Auteur

Roel Beetsma

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Kabinet – beken kleur voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie

Er ontbreekt in Nederland een heldere politieke visie over ­Europa, en dit verzwakt onze onderhandelingspositie. Bij een voorkeur voor verdere integratie van de Europese Unie (EU) passen andere beleidspakketten dan bij een voorkeur voor meer marktwerking.

Laat helder advies Studiegroep Begrotingsruimte niet los

Voor een nieuw kabinet vormt in de regel het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte het uitgangspunt. Volgens sommigen is dit advies te behoudend. En vooral zorgbestuurders pleiten ervoor om meer zorguitgaven te financieren vanuit een hogere overheidsschuld. Het verder laten oplopen van de schuld leidt echter tot het doorschuiven van verplichtingen naar de volgende generatie en op termijn tot onhoudbare overheidsfinanciën.

Centralisering van EU-beleid infectieziekten kan op steun rekenen

Infectieziekten zoals corona kennen geen landsgrenzen, maar toch is de bestrijding ervan nog steeds primair een nationale aangelegenheid. Met een gezamenlijke inkoop, opslag en toewijzing van medische middelen op EU-niveau kunnen infectieziekten sneller bestreden worden. Maar zou daar onder burgers draagvlak voor zijn?

Hogere welvaart als inflatierisico van pensioen beter kan worden afgedekt

Als de inflatie stijgt, zouden pensioenen mee moeten stijgen om de koopkracht na pensionering op peil te houden. Het volledig afdekken van inflatierisico’s is in de huidige praktijk niet mogelijk. Hoe groot zijn de welvaartsverliezen als gevolg hiervan? En hoe kunnen deze risico’s wel afgedekt worden?

Kapitaaldekking in pensioen­stelsel moet behouden blijven

In de afgelopen jaren is de rente tot een historisch zeer laag niveau gedaald. Als gevolg hiervan heerst er een steeds bredere opvatting dat kapitaaldekking eigenlijk niet meer rendabel is voor de pensioenopbouw.

Herverdeling van universitaire middelen leidt niet tot meer techneuten

Meer geld voor de technische universiteiten en bètaopleidingen, ten koste van alfa, gamma en medische wetenschappen, is kortzichtig en slecht voor de werkgelegenheid.

Stabiliteits- en Groeipact is toe aan grondige herziening

Het Europese Stabiliteits- en Groeipact is ooit ingevoerd als ‘extra garantie’ om de budgettaire discipline van eurolanden te ­garanderen. De onvrede over het pact is in de loop der tijd zo groot geworden, dat er een breed gedragen gevoel is dat een grondige herziening noodzakelijk is. Het Europees Begrotingscomité doet een voorstel.

Meer financiële veiligheid door meer pensioenbeleggingen

Door de wereldwijde financiële crisis is er steeds meer aandacht voor systeemrisico’s, de risico’s voor het financiële systeem als geheel. Hierbij wordt vooral naar banken en verzekeraars gekeken, terwijl pensioen­fondsen weinig aandacht krijgen. Beetsma et al. onderzoeken daarom de bijdrage aan het systeemrisico van pensioenfondsen.

Door fixatie op langdurige stagnatie mis je veel

Structurele factoren, zoals een vertraging in de wereldhandel en beleidsonzekerheid, zijn overtuigendere verklaringen voor de lage groei dan een langdurige stagnatie.

De systeemrelevantie van Nederlandse pensioenfondsen


Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Canon deel 18: Pensioenen


Opsplitsing pensioenfondsen inefficiënt


De verplichtstelling van de Nederlandse pensioenen


De gevolgen van het pensioenakkoord voor de staatsschuld


Aanpassingen voor een fair pensioenakkoord


De Griekse schuldencrisis


Het financieel toetsingskader van de pensioenen geëvalueerd


Op weg naar houdbare overheidsfinanciën


Ooggetuigen: Schuld en crisis


Herstelplannen, bestedingseffecten en continuïteit


Pleidooi voor herstructurering Europese financiële toezicht


Mening: Inflatie is onsterfelijk


CDC en de rol van de werkgever in de pensioenregeling


Fiscus en statisticus misleid


Vergrijzing, arbeidsaanbod en collectieve lasten


Risico-aversie in Lingo!


Monetaire instituties en politiek


Handel met voorwetenschap en marktefficiëntie