Auteur

Trudie Schils

Een plusklas voorkomt onderpresteren in het voortgezet onderwijs

Zeer slimme leerlingen presteren vaak onder op de middelbare school, bijvoorbeeld door verveling of omdat zij nooit hebben geleerd om te leren. Kan het onderpresteren worden tegengegaan door begaafde leerlingen in het basisonderwijs in deeltijd aangepast onderwijs aan te bieden, via plusklassen?

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig

Het verschil in onderwijskansen is groot en is de laatste decennia constant gebleven. Deze verschillen blijken al jong te ontstaan en zijn hardnekkiger dan uit de toetscijfers naar voren komt.

Lessons from education experiments


Uit het veld: Experimenten in onderwijsbeleid


Een nieuw curriculum voor de middelbare school


Statistiek


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Participatietop of participatieflop


Ontslagbescherming in cao's