Auteur

Reyer Gerlagh

Met vereende krachten kan de energieprijs sneller omlaag

Energiebesparende maatregelen renderen maatschappelijk meer dan voor ieder individu afzonderlijk. Dat maakt een strenger energiebesparingsbeleid wenselijk. Het kabinet zou een voorbeeld moeten nemen aan de buurlanden en meer ge- en verboden moeten invoeren.

Hervorming van Europees emissiehandelssysteem is effectief en biedt kansen

Na een rigoureuze hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in 2018 reageert het aanbod van emissierechten voortaan op de vraag. Is dit de oplossing voor de (te) lage prijs van emissierechten?

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Circulaire economie hoeft niet ten koste te gaan van groei en innovatie

De regering streeft naar een circulaire economie in 2050. Waarom is dat wenselijk, wat is er voor nodig en gaat het niet ten koste van innovatie en de economische groei?

Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit. Ongewijzigd beleid leidt tot grote schade. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dit kunnen voorkomen tegen overzienbare kosten, mits we inzetten op doelmatig beleid.

Lessen voor het Nederlandse klimaatbeleid

Een samenvatting van de belangrijkste beleidslessen van de preadviezen.

Inleiding KVS Preadviezen 2018

De bijdragen in deze bundel geven inzicht in de opgave waar we ons als Nederland voor gesteld zien. Ze zijn geschreven door een keur van auteurs met zeer diverse achtergronden (economen, maar ook geografen en milieukundigen) en met een gedegen kennis van zowel wetenschap als beleid.

KVS Preadviezen 2018: Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes

Redactie door Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh

Groene groei als coördinatieprobleem

Reyer Gerlagh bespreekt de artikelen uit het ESB themanummer Groene groei. Onvoldoende inzicht in verschil tussen economische effecten van milieubeleid op korte en lange termijn maakt beleid inconsistent en onbetrouwbaar.

Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU

Leiden groenere autobelastingen tot een zuiniger wagenpark?