Auteur

Toep van Dijk

Niet kiezen in de begroting, is kiezen voor meer zorg en minder onderwijs

De periode van verkiezingsprogramma’s, doorrekeningen, formeren en het regeerakkoord staat voor de deur. In deze tijd worden de effecten van de politieke beleidsplannen voor de komende jaren in kaart gebracht. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de effecten van de plannen zelf. Is dat terecht?

Schoolsluiting schaadt economie op termijn fors

In december 2020 werden de scholen voor de tweede keer gesloten in de strijd tegen het coronavirus. Een overzicht van de internationale literatuur leert dat dit vooral op de lange termijn negatieve effecten kan hebben op de economie en de kansengelijkheid.

Inkomensgelijkheid en automatische stabilisatie gaan samen

Landen gebruiken belastingen en sociale zekerheid om de inkomensverdeling te beïnvloeden. Het is aan de politiek om een keuze te maken over de mate van inkomensherverdeling. Deze keuze heeft ook invloed op de mate waarin belastingen en sociale stelsels bijdragen aan automatische stabilisatie van het inkomen bij economische schokken.

Lage rentelasten ondanks toename overheidsschuld

Lage rentelasten ondanks toename overheidsschuld

Structureel begrotingssaldo vertroebelt door lage rente

Het structurele begrotingssaldo is de afgelopen jaren in veel eurolanden verbeterd. Hoewel dit op het eerste gezicht duidt op gezondere overheidsfinanciën, vertelt dit niet het hele verhaal.

Aanwijzingen voor procyclisch beleid eurolanden

Uit de lenteraming van de Europese Commissie blijkt dat de economie van de eurozone verder aantrekt. Tegelijkertijd spannen veel lidstaten zich dit jaar minder in om begrotingstekorten terug te dringen.

De argumenten voor een Europese stabilisatiefunctie zijn helemaal niet zo sterk

Wie het debat over de toekomst van de eurozone volgt, zal vaak lezen dat voor een goede werking van de muntunie een eurozone-begroting met stabiliserende werking nodig is. Maar hoe sterk is de economische onderbouwing voor dit pleidooi?

Steeds meer landen in preventieve arm van het SGP

Sinds 2010 zijn er in veel lidstaten serieuze inspanningen geleverd om het structurele begrotingstekort terug te dringen, maar sommige landen zijn nog ver van de middellangetermijndoelstelling verwijderd.

Europese economieën lopen behoorlijk synchroon

De ontwikkeling van outputgaps van de twaalf oorspronkelijke landen in het eurogebied is tussen 1999 en 2017 behoorlijk symmetrisch. Voor Griekenland en Spanje valt op dat de dispersie van de outputgaps groter was dan voor andere landen.

Begrotingstekort en overheidsschuld in Europa

Door bezuinigingsmaatregelen en hervomingen zijn de begrotingstekorten de afgelopen jaren aanzienlijk teruggedrongen. In totaal zijn er nu nog vier EU-lidstaten onderhevig aan de buitensporigtekortprocedure.

Statistiek: Ontwikkeling van het ondernemersklimaat

Nieuwkomers in de EU laten de afgelopen jaren een flinke verbetering van het ondernemersklimaat zien.

Statistiek: De afbouw van probleemleningen in het eurogebied

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis en de daaropvolgende economische neergang is vanaf 2007 het aantal niet-presterende leningen toegenomen in veel ontwikkelde economieën. In het eurogebied was de toename geprononceerder dan in de VS.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek