Auteur

Patrick Koot

Intergenerationale inkomens­mobiliteit naar migratieachtergrond

Nederland kent aanzienlijke inkomensverschillen tussen groepen met en zonder migratieachtergrond. Het verkleinen van deze verschillen is een belangrijke beleidsopgave om de kansenongelijkheid en het onbenut arbeidspotentieel tegen te gaan. In dit preadvies onderzoeken we in welke mate de inkomensverschillen naar migratieachtergrond over de generaties blijven bestaan.

Arbeidsmarkt is voor werknemers niet dynamischer geworden

Het heersende beeld is dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt, maar dat is niet terug te zien in de bewegingen van werknemers tussen bedrijven, en van en naar de arbeidsmarkt.

Huurtoeslag steeds vaker achteraf teruggevorderd

Voor huishoudens blijkt het lastig om vooraf in te schatten op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben, bijvoorbeeld omdat het inkomen of de huishoudenssituatie verandert. Daarom wordt bij zeven op de tien huishoudens de huurtoeslag achteraf gecorrigeerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Naar eenvoudigere inkomensafhankelijke regelingen

Een neveneffect van de toegenomen inkomensafhankelijkheid van kortingen en toeslagen is dat het belasting- en toeslagenstelsel steeds complexer wordt. Voor huishoudens is het zeer lastig om in dit stelsel de gevolgen te kunnen overzien van een wijziging in bijvoorbeeld het loon of de huishoudenssituatie.

Kinderen van migranten verdienen gemiddeld minder

Bij eenzelfde inkomen van de ouders hebben kinderen met een migratieachtergrond gemiddeld een lagere inkomenspositie dan kinderen zonder migratieachtergrond.

Marginale belastingdruk niet altijd lager door regeerakkoord

Een van de grote fiscale maatregelen in het regeerakkoord Rutte III is de invoering van het tweeschijvenstelsel. Dit betekent dat de ­marginale belastingtarieven vlakker verlopen, maar dat zal niet voor alle ­werkenden een lagere marginale belastingdruk tot gevolg hebben.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Uit modelberekeningen van het CPB blijkt dat het mogelijk is de inkomstenbelasting te vereenvoudigen zonder dat dit leidt tot aanzienlijke koopkrachteffecten voor huishoudens.

Inkomen van zelfstandigen in crisistijd


Arbeidstekorten in de zorg


Schaal en zorg


Onderwijsbureaucratie in perspectief


Werken aan winst in de sociale werkvoorziening


Energiebesparing in de Nederlandse industrie