Auteur

Maarten Camps

Werkloosheid voorkomen is beter dan genezen

Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, en werk speelt daarbij een cruciale rol. De overheid moet een meer actieve rol aannemen bij werkloosheidpreventie en de bevordering van arbeidsmobiliteit.

Nieuwjaarsartikel: Onze economie vraagt om meer Europese ambitie

De ontwikkeling van hoogwaardige technologie gaat in China en de VS harder dan in Europa, en het vermogen van overheden om bedrijven te belasten komt daarbij toenemend onder druk te staan. Wat kunnen we doen om onze economische positie te ­versterken en bedrijven in de toekomst effectief te blijven ­belasten?

Nieuwjaarsartikel: Sturen op economische groei

De pieken en dalen in de economie hebben te veel invloed op het beleid. Voor het vergroten van onze welvaart is het van belang om de structurele economische groei te verhogen en de conjunctuuruitslagen van de economie te verkleinen. Het onderwijs en de woningmarkt bieden daartoe mogelijkheden.

New year's article 2018: Maintaining focus amid blurring boundaries

Boundaries are increasingly blurring, whether that is between countries, between sectors, or between producers and consumers. As boundaries blur, we should consider redesigning them. This article explores the blurring of boundaries through globalisation, digitisation and sustainability.

Nieuwjaarsartikel 2018: Scherp zijn bij vervagende grenzen

Grenzen vervagen – tussen landen, maar ook tussen sectoren, en tussen producenten en consumenten. En waar grenzen vervagen, zijn nieuwe grenzen nodig. In het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps worden deze ontwikkelingen verkend voor globalisering, digitalisering en verduurzaming.

Durf te leren

Maarten Camps betoogt in zijn nieuwjaarsartikel dat de overheid complexe thema's vaker met durf moet benaderen, bijvoorbeeld door eerst te experimenteren.

Onzekere wegen naar welvaart


Kiezen voor kansen


Sturen op de toekomst


Wat doen we met de kinderen?


Beleidseconomie binnen de departementale muren


Matigen loont: akkoord?


De zorgverzekeringscombi


Succesfactoren voor de oudedagsparaplu