Auteur

Wouter Vermeulen

Ziekenhuiskeuze van patiënten draagt weinig bij aan doelmatiger zorg

Zorgverzekeraars maken met ziekenhuizen afspraken over prijs en kwaliteit. Dat bevordert de doelmatigheid van de zorg als verzekerden vervolgens ook kiezen voor het door de verzekeraar aanbevolen ziekenhuis. Maar in hoeverre houden patiënten bij hun ziekenhuiskeuze in de praktijk rekening met kwaliteit?

Financiering Rijk maakt gemeente-investeringen procyclischer

Gemeente-investeringen zijn na de crisis fors gekelderd. Doordat de omvang van het gemeentefonds de uitgaven van het Rijk volgt, moesten gemeenten bezuinigen. Kan het Rijk gemeente-­investeringen via een andere financieringssystematiek stabieler maken?

Vergunninghouders trekken weg uit dunbevolkte gebieden

De vertrekkans van uitgeplaatste vergunninghouders varieert van 36 procent in de regio Rijnmond tot 71 procent in de regio Gooi en Vechtstreek.

De verdeling van Rijksgelden kan eenvoudiger en doelmatiger

De financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeente staan ter ­discussie, onder meer vanwege de complexiteit van de verdeling en de beperkte ruimte voor verschillen in lokaal beleid. Kan een andere verdeling van Rijksgelden deze knelpunten verminderen?

Betere afweging met meer lokale belasting


Samenhang bij decentralisaties in het sociaal domein


Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren


Rijksuitkering aan lokale overheid slaat neer in woningprijs