Auteur

Roel Jongeneel

Voor een natuurinclusieve landbouw zijn nieuwe verdien­modellen nodig

Zowel het herstel als de versterking van de agrarische biodiversiteit is urgent. Er is een vorm van landbouw nodig die niet alleen gericht is op de topproductie van agrarische producten, maar ook op de kwaliteit en de instandhouding van de productiemiddelen zoals de bodem, de agrobiodiversiteit en het landschap. Wat is er nodig om tot een duurzaam verdienmodel te komen?

Beprijzing beperkt nadelige milieu­effecten landbouw

De landbouw speelt een belangrijke rol bij de uitstoot van ammoniak en methaan. Om die emissies te reduceren worden er door de sector en de politiek allerlei plannen bedacht. Alle plannen doen een beroep op een ruime inzet van publieke middelen. Emissiebeprijzing is een hierbij een kosteneffectief instrument.

Brexit: De gevolgen van een Brexit voor de Nederlandse en Britse landbouw


Het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar 2020


Investeren in het landelijk gebied


Schijn en werkelijkheid van de EU-landbouwhervormingen


Natuur in Nederland: kosten-batenanalyse van de ecologische hoofdstructuur


Zonder etikettering geen welvaartswinst


De witte motor kan sneller lopen