Auteur

Paul de Beer

Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies

In het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele premies, zijn alle generaties beter af.

Arbeidsmarktbeleid is te wispelturig

Ook tijdens de hoogconjunctuur, die nu ten einde is gekomen, is Nederland er onvoldoende in geslaagd om veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wat moet er gebeuren om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen?

Inleiding door Paul de Beer: De eindjes aan elkaar knopen, vier jaar na Piketty

Na jarenlang bijna afwezig te zijn geweest op de maatschappelijke agenda werd de ongelijkheid van inkomens en vermogens door Piketty weer een hot topic. Waar staan we nu, vier jaar later?

Globalisering en flexibel werk gaan niet vanzelfsprekend samen

Uit een analyse van gegevens van Nederlandse bedrijfssectoren over de periode 2004–2014 blijkt dat flexibilisering van werk niet door globalisering veroorzaakt wordt.

De baan voor het leven is nog springlevend

Veel van de mannelijke werknemers werken al vanaf hun dertigste levensjaar in dezelfde werkkring.

Keuzevrijheid in het pensioenstelsel


Arbeidsverhoudingen onder druk (Preadviezen 2013)

De collectieve arbeidsverhoudingen in Nederland staan onder druk. De organisatiegraad van de vakbonden daalt al jaren, waardoor nog minder dan een op vijf werknemers vakbondslid is. Binnen de vakbeweging rommelt het. In deze preadviezen wordt de (veronder)stelling dat collectieve arbeidsverhoudingen de werking van de arbeidsmarkt verstoren, kritisch tegen het licht gehouden en van kanttekeningen voorzien.

Langetermijnperspectieven voor flexwerkers


De arbeidsmarkt van ouderen


Socialezekerheidsgebruik over de levensloop


Ooggetuigen: Een ommekeer in het arbeidsmarktbeleid


Krapte arbeidsmarkt verdwijnt uit zicht


Hogere arbeidsparticipatie kan kostenstijging AOW niet voorkomen


Flexibilisering vergroot conjunctuurgevoeligheid


Flexibilisering maakt banengroei fragiel


Rotterdam moet hoogopgeleiden lokken


Laat een Arabier niet de onderkant van uw schoenen zien!


Weg naar werk vol hindernissen


Arbeidsparticipatie biedt geen garanties


Demografie en economie


Meer participeren of slimmer produceren?


Beleid behoeft meer informatie en flexibiliteit


Ouderen blijven steeds langer werken


De deeltijdbaan als smeerolie


De paradox van banengroei en armoede


De vergrijzing is structureel!


De arbeidsmarkt van de toekomst


Stijging participatie ouderen fragiel


Geen wonder voor langdurig werklozen


Laag opgeleiden: minder kans op een baan, meer kans op ontslag