.E.H. van (1954)
Het nieuwe ontslagrecht. ESB,
39 (1936), 549–552.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

768

ESB

14 december 2007