Auteur

Rick van der Ploeg

In memoriam Arnold Heertje (1934–2020): Eigenzinnige econoom die niet reproduceerbaar is

Op 4 april overleed Arnold Heertje. Met hem is er een markant, scherpzinnig, eigenzinnig en betrokken econoom heengegaan, die grote bijdragen heeft geleverd aan de naoorlogse economiebeoefening, het economie­onderwijs en het economische debat in Nederland.

Klimaatbeleid: uitdagingen en belemmeringen

Als de uitstoot van CO2 niet verandert en bestaande kolencentrales openblijven tot aan het eind van de normale economische levensduur worden de klimaatdoelstellingen van Parijs zeker niet gehaald. Alle landen moeten dus een zeer ambitieus klimaatbeleid voeren. De voorstellen in het concept-Klimaatakkoord zijn vooralsnog onvoldoende ambitieus, worden veel te langzaam ingevoerd en bieden te weinig duidelijkheid voor de lange termijn.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Een brede vermogensmaatstaf

We moeten niet naar inkomen, maar naar alle bestanddelen van vermogen en schulden kijken als we een oordeel willen vellen over hoe iemand ervoor staat. Dat geldt ook voor een natie.

Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit. Ongewijzigd beleid leidt tot grote schade. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dit kunnen voorkomen tegen overzienbare kosten, mits we inzetten op doelmatig beleid.

Klimaatbeleid dreigt te verzanden in de polder

Vergeet de klimaattafels en voer nu samen met buurlanden een oplopende belasting in op CO2-emissies, beginnend met veertig à tachtig euro per ton CO2. Gebruik de inkomsten om lage in­komens, en niet de CO2-intensieve sectoren, te compenseren.

Zespuntenplan voor duurzame groei

Het Nederlandse milieubeleid is pover vergeleken met de rest van Europa.

Canon deel 8: Openbare financiën


Nudge voor beleid


Nudge voor beleid


Pierson-penning voor Heertje


Mondiale crises rampzalig voor ontwikkelingslanden


PvdA - Naschrift: Tweesnijdend zwaard is een 'canard', ESB 3912, jaargang 78.


Pensioenfinanciering en het mannaprincipe


Nieuw zorgstelsel veroorzaakt explosie premies en ondermijnt solidariteit


Minder files


Koninginnedag-effect


Starten maar


Lagere lasten voor de onderkant


Wanneer werken loont


Kruissubsidies en deregulering


Het basisinkomen is een utopie


Ontwikkelingshulp: zegen of vloek?


De hoogste prioriteit


Voer voor vrouwen


Werkt een 'Robin Hood'-beleid?


Voer voor politici


Voer voor specialisten


Wat doe je met bijklussers?


De vermoedelijke ineffectiviteit van de WAO-maatregelen